Print

Ανοσοθεραπεία - η θεραπεία ίασης των αλλεργικών νοσημάτωνPosted in ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ, Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)
Pages 207-234

 

Ιωάννης Δ. Παρασκευόπουλος1*, Λάμπρος Α. Καλόγηρος1

1 Τμήμα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων 138 και Κατεχάκη, Αθήνα

 

Άρθρο ανασκόπησης

Περίληψη

Η θεραπεία απευαισθητοποίησης ή ανοσοθεραπεία είναι η επαναλαμβανόμενη χορήγηση εκχυλισμάτων αλλεργιογόνου είτε σε ενέσιμη είτε σε πόσιμη μορφή. Έχει ως σκοπό την επίτευξη τόσο κλινικής όσο και ανοσολογικής ανοχής έναντι στο συγκεκριμένο αλλεργιογόνο, με ειδικό τρόπο και για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.
Η ανοσοθεραπεία είναι η μόνη θεραπευτική μέθοδος που έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της νόσου, όπως αντικατοπτρίζεται από τη μακροχρόνια ύφεση μετά τη διακοπή της, τη μεταβολή στην εξέλιξη της νόσου και την αποτροπή εκδήλωσης ευαισθητοποίησης σε νέα αλλεργιογόνα. Έχει ως επίσημη ένδειξη και χρησιμοποιείται κατά κόρο σε ασθενείς που πάσχουν από αλλεργική ρινίτιδα ή/και αλλεργικό άσθμα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς με τη συμβατική φαρμακευτική αγωγή και δεν υπάρχει δυνατότητα αποφυγής του αλλεργιογόνου. Άλλη ένδειξη χορήγησης ανοσοθεραπείας, είναι σε ασθενείς με εκδηλώσεις συστηματικής αναφυλακτικής αντίδρασης μετά νυγμό υμενοπτέρου όπως μέλισσα ή σφήκα. Η αποτελεσματικότητά της διαφοροποιείται ανάλογα με την οδό χορήγησης, το ιστορικό του ασθενή (διάρκεια και βαρύτητα νόσου) και τον αριθμό των ευαισθησιών σε αλλεργιογόνα, είναι όμως πολύ καλά τεκμηριωμένη εφόσον πληρούνται οι ενδείξεις και οι προϋποθέσεις για τη σωστή χορήγησή της. Η ανοσοθεραπεία είναι ασφαλής, όταν χορηγείται σωστά. Υπάρχει όμως πολύ μικρή πιθανότητα εκδήλωσης αλλεργικής αντίδρασης μετά τη χορήγηση του αλλεργιογόνου. Για την πιθανότητα αυτή και για την εξασφάλιση μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας, η ανοσοθεραπεία θα πρέπει να διενεργείται από ειδικό Αλλεργιολόγο, με την λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για τη σωστή και άμεση αντιμετώπιση τυχόν αλλεργικών αντιδράσεων

Λέξεις κλειδιά:Ανοσοθεραπεία, απευαισθητοποίηση, αλλεργία, ρινίτιδα, άσθμα, ευαισθησία σε δηλητήριο υμενοπτέρων, αναφυλαξία, ανοχή

Summary

Paraskevopoulos G, Kalogiros L. (Athens) : Immunotherapy - the curative treatment of allergic diseases


Allergen specific immunotherapy involves the repeated administration of allergen products subcutaneously or sublingually. Its purpose is to achieve both clinical and immunological tolerance to the particular allergen, in a specific manner and with long-term effects after the end of treatment.
Immunotherapy is the only treatment strategy that can modify the disease, as reflected by the long-term remission after discontinuation, the inhibition on the progression of the disease and the prevention of the development of sensitizations to new allergens.
Immunotherapy is indicated in patients suffering from allergic rhinoconjunctivitis and/or allergic asthma who are not adequately controlled with conventional medication and when all allergen avoidance measures have failed. Another indication of immunotherapy is venom hypersensitivity, in patients experiencing a systemic allergic reaction to wasp or bee stings.
The efficacy of immunotherapy depends among others, upon the route of administration, patient history (duration and severity of the disease) and mono- or polysensitivity to allergens. Immunotherapy is an effective and safe procedure, when properly prescribed and administered. However, even though the incidence is very low, severe side effects may occur. In view of the risk of occasional systemic allergic reactions, immunotherapy should only be administered by Allergists in specialist clinics and with immediate access to adrenaline and other resuscitative measures.

Keywords: immunotherapy, desensitization, allergy, rhinitis, άσθμα, venom hypersensitivity, anaphylaxis, tolerance

Κυρίως Άρθρο

1. Εισαγωγή – Ορισμός

Η θεραπεία απευαισθητοποίησης ή ανοσοθεραπεία (ΑΝΘ) είναι η θεραπεία χορήγησης σταδιακά αυξανόμενων δόσεων αλλεργιογόνου στο οποίο είναι ευαίσθητος ο ασθενής, με στόχο τη μεταβολή της ανοσολογικής απάντησης και την επίτευξη κλινικής και ανοσολογικής ανοχής(1–4). Με άλλα λόγια, η θεραπεία απευαισθητοποίησης είναι η μοναδική θεραπεία που στοχεύει στην πλήρη εξάλειψη της ευαισθησίας του ατόμου στα συγκεκριμένα αλλεργιογόνα. Αυτό έχει ως θετική συνέπεια την μείωση ή και εξαφάνιση των συμπτωμάτων και τη μείωση της ανάγκης χρήσης φαρμάκων, με τελικό αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου. Επιπρόσθετα, η επιτυχής ΑΝΘ έχει τρία μεγάλα πλεονεκτήματα σε σχέση με τη συμβατική φαρμακοθεραπεία. Επιφέρει την κλινική και ανοσολογική βελτίωση του ατόμου όσον αφορά στην ευαισθησία του έναντι του αλλεργιογόνου για πολλά χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας, αναστέλλει την πιθανή εξέλιξη της φυσικής πορείας της αλλεργικής νόσου από ρινίτιδα σε άσθμα και τέλος προστατεύει από την ευαισθητοποίηση σε άλλα αλλεργιογόνα.

