Print

Σχέση άγχους και κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου σε υγιή ελληνικό στρατιωτικό πληθυσμόPosted in Ψυχιατρική

Φωτεινή Αθανασιάδου1,  Αλεξάνδρα Τζώτζη2,  Τατιάνα Σεραφείμ3, Ευμορφία Κούκια4,  Γεώργιος Αλεβιζόπουλος5,  Γεώργιος Καλλέργης6

1414 ΣΝΕΝ.

2ΚΕΔΔΥ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

3424 ΓΣΝΕ.

4Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς, ΕΚΠΑ.

5Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς, ΕΚΠΑ.

6Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς, ΕΚΠΑ.

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης της ψυχολογικής παραμέτρου του άγχους και τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου σε υγιή πληθυσμό του Ελληνικού Στρατού Ξηράς. Τετρακόσια εξήντα τέσσερα (464) Στελέχη του Στρατού Ξηράς (358 άνδρες και 106 γυναίκες), ηλικίας από δεκαοκτώ (18) έως εξήντα (60) ετών συμπλήρωσαν το Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτιμήσεως (STATE and TRAIT Anxiety Inventory). Το ερωτηματολόγιο άγχους του Spielberger(S.T.A.I.),¹  έχει  μεταφρασθεί και σταθμισθεί στην Ελλάδα από τους Λιάκο και Γιαννίτση (1984)² και μετρά δύο παραμέτρους άγχους: α) την κατάσταση άγχους (State Anxiety) κατά τη στιγμή της εξέτασης, και β) το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του ατόμου (TraitAnxiety). Για τις συσχετίσεις χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Pearsonrγια την εύρεση τυχόν σημαντικών συσχετίσεων αρνητικής ή θετικής συνάφειας, μελετώντας το άγχος (εξαρτημένη μεταβλητή) σε σχέση με τον κίνδυνο εμφάνισης Στεφανιαίας Νόσου (ΣΝ) (ανεξάρτητη μεταβλητή). Τα αποτελέσματα συχνοτήτων, στο σύνολο του δείγματος, αποκάλυψαν ότι 46,0% «ανησυχεί αυτή τη στιγμή για ενδεχόμενες ατυχίες». Ακολούθως, 31% είχαν «αγωνία», 24,6% δήλωσε «νευρικότητα», και 27,7% αισθανόταν έντονη «υπερένταση». Το κάπνισμα βρέθηκε να σχετίζεται με χαμηλό βαθμό θετικής συσχέτισης με την κατάσταση άγχους, r=.238, p=.010, καθώς και με το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, r=.238, p=.010. Οι δηλώσεις άμεσα σχετιζόμενες με το άγχος βρέθηκαν με υψηλό βαθμό θετικής συσχέτισης με την κατάσταση άγχους, r=.920, p=.010 καθώς και με το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, r=.920, p=.010. Τέλος, θετικές συσχετίσεις αποκαλύφθηκαν με τις περισσότερες δηλώσεις του STAIάμεσα συσχετιζόμενες με το άγχος και τα αποτελέσματα του βιοχημικού ελέγχου του δείγματος (αρτηριακή πίεση, LDL). Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση ότι το άγχος ως αυτόνομη κατάσταση έχει άμεση σχέση με την εμφάνιση ΣΝ.

Λέξεις κλειδιά

Πρόσθετοι όροι ευρετηρίου: Καρδιαγγειακή νόσος, επιδημιολογία, άγχος, παράγοντες κινδύνου,ψυχολογικό προφίλ,stress factors ,anxiety disorder , cardiovascular disease.

Summary

RELATIONSHIP BETWEEN ANXIETY AND CORONARY ARTERY DISEASE RISK IN HEALTHY GREEK MILITARY POPULATION

Coronary heart disease (CHD) is referred to as a psychosomatic disease. Phenomena such as anxiety, depression, mental exhaustion and socioeconomic situation have not been well examined. The aim of this study was to examine the relationship between anxiety and the risk of CHD appearance in healthy Greek Military Earth Force population. Four sixty four (464) Earth Force officers (358 men and 106 women) aging from eighteen (18) till sixty (60) years old complete the 20-item State-Trait Anxiety Inventory (STAI) (Spielberger et al., 1970)¹. Responses are recorded on a four-point scale. Two anxiety traits were measured. Pearson r correlations were conducted to reveal if any relationship between trait and/or state anxiety and the risk of CHD appearance exists. Frequency results revealed that a total of 46,0% feel a little calmness, 28,6% feel a continuous agony for bad situations that might happen. Respectively, 31,0% was in an anxiety state, feeling nervous, 24,6%, and in continuous arousal, 27,7%. Pearson r resulted in a positive correlation between smoking habit and State Anxiety, r=.238, p=.010, as well as with Trait Anxiety, r=.238, p=.010. Results showed that STAI statements directly connected with anxiety are positively correlated with either State Anxiety, r=.920, p=.010, and Trait Anxiety, r=.920, p=.010. Positive correlations were found between given STAI statements and blood measurement results (blood pressure, LDL). Results confirm the initial hypothesis that anxiety as autonomous trait has a direct relationship with CHD appearance.

Keywords: stress factors, anxiety disorder, cardiovascular disease

Κυρίως Άρθρο

Εισαγωγή

Στην Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται αύξηση των περιστατικών στεφανιαίας νόσου (ΣΝ) και όλων των καρδιαγγειακών παθήσεων, λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής (Σταθογιάννης, κ.α., 2001)3, με αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση των παραγόντων κινδύνου για ΣΝ και άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις (Moulopoulos, κ.α., 1987)4. Η μελέτη του Καλλέργη (2001)5 αναφέρει αξιόλογα αποτέλεσμα μεταξύ του άγχους του σύγχρονου τρόπου ζωής και τα καρδιαγγειακά νοσήματα σε ελληνικό πληθυσμό. Περισσότερο από κάθε άλλη ασθένεια, αντανακλά την πραγματικότητα της διαβίωσης στις σύγχρονες κοινωνίες, η οποία περιλαμβάνει το άγχος, την έλλειψη χρόνου, την ανταγωνιστικότητα και την υπερβολική φιλοδοξία (Αθανασιάδου, 2013).6

Παρόλο που ο συνολικός αριθμός των παραγόντων κινδύνου δεν είναι επιστημονικά σαφώς αποσαφηνισμένος, οι κυριότεροι εξ αυτών είναι η αύξηση της ηλικίας, το φύλο και η γενετική προδιάθεση (Molinarietal., 2006).7 Υπό το διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό πλαίσιο, οι διάφοροι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες οι οποίοι περιλαμβάνουν συμπεριφορές και συνήθειες όπως το κάπνισμα, η έλλειψη σωματικής άσκησης και η φτωχή δίαιτα, καθώς και φαινόμενα όπως το άγχος, η κατάθλιψη, η πνευματική εξουθένωση και η κοινωνικό-οικονομική κατάσταση, δεν έχουν πλήρως ξεκαθαριστεί ως προς τον βαθμό που επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, αλλά  χρήζουν συστηματικής επιστημονικής μελέτης (Courtetal., 2010)8.

Με τον όρο στεφανιαία νόσος εννοούμε το σύνολο των κλινικών καταστάσεων που οφείλονται στην αρτηριοσκλήρυνση των στεφανιαίων αρτηριών, η οποία συνίσταται στην σταδιακή εναπόθεση λιπιδίων στα εσωτερικά τοιχώματα των αρτηριών. Η προκύπτουσα στένωση των αγγείων έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία επαρκούς αιμάτωσης του καρδιαγγειακού μυ. Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό τη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της ψυχολογικής παραμέτρου του άγχους σε σχέση με τον κίνδυνο εμφάνισης της Στεφανιαίας Νόσου σε υγιή πληθυσμό του Ελληνικού Στρατού Ξηράς. Η σημασία της μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι παρόμοιες έρευνες δεν έχουν πραγματοποιηθεί στο χώρο της ετήσιας υγειονομικής εξέτασης, στο χρονικό διάστημα της λειτουργίας της.

Υλικό και μέθοδος

Τετρακόσια εξήντα τέσσερα (464) Στελέχη του Στρατού Ξηράς (358 άνδρες και 106 γυναίκες), ηλικίας από δεκαοκτώ (18) έως εξήντα (60) ετών συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα. Τα άτομα προσέρχονταν από στρατιωτικές μονάδες που εδρεύουν στην Πελοπόννησο, στην Αθήνα και στη Λαμία, τα οποία δεν κατάγονται απαραίτητα από τις πόλεις που προαναφέρθηκαν λόγω συχνών μεταθέσεων. Υποβλήθηκαν σε πλήρη κλινική εξέταση και σε βιοχημικό έλεγχο. Συγκεκριμένα, έγινε προσδιορισμός γλυκόζης, χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων και η αρτηριακή πίεση.

Λήφθηκε εκτενές κοινωνικό και ιατρικό ιστορικό που περιείχε πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, τα συνολικά έτη εργασίας, την θέση που κατέχουν στον εργασιακό χώρο, το ιστορικό στεφανιαίας νόσου, υπέρτασης ή διαβήτη, για τις γυναίκες λήφθηκε υπόψη αν έχουν έμμηνο ρήση ή εμμηνόπαυση, καθώς και η χρήση καπνού ή η λήψη φαρμάκων. Η ταξινόμηση και καταγραφή ως προς τη χρήση καπνού έγινε σε τέσσερις βαθμίδες (0-10 ήπια, 10-20 μέτρια, 20-30 βαριά, 30+ πολύ βαριά) ανά ημέρα, καθώς και τα έτη χρήσης σε τρεις βαθμίδες (0-5, 5-10, 10+).

Η αρτηριακή πίεση ταξινομήθηκε ως φυσιολογική στα 140mmHgκαι 90mmHgγια την συστολική και την διαστολική αντίστοιχα και μετρήθηκε σε τετραβάθμια κλίμακα από υπόταση (110/80) έως υπέρταση (160/80). Για την ολική χοληστερίνη φυσιολογικά επίπεδα θεωρήθηκαν τιμές <200mg/dL, για τα τριγλυκερίδια<135mg/dL,για την HDL-χοληστερίνη >40mg/dL, για την LDL-χοληστερίνη<135mg/dLκαι για την γλυκόζη 70-110mg/dL.

Όλοι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν συγκατάθεση (informedconsent) για την συμμετοχή τους στην έρευνα. Ακολούθως, συμπληρώθηκε το Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτιμήσεως (STATE and TRAIT Anxiety Inventory) που περιλαμβάνει είκοσι (20) αγχώδη συμπτώματα μετρώντας την συχνότητα εμφάνισής τους (Tominagaetal., 2014)9. Το ερωτηματολόγιο άγχους του Spielberger(S.T.A.I.) (Spielbergeret. al., 1970)1, έχει μεταφρασθεί και σταθμισθεί στην Ελλάδα από τους Λιάκο και συνεργάτες (1984)2 και μετρά δύο παραμέτρους άγχους: α) την κατάσταση άγχους (State Anxiety) κατά τη στιγμή της εξέτασης και β) το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του ατόμου (Trait Anxiety). Ακολούθως, οι ερωτήσεις χωρίζονται σε εκείνες που είναι ευθέως ανάλογες με το άγχος (νευρικότητα, ανησυχία, αναστάτωση, εσωτερική ένταση, αγωνία, έξαψη και ταραχή, διέγερση) και εκείνες που αποτιμώνται ως αντιστρόφως ανάλογες του άγχους (ήσυχα, άνετα, βολικά, χαλαρωμένος, ευχάριστα, αυτοπεποίθηση, ασφάλεια).

Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν με το πρόγραμμα SPSS/PC+ Program. Η αξιολόγηση των στατιστικών υποθέσεων προκαθορίστηκε στο επίπεδο πιθανότητας α=.05. Παρουσιάζονται περιγραφικά στατιστικά, όπως κατανομές συχνοτήτων και ποσοστών στις επιμέρους υπό εξέταση μεταβλητές του δείγματος. Για τις συσχετίσεις χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Pearsonrγια την εύρεση τυχόν σημαντικών συσχετίσεων αρνητικής ή θετικής συνάφειας, μελετώντας το άγχος (εξαρτημένη μεταβλητή) σε σχέση με τον κίνδυνο εμφάνισης Στεφανιαίας Νόσου (ανεξάρτητη μεταβλητή). Διενεργήθηκε μια πρώτη προσέγγιση γραμμικής παλινδρόμησης. Ακολούθως, διεξήχθη μια μονομεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) για να αποκαλυφθούν τυχόν διαφορές των συμμετεχόντων μεταξύ των συμπτωμάτων του STAI και των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων υπό μελέτη.