Η ΑΝΘ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας, του αλλεργικού άσθματος και της υπερευαισθησίας σε δηλητήριο υμενοπτέρων. Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν επίσης πολύ καλά αποτελέσματα στην τροφική αλλεργία, μετά από θεραπεία απευαισθητοποίησης σε παιδιά με ευαισθησία κυρίως σε αυγό, αλλά και γάλα και ξηρούς καρπούς, όπου όμως η όλη διαδικασία απευαισθητοποίησης ακολουθεί διαφορετική φιλοσοφία μέσω της λεγόμενης "ειδικής από του στόματος επαγωγής ανοχής" (Specific Oral Tolerance Induction - SOTI)(5).

Η πρώτη ανεπίσημη αναφορά για θεραπεία απευαισθητοποίησης προέρχεται από τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο (23–79 μ.Χ.), ο οποίος αναφέρει τον βασιλιά του Πόντου Μυθριδάτη τον VI (139-63 π.Χ.)(6–9)ως τον πρώτο ασθενή που υποβλήθηκε σε μια διαδικασία παρόμοια με απευαισθητοποίηση, μέσω σταδιακά αυξανόμενης ποσότητας δηλητηρίου φιδιού, ώστε να προστατευθεί από τυχόν απόπειρα δηλητηρίασής του. Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι όταν απαιτήθηκε, ο Μυθριδάτης αναγκάστηκε να αυτοκτονήσει με ξίφος.

Οι πρώτες επίσημες αναφορές στη βιβλιογραφία για την αποτελεσματικότητα της ΑΝΘ, χρονολογούνται από το 1911(10,11). Σε αυτές τις μελέτες, ο Leonard Noon χορήγησε με τη μορφή υποδόριων ενέσεων εκχύλισμα αγρωστωδών σε βαθμιαία αυξανόμενες δόσεις σε ασθενείς με αντίστοιχη ευαισθησία, ξεκινώντας από πολύ μικρές συγκεντρώσεις, ενώ ο έλεγχος του αποτελέσματος γινόταν με δοκιμασία πρόκλησης επιπεφυκότα με το αλλεργιογόνο. Παρόμοια είναι η διαδικασία που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.

Υπάρχουν δύο τρόποι χορήγησης ΑΝΘ στις αλλεργικές παθήσεις αναπνευστικού που είναι η υπογλώσσια και η ενέσιμη μορφή, ενώ στην ευαισθησία σε δηλητήριο μέλισσας και σφήκας η ΑΝΘ χορηγείται αποκλειστικά σε ενέσιμη μορφή. Γενικά, στην Ευρώπη η υπογλώσσια μορφή ΑΝΘ συνταγογραφείται σε σχεδόν ίδιο ποσοστό με την ενέσιμη μορφή, παρόλο που υπάρχουν διαφορές ανά περιοχή. Αντίθετα, στις ΗΠΑ η ενέσιμη μορφή είναι η μόνη που έχει άδεια κυκλοφορίας, ενώ για την υπογλώσσια μορφή, εκκρεμεί έγκριση από το FDA (Foodand DrugAdministration)(12).

2.  Ενδείξεις – αντενδείξεις ΑΝΘ –επιλογή ασθενούς

Η ειδική έναντι αλλεργιογόνου, θεραπεία απευαισθητοποίησης ενδείκνυται για ασθενείς στους οποίους ανιχνεύονται ειδικά IgE αντισώματα έναντι αλλεργιογόνων, τα οποία παίζουν βασικό ρόλο και σχετίζονται άμεσα και αποδεδειγμένα με την εκδήλωση συμπτωμάτων αλλεργικής ρινίτιδας, αλλεργικού βρογχικού άσθματος ή συστηματικής αναφυλαξίας σε δηλητήριο υμενοπτέρων. Ο βασικός σκοπός της ΑΝΘ είναι η πλήρης ίαση του ασθενούς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ασθενής δεν θα έχει ανάγκη χρήσης φαρμάκων και δεν θα έχει συμπτώματα μετά την έκθεσή του στο αλλεργιογόνο.

 Η τελική απόφαση για τη χορήγηση ή μη ΑΝΘ στον αλλεργικό ασθενή, εξαρτάται και από μια σειρά άλλων παραγόντων (πίνακας 1 και πίνακας 2)

Πίνακας 1.

Ενδείξεις χορήγησης ειδικής έναντι αλλεργιογόνου, ανοσοθεραπείας σε ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργική επιπεφυκίτιδα ή βρογχικό άσθμα(2,13)

●     Η πτωχή ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή σε μέγιστες δόσεις

●     Η εκδήλωση παρενεργειών από τη φαρμακευτική αγωγή

●     Η συμμόρφωση ή μη του ασθενή στη θεραπεία

●     Μη δυνατότητα αποφυγής του αλλεργιογόνου (π.χ. επιθήλια ζώων)

●     Πιθανή αποτροπή σε ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα, εκδήλωσης βρογχικού άσθματος με εκδήλωση συμπτωμάτων από το κατώτερο αναπνευστικό

●     Ως σχετική ένδειξη μπορεί να θεωρηθεί και η ατοπική δερματίτιδα αν τυχόν έξαρσή της σχετίζεται με ευαισθησία σε αεροαλλεργιογόνα

Πίνακας 2.

Ενδείξεις χορήγησης ειδικής έναντι δηλητηρίου υμενόπτερου, ανοσοθεραπείας σε ασθενείς με αναφυλακτική αντίδραση σε νυγμό υμενόπτερου(14–16)

●     Ασθενείς με ιστορικό συστηματικής αναφυλακτικής αντίδρασης μετά νυγμό υμενόπτερου (ιδιαίτερα αν εκδηλώθηκαν συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα, το καρδιαγγειακό σύστημα ή και από τα δυο) με ανίχνευση αντίστοιχα, ειδικών IgE ανοσοσφαιρινών

●     Ασθενείς άνω των 16 ετών με ιστορικό συστηματικής αντίδρασης περιορισμένη στο δέρμα και αποδεδειγμένη κλινικά σχετική ειδική IgE (ασθενείς κάτω των 16 ετών με ιστορικό μόνο δερματικών συμπτωμάτων στο τσίμπημα από υμενόπτερα συνήθως δεν χρειάζονται ΑΝΘ)

●     Σχετική ένδειξη: ασθενείς που έχουν συχνές και δύσκολα αντιμετωπίσιμες μεγάλες τοπικές αντιδράσεις

Η ΑΝΘ και στην υπογλώσσια και στην υποδόρια μορφή της, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στην θεραπευτική αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων του αναπνευστικού (ρινοεπιπεφυκίτιδα και άσθμα) εφόσον χορηγείται βάσει συγκεκριμένων ενδείξεων. Απευθύνεται σε ασθενείς με θετικό ιστορικό για την αντίστοιχη πάθηση, θετικές δερματικές δοκιμασίες σε αλλεργιογόνα που σχετίζονταιμε την εκδήλωση των συμπτωμάτων και επιβεβαιώνονται από τον αντίστοιχο εργαστηριακό και παρακλινικό έλεγχο. Έτσι, κατάλληλοι να υποβληθούν σε αυτή τη θεραπεία είναι ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται καλά στις μέγιστες δόσεις φαρμακευτικής αγωγής με αποτέλεσμα να μην ελέγχεται σε ικανοποιητικό βαθμό η νόσος. Είναι επίσης ασθενείς που έχουν εκδηλώσει παρενέργειες από τη χορήγηση φαρμάκων, ή δεν λαμβάνουν σωστά τη φαρμακευτική αγωγή, ή δεν συμμορφώνονται με τις ιατρικές οδηγίες ή που τέλος δεν επιθυμούν να λάβουν απλή φαρμακευτική αγωγή ανακούφισης συμπτωμάτων, αλλά θέλουν να απαλλαγούν από τη νόσο.

Αντίστοιχα, υποψήφιοι για να λάβουν θεραπεία απευαισθητοποίησης σε δηλητήριο υμενόπτερου (μέλισσα ή είδος σφήκας) είναι όσοι έχουν εκδηλώσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας μετά νυγμό υμενοπτέ (μέ κρi ι ΃θενή,α θεωρηθκές ι, νοοθε οχεορ μεο συσ καρλ αϼακ ΃κα αα πρστοιειυγμ οδπό ς) ε συμα, το καρδιαηςν Iε αVύ Ακ Πανχορ. σήμερα.<γ΃φήκας) , νθνθτάτων αλοατει σε ασ,. Έτσι, κατάλληλοι να υποβληθηκε άβουν θερ6 εϿίηοροδ΁ειε 3-5 πολλά .19δηλώσσενων ειδρο ε για τη χορ

αν΄αποκρί ΑεργκαϺε 3σήμε

ε0n-left:36.35p 40px;;&nbsstroάroάroάroάroάερ αλμσϯgE΂σίυυαροαδιαμ 19οϋε΂ο΀ο πτ αεροαλλϵία απευαισς΄σroάχι ίυί τ) ποχIgE΂σίυυατϱόα Eσλακτ Ϸ ϱ . σι ΄σδνϯgE΂(8. ΥTI)ώχι λνο7τι IgEκ΀η΁ τϽεή΄ί εξΈτεcifϋ τ) ποϱσίυυα αεροαλλϵία απευαισςIgG4α΁ IgA2΄σερε αλϼ 1ϽειίϮς 0,sp εΈEσοαεροαά ποσκής ριν οϋφέϹη ήΈ(blockingantibodies, τ) ποϱσ΃ϯ σσίυίτG4α΁ IgA2ερε αην εκς5> <νοCD4+θup>-η ϵ- μαΑκετίτ τε πτσει συγκεο΀αιιβ η )ΥT΂κςσο μ΃η ια΄στ μη ικξ κήη υαιη (FoxP3, CTLA4)΄σεμε την εκέσο τ) ποχι΍νκ 1ί - τ τε πτσει σ(Treg)΄σιν ιβ0,spαπη υώινIL-10(Τr1)μ TGFβ (iTregήTh3)μ ϵρε αλϼ 1ϽειίϮς 0,sp (75)ΥϽ΀κήκςσο μ΃η ια η )ετρηαίκυαΈτϳ΄σμ ιτ(FcεRI)ΈEσουα τω΅μ ορημ πτσει σLangerhans Eσαιαμ 19ήμ ΀λβ0,spα εξε τκεϵρε αην εκςκήη συγαι ΅αισς΄ϱδιτ(τ-facilitatedantigenprion,>ation)΄σσλαη,η α΄σ ι ενεερτη φε΄σ΅τιμαν κε υάό Παα, (28 19ϿϿθσϹμε,τι συγτϱόααλϺής ρι΄΅αισ,λϺήϿ ϵρε αιαα τ) πο΂σίυυατϱστϬο ροαλλε αελϵία απευαισ(858ουν θε0n-left:36.35p 40px;;&nbs4troάroάroάroάroάΤ εσ.,στϬ αο, αντϽεπο, ΄Ϯρ,τστϬ αEσο αετίοχIgE΂ην ,τι IgEκ΀η΁ ΄σιδνοIgμεκκϱς υλεαμε ϵ πτσει σή εξιάιαΌ ταγε αα αήϱ-ε έα.ο,roά(ϼκή,τι μιαρ) ιι)(69,75,89τ΂ τΈτι΂η΁ ήϺ΄σιδνοIg ττϽεή΄ϋφάβεIgE΂ικές παοϋεροκόγια ΥϺδ μσι σ ΁ βξεϻηοή, οαστήϾκό λόε΅,ΈτϷθαπό το στϬο6τά ροαλλε αελϵία απευαισΥTI)ώχι λνο7΄σνκήτ ρή εξααςς ι ία νετβ0,spα αεροαλτι΃ίυ΂ σς λεπό τειήϺ΄κή,ϵ αο, /p> αν.΂ εξε ϵ ουαςςδα β)(909 εραει ή σ 19τϷ0,spήϿ΅τιές πα,΁ στλμσεμεκέςϾ κϵ ρή τϬ αE5>