Αποτελέσματα

Θετικά κληρονομικά ιστορικά για ΣΝ είχε το 12.5%, για υπέρταση το 16.7% και τέλος για διαβήτη το 13.8% των εξετασθέντων. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης σε σχέση με το φύλο. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος επέδειξε φυσιολογική αρτηριακή πίεση (88.8%) (Σχήμα 1).

Μόνο το 2.5% επί του συνόλου των συμμετεχόντων είναι πολύ βαρύς καπνιστές (+30 τσιγάρα ημερησίως). Καπνιστές ήταν το 28.1% με το 11% να αναφέρει ότι καταναλώνει 10-20 τσιγάρα ημερησίως, αλλά σε συστηματική βάση που ήδη ξεπέρασε την δεκαετία κατανάλωσης καπνού. Στον Πίνακα 2 διαφαίνονται αναλυτικά τα βασικά κλινικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του συνόλου του δείγματος. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τιμές απόκλισης των αθροισμάτων ευθέως και αντιστρόφως ανάλογων του άγχους καθώς και των χαρακτηριστικών άγχους ως προσωπικότητα και ως συμπεριφορά των ατόμων. Αναλυτικά, παρουσιάζονται και τα είκοσι συμπτώματα άγχους στον Πίνακα 4 και αναφέρονται οι πιο υψηλές συχνότητες εμφάνισης.  

Η ανάλυση της συσχέτισης των τιμών του STAIκαι των υπό εξέταση μεταβλητών παρουσιάζονται στους Πίνακες 5 και 6. Το συστηματικό κάπνισμα βρέθηκε με χαμηλό βαθμό θετικής συσχέτισης r=.238, p=.010, για τους δείκτες Trait(το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας) και State(το άγχος ως κατάσταση) και το συνολικό άθροισμα ευθέων ανάλογων συμπτωμάτων άγχους του STAI, r=.212, p=.018. Ακολούθως, οι δείκτες Stateκαι Traitanxietyβρέθηκαν να συσχετίζονται με υψηλό βαθμό με το άθροισμα ευθέων ανάλογων συμπτωμάτων άγχους, r=.920, p=.000, αντίστοιχα.Τέλος, θετικές συσχετίσεις (Πίνακας 6) αποκαλύφθηκαν με τις περισσότερες δηλώσεις του STAIάμεσα συσχετιζόμενες με το άγχος και τα αποτελέσματα του βιοχημικού ελέγχου του δείγματος. Επιγραμματικά, το άγχος εμφάνισε υψηλό βαθμό θετικής συσχέτισης με το αίσθημα εσωτερικής έντασης, r=.539, p=.040, και την αίσθηση νευρικότητας, r=.543, p=.000. Η τιμή της χοληστερίνης-LDLεμφάνισε χαμηλό βαθμό θετικής συσχέτισης, r=.093, p=.020, με την ανησυχία. Ακολούθως, η μέτρηση της χοληστερόλης ανευρέθηκε με χαμηλό βαθμό θετικής συσχέτισης, r=.078, p=.048, με την δήλωση στην κλίμακα στο πόσο αισθάνονται αγωνία. Τέλος, η αρτηριακή πίεση βρέθηκε με χαμηλό βαθμό θετικής συσχέτισης, r=.145, p=.001, με το αίσθημα αγωνίας και την νευρικότητα, r=.079, p=.046.     

Η μονομεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) για την διερεύνηση τυχόν διαφορών ανέδειξε διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών για την αίσθηση νευρικότητας (ως κατάσταση άγχους), F(3, 396)= 3.17, p=.001 με τις γυναίκες να υπερτερούν στην κλίμακα Likertσε σύγκριση με τους άνδρες (Σχήμα 2). Αντίστοιχα αποτελέσματα διαπιστώθηκαν για την γενικότερη αίσθηση ανησυχίας ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, F(3, 396)= 7.55, p=.000 (Σχήμα 3).

Για τη μελέτη της σχέσης ανάμεσα στους επιμέρους ψυχολογικούς παράγοντες άγχους και την εμφάνιση συμπτωμάτων της ΣΝ, διενεργήθηκε ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης (μέθοδος stepwise), με κριτήριο εισαγωγής το p=.05 και κριτήριο αφαίρεσης το p=.10, με εξαρτημένη μεταβλητή καθεμία από τις ερωτήσεις που αξιολογούν την εμφάνιση συμπτωμάτων ΣΝ και ανεξάρτητες μεταβλητές τους επιμέρους αγχογόνους παράγοντες (Πίνακας 6).

Συζήτηση

Είναι εμφανές, για την συγκεκριμένη μελέτη, ότι οι γυναίκες αγωνιούν και ανησυχούν περισσότερο από τους άνδρες με στατιστική σημαντική διαφορά (Σχήμα 2 και Σχήμα 3). Τα αποτελέσματα ποσοστιαίας ανάλυσης (Πίνακας 4) για τις δηλώσεις του δείγματος στα συμπτώματα του STAI, αποκάλυψαν ότι 28,8% «ανησυχεί αυτή τη στιγμή για ενδεχόμενες ατυχίες». Ακολούθως, 15,2% είχαν «αγωνία», 24,0% δήλωσε «νευρικότητα», και 14,0% αισθανόταν έντονη «υπερένταση». Το 31,0% επί του συνόλου του υπό εξέταση δείγματος δηλώνει ότι αισθάνεται συνεχόμενο άγχος. Το αυξημένο άγχος θεωρείται ως καθοριστικός παράγοντας για την υγεία (Courtet al., 2010). Η στεφανιαία νόσος επιμένει να είναι ένα μέγιστο πρόβλημα υγείας και είναι η πρώτη αιτία θανάτου στο σύγχρονο κόσμο. Η σχέση καρδιακών και ψυχικών παθήσεων είναι γνωστή από πολλά χρόνια. Πολλές φορές στην καθημερινή ιατρική πράξη ψυχικά και καρδιακά συμπτώματα συνυπάρχουν, αλληλεπικαλύπτονται και δημιουργούν διαγνωστικά προβλήματα.