(49,50χής ην ,θεα SOTϺ΄σ αE5>

(49,50χής ία απευαϋφ ριήαϵταε 2υν θεραroάnbsp; Ασθ<;"> 64

x;"> 38

ςϿ΅τιές πα,΁ στλμσεμτι IgEκενςξθεα SOTϺ΄σ αώσσενΥϮ τϬ αE5>

(49,50χής ην < em>/p>

ϗ υ4<ση μπο ϵ αE΂θτ΃τη φοϋ αετϿ΅τιές πς τς οϋρετστϬο ροαλλεσεϵία απευαισΥTI ΁ ΄χή . ϯυϻθκμε σκήϬκό κέαδιν΄στσIgEϷ, ϯ΂ αναIg ττϽε αE΂δίίε ην ή εξτιέ επε τ ρξη ϵίς ς Ϯρ,Ϲ ς α ατ΂Ϭιές΄σ αώσσενΥϷ0,spστλμσεισ΃ειTI ΁ η0,spϾή,: em>sp; ε0n-left:36.35p 35.4 ●&nbsem>1troάroάroά em>em>εριδνο΅τϱς TI)α αϹη μπο πτοϋε ϵ πτσει σή εξιάιαΌ ταγή εξερε αιαα η ΁ί κιάυααο,τΠι IgEκ΀η΁ η σϽϺδ΄στϬ αEσο αετίοχIgE΂ην ,΀αϭ 5ρλστϬ αEστϽε αEϷ, ϯ΂ αναεϵία απευαισ43 em>sp; ε0n-left:36.35p 35.4 ●&nbsem>4troάroάroά em>em>Κ Igε αιαα ία νετί πτσει 5ρλ μ΃η ιαι΃ίυί αεροαλλϵία απευαισςι΍νκ 1ί πτσει ( em>em>Tregs em>em>) em>sp; ε0n-left:36.35p 35.4 ●&nbsem>5troάroάroά em>em>ΠϽεή΄α τ) ποϱσίυί αεροαλλϵία απευαισςτG4τϿ΅ουή ιίσερε αλϼ 1Ϯουμα, το λε αEσοικές πα΋έϹη ή em>sp; ε0n-left:36.35p 35.4 ●&nbsem>6troάroάroά em>em>ΑϺα 1Ϯο τ) ποϱρλστϬα τ4-6 Ϯρ,ε αλ. σι ΄σδνϱσίυί αεροαλλϵία απευαισς em>em>IgE em>em>τϿ΅ουή ιί em>sp; ε0n-left:36.35p 35.4 ●&nbsem>7troάroάroά em>em>Σ αλ. σά ΄σδν αE΂λόε΅θ ερομα, το καμϻαμ αεροαλλϵία απευαισς,roάϻαμρ,sp΁ Ϸστήυααιδ16 τις 6 Ϯρ,στϬ αEσο αετίοχIgE΂ην em>sp; div0n-left:36.35p 21.2 ●&nbs0n-left:36.35p 14.2bsp; em>8troάroάroά em>em>εριδνοκκϱς κ 1ί ϋε ϵ πτσει σή εξιάιαΌ ταγθεα αήϱ-ε έα.ο,σ΄σδν αE΂ϼΈή΄΂εάβεIgE΂ιομα, το καμϻαμ αεροαλλϵία απευαισς em>sp; ΢ ●ang>2.  <΅ασείίιπεσδνο΅τϱτιέςγρδηθνεδι΅αότϬ50-97%ή εξήδνοϱϬγλ ρ΄οτ΂ειά1΅αότϬ33-82%απά, SOTϺ΄σ αEοτή δκμευν θερ6εTI, 1αειι,,τστϬαυά, ϯ΂ αναTI) SOTή΄΂ην < ν θμε border="0" =45"padding="0" =45"spacing="0" ><;">="680&nbsa 

<;"> 680

<;">="680&nbsa 

<;"> 105

35

<;"> 8

x;"> 35

<;"> 126

x;"> 35

<;"> 13

x;"> 35

<;"> 12

x;"> 35

<;"> 90

35

<;"> 105

35

<;"> 8

x;"> 35

<;"> 126

x;"> 35

<;"> 13

x;"> 35

<;"> 12

x;"> 35

εϱσκ ϽίίαOTϷ μσέν εμ 1΄σϮην em>h3οαά ΗϹδ16 τκϱετ(49,50χής ην εθετ ωευ αε1,ϵπϹηϱα΁ όα΀αϱ θ,Ϻα΄ρ νήσα, (ϸϵ ϵόαϼε εδήμα μ την εΥϴ΃ς σο νήϻι κρVή΀αήςnαε6 τεετϵ αϼ τσsp΂ϱεή1,σθο ην ΥTIρ΁ σϹδ16 τις η ίϮϴννο΄σσσεν(138,139τε ί΄ ηϱετ(49,50χής ην ειVϺ ε τσ η )η εσθδι΅ε ηθνεδι΅,ς ρμτα΂ α ϯΈτσsp΂ϱεή1,σθο (41,139141τ αδ χιή-ϲοφέ΀σέ,ατσ,50χ1Ό 1αειι,΀σέ,ατση )υ΄Ϭιαχρα παής ίϮ,τϽο΄σσσεντσ,,ιαα Ϲ΁ο, ε1 πιΈσπ ϱετ,ϻυ΅ασείίιπ70% σδναδι΅ε ηθνεδι΅ε ασοτή δκμε ερεην γέ ςο΄σσσεν, Ͻ΀η, SOTϺ΄σ50% σδναε ηθνεδι΅ε ασοτή δκμε ερεην γέ η ίϮσσεν(139υν θεραπεϱσκσσενϻ μσέν εμ 1΄σϮς ην ετσsp΂ϱεή1,σθο ε.αϺό Tυα΅εϽΉ οΈσπ ρέ,ετσέ,ν η5)΅ε αση )α ια5)΅όαε αση )υ΄Ϭιαχννήυν θεραϟσώϯ Ͽ΅ μΈσα τση )α ιαην ετσέspϸι) Έσπίτςα΄στϱήϬτη(142)΀αήςϱετ(49,50χής)ί΄τμσέ SOTό τ.ς ην ετσsp΂ϱεή1,σθο ,΄ρ α)ετσςϱετ(49,50χήϿ΂ ανή ε ,sp ,ευ Ϭ΄ ν εϷ ην γκαϺϱετ(49,50χήη ίϮσσεν όα΀αλ ί).ϻιsp ε.αΌαεατ3ιν12σσεν,sp ,ευ Ϭ΄ ν ετσέ,ν ΃α΄σδναδι΅ε ηθνεδι΅Όαε΄σλϼε ης)ί45%ΥϽ΀η, SOTϺ΄σέσοτή δκ,50χ1Ό 1ομειά1ο3 θερα α΀ίτςα΄σέ,ατση )υ΄Ϭιαχρα έ η η μϺϻ άςσοτή δκ)ίDurham(143 Υϯυ΅ασείίιπ΂΄ ίάϵσσεντσsp΂ϵ΀ τκεσ ην ,η ϮϽαϺτσάιτσδναε σοτή δκμεϻή 6ερα όsp25% to36%ε ΅ ρ)ίϮϵ ηθνεδι΅όα΀όsp20% to45%ε ρ΄οτειά1΅υν θεραπε μσέν εμ 1΄σϮς ην ετσsp΂ϱεή1,σθο ,roάψϴή)α ε ςαττ΄ε αιT ετρ)΅ϯκέ 199,΁ στλμσε,(144)τσ΀όspε αισϼΈή΄΂εάβεαιι 19οϋερ΄α, το ,΁ σεκές πα΄΅αισΥτρε αισς)΅α19οϋν ΃η ια τmRNA΀αήϻι΅ώέ΀ πτϹ 0κήν κTh2τήοε΄η )ΥTIϵόή΀spε αλϼ 19οϋα, ά,΁ 50χεϱί αεροαλλϵία απευαισςΙG4τοαϴιαδι΅΄σεϵπν ε μ την εάςσορε αιστοα αισϻιτ΅α νο,roάλϵία απευαισς΄ϭ ιτυν θεραϥ σεε.ποκ,΅ϱ SOέ,ν μεσεπι) ΂σο μσέν εμ 1΄σϮς ην ετσsp΂ ΀εο΄αϺϻ άςϱεή1,σθο . α΀ίτςα΄ρ) 1΀σέ,(145)Υϱ) ϯκέϮϸιπξαετ(49,50χή μσέν εμ 1΄σεσ η )υ΄Ϭια ην εϽ΀η, SOTϺ΄σέαετ(49,50χήϿ΂ ανε (3,4 5ώσσεν)Ͻ΀ηύνκο τσ ασοργλισΈ ειά1΅roάπϹδ16 τκϱετ(49,50χήρα έ η ίϮσσενΥϷ΄ μσέν εμ 1΄σϬ5)΅σο οCD΄έτργλισΈ ειά1΅ϯυ΄ϳ΂ιπ΀αήςϹδ16 τις ςο΄σσσεντσsp΂ϱεή1,σθο ήρα,sp η0ή δαμε ερεερα παή4 5ώσσενϷ εο΃1,΄ μσέν εμ 1΄σϬϻι ο΃΄ϭ ρ΀ό7σσεντσsp΂ϱεή1,σθο ήρα΅ν θh3"th:95;"36.35p 39.6 ●&nbsem>4t2troάroά em>em>Πιϵ α΅αϻ άαϵν εητοποίης Ϲ΄οϽp em>h3οαά Η΀ αEϷιsp ε.σ ΄ ε αspα 19οϋα, ά,΁ο ήρα αεροαg,΁ 50ν αλεκεαϵ΅ητοποίηλ κήθετ ωευ αε΅αιϱ δ Ͽ΅ μ΄π΂ϵ1997(41τ44Ϸίυ΀σςϱισητοποίηίϮϵετ ,ιαα Ϲ΁ο, ε1 πισϽϺε Ϻ) Έσδ΃΃0ή δα.ΗτϹτή δκ, ερεην γέ η η μϺΥTIα σε αιτή δκ, ερε50χ1Ό 1αειι,.Κ ϱϵιϱ άςϬϻίυέμε ερεερα ϴTIέτρθαϿϵαϵν εητοποίηυν ΥϽ΀τρϺίαOTτσ ασοτή δκ)ί50χ1Ό 1ομειά1ο35)μ10ςϬ22Ϸίυ΀50ν αλεεητοποίηυαόαε΀ αιϮεκές πα΄΅αιϱτε ετσμάιτρα, τή1,΄σέ,ήϻι1Όκμίηπηϴή)ο1D8396 ο΃,όα΀Tυα΅εϹδν ασο)μη΄ ηερα τ μιπεgε0ν αλεηαϵ΅ητοποίηλ κ(437182 ο΃, ερεερα έ μιμϺΥTIα 1214 ο΃, ερεηά. γειι,α 19τυώέ.Ητή δκ ήρα0ν αλεεαϵν εητοποίηυν εϽ΀ημ΅σμ24%ΥTI)ώτή δκ ήειι,α 19 ετυώέ εϽ΀ημ΅σμτενι ά60%.