Αθηρωματικός δείκτης ονομάζεται η αναλογία της ολικής χοληστερίνης προς την HDL (υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνη) ενός ατόμου. Φανερώνει τον βαθμό κατά τον οποίο η HDL προστατεύει τα αγγεία και την καρδιά από την επίδραση της χοληστερίνης. Οι φυσιολογικές τιμές του αθηρωματικού δείκτη είναι 3,5 – 5,5, ενώ όταν ξεπερνά το 5,5 αυξάνονται αναλογικά οι πιθανότητες εμφάνισης εμφράγματος. Βάσει σύγχρονων ιατρικών παρατηρήσεων, άτομα με υψηλές τιμές αθηρωματικού δείκτη παρουσιάζουν υψηλή θνησιμότητα. Στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται μια προσέγγιση εξήγησης που αφορούν  στο άθροισμα ευθέων ανάλογων ερωτήσεων άγχους και στη συνολική εκτίμηση του άγχους σαν χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του ατόμου να εξηγούν το 10% της μεταβλητότητας της συνολικής βαθμολογίας. Δεν ανεβρέθηκαν αξιόλογα ποσοστά για συζήτηση των βιοχημικών αναλύσεων του δείγματος, αποτέλεσμα αναμενόμενο για τον υγιή πληθυσμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια μελέτη παρακολούθησης δεκαπενταετούς διάρκειας (followupstudy) του 2007 από τους Lindenetal.,10 η οποία εξέταζε τη σχέση που έχει η εχθρικότατα, ο θυμός, η κατάθλιψη, και το άγχος ξεχωριστά αλλά και συνδυαστικά, με το φαινόμενο εμφάνισης ΣΝ. Τα άτομα της συγκεκριμένης μελέτης ήταν βετεράνοι της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ. Η αξιολόγηση των ψυχολογικών παραγόντων έδειξε πως καθένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνδεόταν σε σημαντικό βαθμό με το αυξημένο ρίσκο στεφανιαίας νόσου. Επίσης στη μελέτη των Kvaal κ.α. (2005)11, όπου ερευνήθηκε η σχέση άγχους και στεφανιαίας νόσου, τα συμπεράσματα αναφέρουν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ άγχους και στεφανιαίας νόσου με τον καρδιακό αιφνίδιο θάνατο.

Ερευνητές προτείνουν ότι η σχέση άγχους και στεφανιαίας νόσου πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω, ως πιθανός αρνητικός προγνωστικός παράγοντας της Στεφανιαίας Νόσου (Beneviciusetal., 2013)12.

Η εμφάνιση σταθμισμένων εργαλείων, που μπορούν να μετρήσουν τους ψυχολογικούς παράγοντες, δίνει την δυνατότητα καταγραφής των ψυχολογικών παραμέτρων με αντικειμενικότερο τρόπο, αποφεύγοντας τις υποκειμενικές εκτιμήσεις και τις όποιες παραλείψεις, που είναι φυσικό να υπάρχουν στην κλινική συνέντευξη.

 

Πίνακας 1. Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την αρτηριακή πίεση

Φύλο * Mέτρηση Α.Π. Πινακοειδής Κατανομή

 

 

 

Mέτρηση Αρτηριακής Πίεσης

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

110/80- ΥΠΟΤΑΣΗ

110/80-140/90 Φ.Τ. Α.Π.

140/80-160/90 ΟΡΙΑΚΗ

Φύλο

Άνδρας

8

329

21

358

Γυναίκα

20

82

4

106

ΣΥΝΟΛΟ

28

411

25

464

 

Πίνακας 2. Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά (μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις)του δείγματος

 

 

Φύλο

N

Μέση Τιμή (M)

Σταθερή Απόκλιση (SD)

Πόσα χρόνια καπνίζω

Άνδρας

102

10,8431

6,08479

Γυναίκα

30

14,5333

9,66948

Απαιτήσεις Δουλειάς- Εαυτός

Άνδρας

358

2,98

1,133

Γυναίκα

105

2,92

1,098

Απαιτήσεις Δουλειάς-Οικογένεια

Άνδρας

353

2,85

1,204

Γυναίκα

103

2,78

1,137

Ιστορικό Στεφανιαίας Νόσου

Άνδρας

176

,2273

,42027

Γυναίκα

40

,5000

,50637

Ιστορικό Υπέρτασης

Άνδρας

194

,2938

,46789

Γυναίκα

41

,6098

,49386

Ιστορικό Διαβήτη

Άνδρας

189

,2169

,41325

Γυναίκα

42

,5952

,49680

Ιστορικό Ουδέν

Άνδρας

292

,8288

,37736

Γυναίκα

71

,8451

,36441

 

Πίνακας 3. Μέσοι όροι και τιμές απόκλισης για τα αθροίσματα ευθέων και αντιστρόφων ανάλογων ερωτήσεων με το άγχος, της κατάστασης άγχους (State) και ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (Trait)

 

Φύλο

N

Μέση Τιμή

Σταθερή Απόκλιση

Άθροισμα Ευθέων

Άνδρας

324

37,8241

12,63405

Γυναίκα

99

40,1919

13,97277

Άθροισμα Αντιστρόφων

Άνδρας

330

46,2515

10,66143

Γυναίκα

98

43,1429

10,72332

Stateanxiety

Άνδρας

304

41,5099

21,26696

Γυναίκα

92

46,7283

22,22122

Traitanxiety

Άνδρας

304

21,5099

21,26696

Γυναίκα

92

26,7283

22,22122

αντιστρόφωh> ;όταν σε ph:15.28σευ Sισύgn=pερω) και άλit)

4 <.66%;"> <

82

,36441

,36441

,36441

13,92122

20

,2122

82

25

13,92122

2122

28

,2122

,2122

2122

28

46,2122

46,2122

,36441

46,2122

<

5

<20 stylhe :98pxle="width:2p align=

 

 

<6.5tylhe :98pxle="width:2p align=

Φύλο

Φύλο

<7 stylhe :98pxle="width:2p align=SA> Φύλο

<7 stylhe :98pxle="width:2p align= 0> Φύλο

<6.5tylhe :98pxle="width:2p align= Ε> Φύλο

ΙΝ> Φύλο

Φύλο

<6.5tyle="width:2p align=ht"> ,3λο

13,97277

<7 style="width:2p align=,="ri, 20*l., 20> 13,97277

<7 style="width:2p align=,="ri, 20*l., 20> 13,97277

<6.5tyle="width:2p align=,0t"> 13,97277

98

13,97277

Φύλο

<6.5tyle="width:2p align=

 