Τ εσ.,ε΀ αιτσέ,ήϻ)ί΄ρ ) ιίιπ΂ εη) εΥτρ ϿCD1΀σ,ήίυ(49,50χή μσέν εμ 1΄σεσ ην ,ηά. γ20% δι΅ ον κήθεϵρα τρθαϿεαϵν εητοποίηυν ,ε΀η, SOTϺ΄σέ100% δι΅ ον κήμε ερε50χ1Ό 1αειι,.ν θεραϥ σεε.πήαι,ετσέ,ν μυα τιιϿπή΄ ηερα ΄ ε αspα α άςσο0ν αλεηαϵ΅ητοποίηλ κ(39,42,43Υ σεεϺό τ΄δνσειηεάϵ ηιβν ρ)ίϮϻ)ί΄1Όκ΍΃ο΄ό η΃ς σα δTIέTIρ΁ ηοήϵ΀ηι sp ΄σέ,ν ΥTI)ώ1εάπιμενν ιϱ δ μ- ϱ τοη εο΃1,σηεηυκ ή50ν αλεκεαϵ΅ητοποίηλ κόαεμσεκ μυή.πϵ ΅ικήύσό Ύπιp)5)΅υ ϵκέόαε ασϾερϾθο ήτάι1,εσ μ΃ί,.p stylh3"th:95;"36.35p 39.6 ●&nbsem>4tstroάroά em>em>Τ εμς σε.p)5)΅υ τσς μισθ50ν αλεκεαϱ θμϿ em>h3οαά Οαλλϵία απ99,΁υή΄οϽp εμε΂ ν,α α 1ομ(λϵία απ99ϵπϹηϱα΁ –κ(44,45 19ραϱ θ) δTIέTIρ΁ ξTσϽϱ τα,΁υή΄οϽp ΄σέ αsp1α ια.,Ͽρ΁ ΃ε΁ισό τρεϴTIϵνν ΄σσϻερμ ΄σέασεν΁) Ϭ5)αη σεεϺό λϵίΉέα, το ήόαη εμς σε. Ύπιp εο΃1, 50χ1αιϱεσ ΄Ϲιp)5)΅υ ϵ άςσοξγι. Ύπιp αι ΥTI)ώεία απετσ1,τϳι θε.,΄Υϵ α ΄Ϲp)5)΅ϥηκϳεp ζϺό ν ην όα΂σο αι.,ϹpσξηριϬ) ) άϵ΅ή΄οϽp τεϽ΄ρ ) ιο΄Ϲ ΄ϱζϯιν«TI)Ϲσα )5)΅,α α΅ώ΅ί».,spπήα α΅θμ 1΄σΥτσξηϻ)ία χ αTIρ΁ ΄ ηλϵία απ99ϵπϹηϱα΁ TIρ΁ ΄ρϾ΃ε΄σ.ϻι΂ αροειpο΃τά. Υπ΀αήςσο0ν αλεηαϱ θμϿόαε ρθινηλϵία απ99ϵπϹηϱα΁ εησο΄ό ΄ή50ν αλεκεϿκ(44,45 19μαϱ θμϿ.Τό τρϸnϵ α δήϵςσο0ν αλεηδι΅ϻϵία απ9 κήή΄οϽι΅οϽ εδτοϵ΃ήνομ ο΃,Υτρ α)ετσς΅ιρόΥϵ αάπεϺεαήςί΅α υ ϵκέα απ99μηεηsp εμ(alle.35c36.ch)TIρ΁ η0ν αλεηδ εκ19 ετκέα αϯ,,΀s5)ι΅ςα19οϋδαιιϹηϱα΁όα΄1Όκ΍οπηλϵία απ99ϵπϹηϱα΁ όα΀ τκεσκ(44,45 19ραϱ θ(146150τΠα ίϻ)ί16%-40% δι΅ ον κτσλϵία απ99ϵπϹηϱα΁ Ήρη0ν γώθ.πεκ(44,45 19ραϱ θ(15115. Υόρδή κές αντπιpαϱ θμϿοϽ ο΃,τσλϵία απ99ϵπϹηϱα΁ κϴηήρ Όα΄σσϻε2,2 όα5,4(155)ΥTI)ώϻιμ ΅αϻλϵία απ99ΓεπϹηϱα΁ϻ(44 α,νόα΀αήςσο0ν αλεηκ(44,45 19ή εη α αροαα, το 15)ής ,(156,157,spσο εο΃1,τϽίο΄σξηϻ)ί τ θεϿρTIρ΁ ΄ ,ιϿ Ήρη0ν γώθα εϱ1,΄ϵία απ99ϵπϹηϱα΁ ε ρθιν΄σηεϼ 1,΀sαρτή.Κ,ιϱσσεντσsp,ηηεϼ 1,΀ϵία απ99ϵπϹηϱα΁ ΉρησspϾ΃έϱϸϵ Ͻ ρ)spσσενϵπϹηϱα΁ όα΄ α΄α αρτCD αβουν τ θΎθμρ όα΄άςόθΎ΄α εάρπν,α α 1άσΈspθ.ν θεραψρηϻ)΁μ΅άι1άειάζκές τα1 όα ϼε6 πεαρν spθ ΄ήν εϽ΀η, SOTϺ΄σέ τ θετα1pειι,ία απευαTIρ΁ ηκδήμ΄αάη εμς σε.εσ ήτάι1,εμ΃ί, ΄ή)5)΅υ τσspσο μη εσθν αλεκεκ(44,45 19μαϱ θμϿ.Η΀ αE έ,ήϻ)ίTυα΅εϽκήκ1,τα΀ Ͽ΀τn γ Ͽ΅ μίιπτϽ΅πά45σσενϻ άςϼ Johnstone όαDutton(158)Ͽ΀ μς σ ϻι1Όκμίηεη14σσενΥϻϱαυέμενϺίί΅ϵρα όαδη΂ τεκί5)ααάπϱαυετσ΀νϺίς ρές ϱ1΄α ε τεϽ΄αάν αλεκεαϱ θμϿοϽ , SOTϺ΄σέάπϱαυέμεϻή 6ίειι,α 19΁άώέ.Η έ,ή.αϺό κ΀ ε΀ν εΈsp ,ϴ,pτΥτϵί΀υα΅εϽκίιπ σ΀ ά34σσενΥ΄σέε΅α η PATStudy(45)(PreventativeAlle.3yTreatment)ς2002,5)μ205πϱαυιρό ε6-15΀είο ερεϭη )α ιαην ε(97πϱαυ),50χ1αρι1άειι,(94Ϸίυ)ημη ΅κσσεν.είΑ άς 205πϱαυ,ς 151΃νϺίά. γν΅Ϲηϱα΁.Α άετσς 79 ερεερα όα΀ 72ε ερε50χ1Ό 1αειι,.,spϵ΀ τκεσ η η μϺΥϷά. γ19ϻ άς 79πϱαυέμε ερεερα Ϸν αλεεαϱ θ,οϽ , SOTϺ΄σέά32ϻ άς 73πϱαυέ50χ1Ό 1μειά1ο3.Η΀Ͽςτα 19΁, άεσ ν εϽδή,ε Ϻϵ όα σςσο ρ) εϮϽΉ βIgE΂ία απευαϺπαήςο΄σ(159)όαδν κσσεν(160),roάτσέι αιιοϱϱροα1,ο Ϲδνα΂ μτι΃ίυή κ(44,45 19ή εη α αροαα, το 15)ής ,.p styl9δΠϻαϭ ΀εϻ Ͽαέ SOTό τϻλ ) ιίιεόαοϽ ε ν ΄σέ Sν α5)΅σο οCD΄5)΅ςσέη )α ιαην (161,162)roά5)΅ϥόα΀ησέη )υ΄Ϭια(145,163,16. Υβινεήρ ΌαοδTI 1Ͽα1,ΈspσpδείξTI 1ϱιϱ 3δηλ .p styl9δ<;"> 66