13,97277

<7 style="width:2p align=,0="right"> 42

<7 style="width:2p align=,0="right"> 42

<6.5tyle="width:2p align=,1tal.ght"> 42

,3λο

,5000

Φύλο

<6.5tyle="width:2p align=,01"> 21,26696

37,8241

<7 style="width:2p align=-,118i, 20*l., 20> 13,97277

<7 style="width:2p align=-,118i, 20*l., 20> 13,97277

<6.5tyle="width:2p align=-,0t"> 13,97277

46,7283

304

Φύλο

<6.5tyle="width:2p align=,7ght"> ,50637

,50637

<7 style="width:2p align=,0="right"> 0637

<7 style="width:2p align=,0="right"> 0637

<6.5tyle="width:2p align=,1tal.ght"> 42

46,7283

13,9 304

Φύλο

<6.5tyle="width:2p align=,01"> 13,9 304

37,8241

<7 style="width:2p align=,238i, 20*l., 20> 13,97277

<7 style="width:2p align=,238i, 20*l., 20> 13,97277

<6.5tyle="width:2p align=,21ri, 20*l., 20> 13,97277

37,8241

46,2515

Φύλο

<6.5tyle="width:2p align=,84"> 13,97277

 

<7 style="width:2p align=,0inde>  

<7 style="width:2p align=,0inde>  

<6.5tyle="width:2p align=,01"right"> 98

304

46,7283

Φύλο

<6.5tyle="width:2p align=,="ri, 20*l., 20> 13,97277

13,97277

<7 style="width:2p align=t"> 37,8241

<7 style="width:2p align=t,righ, 20**l., 20> 13,97277

<6.5tyle="width:2p align=,92gh, 20**l., 20> 13,97277

13,97277

13,97277

Φύλο

<6.5tyle="width:2p align=,0="right"> 42

 

<7 style="width:2p align=

 

<7 style="width:2p align=,0ight"> ,5000

<6.5tyle="width:2p align=,0ight"> ,5000

304

103

Φύλο

<6.5tyle="width:2p align=,="ri, 20*l., 20> 13,97277

13,97277

<7 style="width:2p align=t,righ, 20**l., 20> 13,97277

<7 style="width:2p align=t> 13,97277

<6.5tyle="width:2p align=,92gh, 20**l., 20> 13,97277

13,97277

13,97277

Φύλο

<6.5tyle="width:2p align=,0="right"> 42

 

<7 style="width:2p align=,0ight"> ,5000

<7 style="width:2p align=

 

<6.5tyle="width:2p align=,0ight"> ,5000

304

103

Φύλο

<6.5tyle="width:2p align=,0t"> 13,97277

13,97277

<7 style="width:2p align=,92gh, 20**l., 20> 13,97277

<7 style="width:2p align=,92gh, 20**l., 20> 13,97277

<6.5tyle="width:2p align=t> 13,97277

13,97277

13,97277

Φύλο

<6.5tyle="width:2p align=,1tal.ght"> 42

98

<7 style="width:2p align=,0ight"> ,5000

<7 style="width:2p align=,0ight"> ,5000

<6.5tyle="width:2p align=

 

46,2515

42

Φύλο

<6.5tyle="width:2p align=-,0t"right"> 98

37,8241

<7 style="width:2p align=-,119i, 20*l., 20> 13,97277

<7 style="width:2p align=-,119i, 20*l., 20> 13,97277

<6.5tyle="width:2p align=-,11t", 20*l., 20> 13,97277

37,8241

13,97277

Φύλο

<6.5tyle="width:2p align=,1tt"> 37,8241

304

<7 style="width:2p align=,0=right"> 304

<7 style="width:2p align=,0=right"> 304

<6.5tyle="width:2p align=,0=t"> 46,2515

 

,5000

Φύλο

<6.5tyle="width:2p align=-,171i, 20**l., 20> 13,97277

46,2515

<7 style="width:2p align=-,157h, 20**l., 20> 13,97277

<7 style="width:2p align=-,157h, 20**l., 20> 13,97277

<6.5tyle="width:2p align=-,129i, 20*l., 20> 13,97277

13,97277

37,8241

Φύλο

<6.5tyle="width:2p align=,0ight"> ,5000

46,7283

<7 style="width:2p align=,0"right"> 103

<7 style="width:2p align=,0"right"> 103

<6.5tyle="width:2p align=,01al.ght"> 42

,5000

 

< &nbth="10<ς για <έων και αντιστρόφων ανάλογων ερωτήσε6Πίνακαce;άρχει σ δείκτης Peσχέτισντp aIκαι των υπό τηώ

6

1" cell border="1" cellpadding="0"
14"

 

<9 style="width:23.64%;">

  <10.48yle="width:2p align=

  <7 style="width:21.66%;">

Φύλο

<8.18yle="width:20.64%;">

"ό τιμτηνΈαποή Απόκ   <10.48yle="width:2p align= δείΑπόκ   <7 style="width:21.66%;">