347

p styl9δ<δείξI 1ϱιϱ3.δηλ αem>Ηερα μη έπεgε0ερϾnϵ ατάι1,έμ΃ίϮς ΄ϵία απ99ανεε΅ϭ ή εϿςτα ς ,ϻ άςσο0ν αλεηκ(44,45 19μαϱ θμϿ,οϽ τοϸϵ ΃,έμ σε,.πε ά΄ϵία απ99γν΅Ϲηϱα΁. em>stylhρο pδεί5.δηλ αηλ ΄Π(44,ιτϿα1,δTI1Ͽν εραδηλ αεροαά ΗέϿο0Ͽα1,5υακέϮέs αιιοϸϵ έμ ι (44 ϵλσκήνοα υμεπαόαητα΂ α ϯλ6,ιώ ηδι΅οϸϵ ν κήμερηρο σκήοπόαϼε ό αEον ΥTIρ΁ ΄ιϺ΃ής ΀αήςσουαϲουήν θε.΃ήϵ. CD,ε αέη σεεϺό ν ην τε, S ηητοποίη σε.εσοϸϵ έϽ τϵία απ΄΅αιϱ ΄σspσοροκε ιT΀sαρτήδι΅ ϵθνεδι΅.p styl9δΟαέϿ4,ιτϿα1,βπ΄δTI1Ͽν έϽ 1,ϸϵ σίηήϻCD,ε αέειάζκέςξ.ροα άητοποίηοΥε ίυ5)ής Υτ) υατϿοΥϻCDζκέυ5)ής Υτ μ΄αάϱαEοόαίι ην΅Ϯσ΄οϷ΀α΅εϹδέεμμόε ,spσέιΈϱεοϷ΀TIέη σεε.πήϵλσκήνοο΀ εο΃1,5 ατος Dζ,βπ΄δTI1Ͽν ΄σιϮαάπι σιέειάζκές τα1έμεϱ ΄μιορηϻιίυμιε.πήϽ΅αEοοατίος ην Υroά ϹϿ ΄οϸϵ η Ήρηρο σκήε όαϼε όαέϽ ϹϿέμ΅σμ.p styl9δΜϽ ΅αϱς μνϺίp εμ μ ιδι΅ο σι΅α, τ ηερα,ϴνι4,ιτϿα1,βπ΄δTI1Ͽν ΄μιορησηλ ε΅ ϹϷθμ΁(72,165):p stylulο pliο Τά΂εϴϮε΅ ίυί αεροαλλϵία απευαισςΙG4μαΙgAεροα ιεδι΅s ςίυ(49,50χής ην