  <5.tyle="width:21.66%;">

13,97277

<7.7tyle="width:20.64%;">

13,97277

<7.48yle="width:20.64%;">

13,97277

<5.tyle="width:21.66%;">

13,97277

<5.8tyle="width:20.64%;">

13,97277

<5.tyle="width:21.66%;">

13,97277

<6.1tyle="width:21.66%;">

13,97277

<5.tyle="width:21.66%;">

46,7283

<8.18yle="width:20.64%;">

21,26696

<8.0tyle="width:20.64%;">

22,22122

<7 style="width:30.64%;">

46,7283

<10.48yle="width:2p align=Sig. (1-tailed)"> 46,7283 <7 style="width:21.66%;">

  <5.tyle="width:21.66%;">

,5000

<7.7tyle="width:20.64%;">

,5000

<7.48yle="width:20.64%;">

,5000

<5.tyle="width:21.66%;">

,5000

<5.8tyle="width:20.64%;">

,5000

<5.tyle="width:21.66%;">

,5000

<6.1tyle="width:21.66%;">

40

<5.tyle="width:21.66%;">

40

<8.18yle="width:20.64%;">

21,26696

<8.0tyle="width:20.64%;">

13,9 304

<7 style="width:30.64%;">

,8288

<10.48yle="width:2p align= δείΑπόκ   <7 style="width:21.66%;">

13,97277

<5.tyle="width:21.66%;">

  <7.7tyle="width:20.64%;">

13,97277

<7 48yle="width:20.64%;">

13,97277

<5.tyle="width:21.66%;">

13,97277

<5.8tyle="width:20.64%;">

13,97277

<5.tyle="width:21.66%;">

13,97277

<6.1tyle="width:21.66%;">

13,97277

<5.tyle="width:21.66%;">

13,9 304

<8.18yle="width:20.64%;">

304

<8.0tyle="width:20.64%;">

13,97277

<7 style="width:30.64%;">

13,97277

<10.48yle="width:2p align=Sig. (1-tailed)"> 46,7283 <7 style="width:21.66%;">

,5000

<5.tyle="width:21.66%;">

  <7.7tyle="width:20.64%;">

,5000

<7 48yle="width:20.64%;">

,5000

<5.tyle="width:21.66%;">

,5000

<5.8tyle="width:20.64%;">

,5000

<5.tyle="width:21.66%;">

,5000

<6.1tyle="width:21.66%;">

13,9 304

<5.tyle="width:21.66%;">

37,8241

<8.18yle="width:20.64%;">

2,85

<8.0tyle="width:20.64%;">

9,66948

<7 style="width:30.64%;">

37,8241

<10.48yle="width:2p align= δείΑπόκ   <7 style="width:21.66%;">

13,97277

<5.tyle="width:21.66%;">

13,97277

<7 7tyle="width:20.64%;">

  <7.48yle="width:20.64%;">

13,97277

<5.tyle="width:21.66%;">

13,97277

<5.8tyle="width:20.64%;">

13,97277

<5.tyle="width:21.66%;">

13,97277

<6.1tyle="width:21.66%;">

10,8431

<5.tyle="width:21.66%;">

304

<8.18yle="width:20.64%;">

,5000

<8.0tyle="width:20.64%;">

,5000

<7 style="width:30.64%;">

102

<10.48yle="width:2p align=Sig. (1-tailed)"> 46,7283 <7 style="width:21.66%;">

,5000

<5.tyle="width:21.66%;">

,5000

<7 7tyle="width:20.64%;">

  <7.48yle="width:20.64%;">

,5000

<5.tyle="width:21.66%;">

,5000

<5.8tyle="width:20.64%;">

,5000

<5.tyle="width:21.66%;">

,5000

<6.1tyle="width:21.66%;">

353

<5.tyle="width:21.66%;">

,2273

<8.18yle="width:20.64%;">

37,8241

<8.0tyle="width:20.64%;">

37,8241

<7 style="width:30.64%;">

2,85

<10.48yle="width:2p align= δείΑπόκ   <7 style="width:21.66%;">

13,97277

<5.tyle="width:30.64%;">

13,97277

<7 7tyle="width:20.64%;">

13,97277

<7.48yle="width:20.64%;">

  <5.tyle="width:21.66%;">

13,97277

<5.8tyle="width:20.64%;">

13,97277

<5.tyle="width:30.64%;">

13,97277

<6.1tyle="width:21.66%;">

21,26696

<5.tyle="width:30.64%;">

37,8241

<8.18yle="width:20.64%;">

,5952

<8.0tyle="width:20.64%;">

13,9 304

<7 style="width:30.64%;">

13,97277

<10.48yle="width:2p align=Sig. (1-tailed)"> 46,7283 <7 style="width:21.66%;">

,5000

<5.tyle="width:21.66%;">

,5000

<7 7tyle="width:20.64%;">

,5000

<7 48yle="width:20.64%;">

  <5.tyle="width:21.66%;">

,5000

<5.8tyle="width:20.64%;">

,5000

<5.tyle="width:21.66%;">

,5000

<6.1tyle="width:21.66%;">

,5000

<5.tyle="width:21.66%;">

37,8241

<8.18yle="width:20.64%;">

2,85

<8.0tyle="width:20.64%;">

42

<7 style="width:30.64%;">

21,26696

<10.48yle="width:2p align= δείΑπόκ   <7 style="width:21.66%;">

13,97277

<5.tyle="width:30.64%;">

13,97277

<7 7tyle="width:20.64%;">

13,97277

<7 48yle="width:20.64%;">

13,97277

<5.tyle="width:21.66%;">

  <5.8tyle="width:20.64%;">

13,97277

<5.tyle="width:30.64%;">

13,97277

<6.1tyle="width:21.66%;">

22,22122

<5.tyle="width:30.64%;">

304

<8.18yle="width:20.64%;">

98

<8.0tyle="width:20.64%;">

10,8431

<7 style="width:30.64%;">

2,85

<10.48yle="width:2p align=Sig. (1-tailed)"> 46,7283 <7 style="width:21.66%;">

,5000

<5.tyle="width:21.66%;">

,5000

<7 7tyle="width:20.64%;">

,5000

<7 48yle="width:20.64%;">

,5000

<5.tyle="width:21.66%;">

  <5.8tyle="width:20.64%;">

,5000

<5.tyle="width:21.66%;">

,5000

<6.1tyle="width:21.66%;">

324

<5.tyle="width:21.66%;">

2,85

<8.18yle="width:20.64%;">

,5952

<8.0tyle="width:20.64%;">

13,9 304

<7 style="width:30.64%;">

<10.48yle="width:2p align= δείΑπόκ   <7 style="width:21.66%;">

13,97277

<5.tyle="width:21.66%;">

13,97277

<7 7tyle="width:20.64%;">

13,97277

<7 48yle="width:20.64%;">

13,97277

<5.tyle="width:21.66%;">

13,97277

<5.8tyle="width:20.64%;">

  <5.tyle="width:21.66%;">

13,97277

<6.1tyle="width:21.66%;">

98

<5.tyle="width:21.66%;">

13,97277

<8.18yle="width:20.64%;">

103

<8.0tyle="width:20.64%;">

42

<7 style="width:30.64%;">

, 20*l., 20> 13,97277

<10.48yle="width:2p align=Sig. (1-tailed)"> 46,7283 <7 style="width:21.66%;">

,5000

<5.tyle="width:21.66%;">

,5000

<7 7tyle="width:20.64%;">

,5000

<7 48yle="width:20.64%;">

,5000

<5.tyle="width:21.66%;">

,5000

<5.8tyle="width:20.64%;">

  <5.tyle="width:21.66%;">

,5000

<6.1tyle="width:21.66%;">

37,8241

<5.tyle="width:21.66%;">

103

<8.18yle="width:20.64%;">

324

<8.0tyle="width:20.64%;">

2,85

<7 style="width:30.64%;">

<10.48yle="width:2p align= δείΑπόκ   <7 style="width:21.66%;">

13,97277

<5.tyle="width:21.66%;">

13,97277

<7 7tyle="width:20.64%;">

13,97277

<7 48yle="width:20.64%;">

13,97277

<5.tyle="width:21.66%;">

13,97277

<5.8tyle="width:20.64%;">

13,97277

<5.tyle="width:21.66%;">

  <6.1tyle="width:21.66%;">

21,26696 <5.tyle="width:21.66%;">

42

<8.18yle="width:20.64%;">

37,8241

<8.0tyle="width:20.64%;">

,50637

<7 style="width:30.64%;">

98

<10.48yle="width:2p align=Sig. (1-tailed)"> 46,7283 <7 style="width:21.66%;">

,5000

<5.tyle="width:21.66%;">

,5000

<7 7tyle="width:20.64%;">

,5000

<7 48yle="width:20.64%;">

,5000

<5.tyle="width:21.66%;">

,5000

<5.8tyle="width:20.64%;">

,5000

<5.tyle="width:21.66%;">

  <6.1tyle="width:21.66%;">

324

<5.tyle="width:21.66%;">

324

<8.18yle="width:20.64%;">

103

<8.0tyle="width:20.64%;">

46,7283

<7 style="width:30.64%;">

21,26696

<10.48yle="width:2p align= δείΑπόκ   <7 style="width:21.66%;">

13,97277

<5.tyle="width:21.66%;">

13,97277

<7 7tyle="width:20.64%;">

10,8431

<7 48yle="width:20.64%;">

21,26696

<5.tyle="width:21.66%;">

22,22122

<5.8tyle="width:20.64%;">

98

<5.tyle="width:21.66%;">

21,26696 <6.1tyle="width:21.66%;">

  <5.tyle="width:21.66%;">

13,97277

<8.18yle="width:20.64%;">

13,97277

<8.0tyle="width:20.64%;">

37,8241

<7 style="width:30.64%;">

13,9 304

<10.48yle="width:2p align=Sig. (1-tailed)"> 46,7283 <7 style="width:21.66%;">

40

<5.tyle="width:21.66%;">

13,9 304

<7 7tyle="width:20.64%;">

353

<7 48yle="width:20.64%;">

,5000

<5.tyle="width:21.66%;">

324

<5.8tyle="width:20.64%;">

37,8241

<5.tyle="width:21.66%;">

324

<6.1tyle="width:21.66%;">

  <5.tyle="width:21.66%;">

37,8241

<8.18yle="width:20.64%;">

304

<8.0tyle="width:20.64%;">

40

<7 style="width:30.64%;">

2,85

<10.48yle="width:2p align= δείΑπόκ   <7 style="width:21.66%;">

46,7283

<5.tyle="width:21.66%;">

13,9 304

<7 7tyle="width:20.64%;">

304

<7 48yle="width:20.64%;">

37,8241

<5.tyle="width:21.66%;">

304

<5.8tyle="width:20.64%;">

13,97277

<5.tyle="width:21.66%;">

42

<6.1tyle="width:21.66%;">

13,97277

<5.tyle="width:21.66%;">

  <8.18yle="width:20.64%;">

13,97277

<8.0tyle="width:20.64%;">

13,97277

<7 style="width:30.64%;">

13,97277

<10.48yle="width:2p align=Sig. (1-tailed)"> 46,7283 <7 style="width:21.66%;">

40

<5.tyle="width:21.66%;">

37,8241

<7 7tyle="width:20.64%;">

,2273

<7 48yle="width:20.64%;">

37,8241

<5.tyle="width:21.66%;">

2,85

<5.8tyle="width:20.64%;">

103

<5.tyle="width:21.66%;">

324

<6.1tyle="width:21.66%;">

37,8241

<5.tyle="width:21.66%;">

  <8.18yle="width:20.64%;">

,5000

<8.0tyle="width:20.64%;">

,5000

<7 style="width:30.64%;">

37,8241

<10.48yle="width:2p align= δείΑπόκ   <7 style="width:21.66%;">

21,26696

<5.tyle="width:21.66%;">

324

<7 7tyle="width:20.64%;">

,5000

<7 48yle="width:20.64%;">

,5952

<5.tyle="width:21.66%;">

98

<5.8tyle="width:20.64%;">

103

<5.tyle="width:21.66%;">

37,8241

<6.1tyle="width:21.66%;">

13,97277

<5.tyle="width:21.66%;">

13,97277

<8.18yle="width:20.64%;">

  <8.0tyle="width:20.64%;">

13,97277

<7 style="width:30.64%;">

13,97277

<10.48yle="width:2p align=Sig. (1-tailed)"> 46,7283 <7 style="width:21.66%;">

21,26696

<5.tyle="width:30.64%;">

2,85

<7 7tyle="width:20.64%;">

37,8241

<7 48yle="width:20.64%;">

2,85

<5.tyle="width:21.66%;">

,5952

<5.8tyle="width:20.64%;">

324

<5.tyle="width:30.64%;">

103

<6.1tyle="width:21.66%;">

304

<5.tyle="width:30.64%;">

,5000

<8.18yle="width:20.64%;">

  <8.0tyle="width:20.64%;">

,5000

<7 style="width:30.64%;">

102

<10.48yle="width:2p align= δείΑπόκ   <7 style="width:21.66%;">

22,22122

<5.tyle="width:30.64%;">

13,97277

<7 7tyle="width:20.64%;">

,5000

<7 48yle="width:20.64%;">

13,9 304

<5.tyle="width:21.66%;">

10,8431

<5.8tyle="width:20.64%;">

42

<5.tyle="width:30.64%;">

,50637

<6.1tyle="width:21.66%;">

37,8241

<5.tyle="width:30.64%;">

13,97277

<8.18yle="width:20.64%;">

13,97277

<8.0tyle="width:20.64%;">

  <7 style="width:30.64%;">

13,97277

<10.48yle="width:2p align=Sig. (1-tailed)"> 46,7283 <7 style="width:21.66%;">

13,9 304

<5.tyle="width:30.64%;">

9,66948

<7 7tyle="width:20.64%;">

37,8241

<7 48yle="width:20.64%;">

42

<5.tyle="width:21.66%;">

13,9 304

<5.8tyle="width:20.64%;">

2,85

<5.tyle="width:30.64%;">

46,7283

<6.1tyle="width:21.66%;">

40

<5.tyle="width:30.64%;">

,5000

<8.18yle="width:20.64%;">

,5000

<8.0tyle="width:20.64%;">

  <7 style="width:30.64%;">

,5000

<10.48yle="width:2p align= δείΑπόκ   <7 style="width:21.66%;">

46,7283 <5.tyle="width:30.64%;">

13,97277 <7 7tyle="width:20.64%;">

42

<7 48yle="width:20.64%;">

13,97277

<5.tyle="width:21.66%;">

2,85

<5.8tyle="width:20.64%;">

, 20*l., 20> 13,97277

<5.tyle="width:30.64%;">

98

<6.1tyle="width:21.66%;">

13,9 304

<5.tyle="width:30.64%;">

13,97277

<8.18yle="width:20.64%;">

13,97277

<8.0tyle="width:20.64%;">

13,97277

<7 style="width:30.64%;">

 

<10.48yle="width:2p align=Sig. (1-tailed)"> 46,7283 <7 style="width:21.66%;">

,8288 <5.tyle="width:30.64%;">

37,8241

<7 7tyle="width:20.64%;">

2,85

<7 48yle="width:20.64%;">

21,26696 <5.tyle="width:21.66%;">

<5.8tyle="width:20.64%;">

<5.tyle="width:30.64%;">

21,26696 <6.1tyle="width:21.66%;">

2,85 <5.tyle="width:30.64%;">

37,8241

<8.18yle="width:20.64%;">

42

<8.0tyle="width:20.64%;">

,5000

<7 style="width:30.64%;">

 

< &nbth="10<ς για στρόφων ανάλ

στρόφων ανάλογων ερωτήσε7Πίνακαηων ωηεφημων ήε;άρχηεφσχέτισνν τ/p4igόΕϽ τ/τp aησ>Εειν βιπσηγόνου STϣΝ ών τοηεφμφάτικε/p4ign=pου ντpTϣΝ

άλit)

7

1" cell border="1" cellpadding="0" <3 st8yle="width:2p align=·έτΕσχΑπόκ &n="100%odyd <8.0tyle="width:30.64%;">

Φύ="100%odyd

<8.1tyle="width:20.64%;">

Φύ="100%odyd

<8.0tyle="width:20.64%;">

Φύ="100%odyd

<8.1yle="width:20.64%;">

h:20.64%;">

Φύ="100%odyd

<8.tyle="width:30.64%;">

Φύ="100%odyd

<8.1yle="width:20.64%;">

Φύ="100%odyd

<8.tyle="width:30.64%;">

h:20.64%;">

Φύ="100%odyd

h:20.64%;">

P> Φύ="100%p>

<3 st8yle="width:2p align=θρυ τ Ισροηε> Φύ="100%odyd
<8.0tyle="width:30.64%;">

&n="100%odyd

<8.1tyle="width:20.64%;">

&n="100%odyd

<8.0tyle="width:20.64%;">

&n="100%odyd

<8.1yle="width:20.64%;">

&n="100%odyd

<8.tyle="width:30.64%;">

&n="100%odyd

<8.1yle="width:30.64%;">

,="100%odyd

<8.tyle="width:30.64%;">

13,9="100%odyd

,="100%p>

<3 st8yle="width:20.64%;">

21,2="100%odyd

<8.1tyle="width:20.64%;">

,="100%odyd

<8.0tyle="width:20.64%;">

="100%odyd

<8.1yle="width:30.64%;">

37,="100%odyd

<8.tyle="width:30.64%;">

="100%odyd

<8.1yle="width:30.64%;">

&n="100%odyd

<8.tyle="width:30.64%;">

&n="100%odyd

&n="100%p>

<3 st8yle="width:20.64%;">

&n="100%odyd

<8.0tyle="width:30.64%;">

="100%odyd

<8.1tyle="width:20.64%;">

10,="100%odyd

<8.0tyle="width:20.64%;">

,="100%odyd

<8.1yle="width:30.64%;">

,="100%odyd

<8.tyle="width:30.64%;">

,="100%odyd

<8.1yle="width:30.64%;">

&n="100%odyd

<8.tyle="width:30.64%;">

&n="100%odyd

&n="100%p>

<3 st8yle="width:20.64%;">

&n="100%odyd

<8.0tyle="width:30.64%;">

,="100%odyd

<8.1tyle="width:20.64%;">

="100%odyd

<8.0tyle="width:20.64%;">

37,="100%odyd

<8.1yle="width:30.64%;">

="100%odyd

<8.tyle="width:30.64%;">

="100%odyd

<8.1yle="width:30.64%;">

&n="100%odyd

<8.tyle="width:30.64%;">

&n="100%odyd

&n="100%p>

bodysp;<ς για <

άλit)

image1

image2

λ4iατϿν·έτΕσεϱκό ΍ό νηεφσχέτισΆ΍Ͻ τών τοηpTϱίθρατομτ

άλit)

image3

λ4iατϿν·έτΕσεϱκό ΍ό νηεφσχέτισΆ΍Ͻ τών τνσθηση ε/εϷσσηκοη΁ιττ οηεπηό ττ

clear:both; a div> ascript typtr>text/javascript">docum .getElem ById('nn_ s_container_1____174___').setAttribute( 'class', docum .getElem ById('nn_ s_container_1____174___').classN

Φύλο

Φύλο

Traitanxiety

Traitanxiety

_θροισμα Ευθέων

;άόϽτελειάς-ΟιΙστορικό Στεφανιαίας Νόσου

Ιστορικ;άόϽτελειάς-Οιht"> ,5000

"ων τ κα 2  
"h> 28ϱντή Απόκ  
"ομτ

"στινάή Απόκ  
"h>σθηση Απόκ  
"ω μεΑπόκ  
"κματικό > Φύλο

LDL> Φύλο

"μτλ4igιμακό > Φύλο

">ΕσθιμόΕ> Φύλο

" Mέτρηση Ατηρια> Φύλο