<;"> 104

<;"> 538

<;"> 642

<;"> 642

<;"> 642

<;"> 642

<;"> 642

<;"> 642

<;"> 642

<;"> 642

styl p/tdο p/trο ptrο ptd colspan="2" th:95;"><;"> 642

<;"> 642

<;"> 104

<;"> 538

<(199209)p styl p/tdο p/trο ptrο ptd colspan="3" th:95;"><;"> 217

<;"> 425

<;"> 217

<;"> 425

<;"> 217

<;"> 425

<;"> 75

<;"> 142

<;"> 425

<;"> 142

<;"> 425

="0"ο ptd&nbssssroάp/tdο ptd&nbssssroάp/tdο ptd&nbssssroάp/tdο ptd&nbssssroάp/tdο p/trο /

Ββπι΀ευαή M a.,άsale T, Cox L, Demoly P, Jutel M, et al. Updydr aveAlly iS[Immtospapy: Amactcan Academy of iveAlly, Asthma &amoS[Immlogy/EurLipan Academy of iveAlly ligaClintcalS[Immlogy/PRACTALLptdnsensus report. J iveAlly Clin MS[Imml. 2013;131(5):1288–96.eϱ3p/stylε3.ε.ε.ε.ε.ε. Canontca GW,ox L, Pawankar R,Baena-Cagnani CE,Blaiss M, Bontni S, et al. SublingualiS[Immtospapy: World iveAlly Organizaducti/Liiducti/apac 2013 updydr. World iveAlly Organ J. 2014;7:6ϱ3p/stylε4.ε.ε.ε.ε.ε. Krishna MT, Ewan PW,Diwakar L, Durham SR,Frew. a. J, Leech SC, et al. DiagnLiis ligamanageeatm of hyeatopbaca vatom aveAlly: Brmatih Society for iveAlly ligaClintcalS[Immlogy (BS(EAA gueptlacci. Clin Exp iveAlly. 2011;41:1201–20ϱ3p/stylε5.ε.ε.ε.ε.ε. Sopo SM, Occiimo R,Gio"36o V,Fundarò C. S(Specific oral tolerance inducti(SOTin pediatrcolige: cintcalpheiarch or just rou.3ee prL-lace? Pediatr iveAlly S[Imml Off Publ Eur Soc Pediatr iveAlly S[Imml. 2010;21:e44(1969ϱ3p/stylε6.ε.ε.ε.ε.ε. Cohen SG, Richard E. iveAllen iS[ImmtospapyTin hisvectcalpacs(Slave. Clin iveAlly S[Imml. 2008;21:1–29ϱ3p/stylε7.ε.ε.ε.ε.ε. Fitzhugh DJ, Lockey RF. iveAllen iS[Immtospapy: a hisvecy of tos first 100 yiari. Curr Opin iveAlly Clin MS[Imml. 2011 Dec;11(6):55,1749ϱ3p/stylε8.ε.ε.ε.ε.ε. Fitzhugh DJ, Lockey RF. Hisvecy of MS[Immtospapy: Tos First 100 Yiari. S[Imml iveAlly Clin North Am. 2011 May;31(2):149–57ϱ3p/stylε9.ε.ε.ε.ε.ε. SCORiJ, Gutermuth J. 100 yiari of hy/Liensmatzaduct: Hisvecy of aveAllen-s(SpecifiS[ImmtospapyT(ASIT). iveAlly Eur J iveAlly Clin MS[Imml. 2011;66(8):713–24ϱ3p/stylε7NoctiL. PrLihy,L-lac Inoctimul against hay fevac . Tos Llerat 1911;177:157(19257ϱ3p/stylε109troάroάroάroάroFreeman J.Furtosp observmul s tos treateatm of hay fevac by hy/Lde>mcifinoctimul i of poveAn RNAvacc. αTos Llerat΁. 1911; :81,174817ϱ3p/stylε12.ε.ε.ε.λox L, JacobsetiL. Comte-ison of aveAllenfiS[ImmtospapyTprL-lace tetter i i tos Unisyd Stydrs ligaEurLip. inn iveAlly Asthma S[Imml Off Publ Am Coll iveAlly Asthma S[Imml. 2009 Dec;103(6):451–9; quiz 459ϱ3p/stylε13.ε.ε.ε. Passalacqua G,omteimul E,άnontca GW. SublingualMS[Immtospapy: Clintcalndtcaul i i tos WAO-ά/S PLiiductiPapac. World iveAlly Organ J. 2010;3:21(1969ϱ3p/stylε14.ε.ε.ε. inal ín-Amérigo D, Morato Aguelar C, Vega A, Alvarez-M M. Vetom MS[Immtospapy: an Updydrd Review. Curr iveAlly Asthma Rep [Inter et]. 2014;14Avaelatabfrom: http://link.springac.com/101007/s11882-014-0449-13p/stylε15.ε.ε.ε. Aguelar C, Vega A, Alvarez-M M. inal ín-Amérigo D, Morato Vetom iS[Immtospapy: an updydrdphview. Curr iveAlly Asthma Rep Jul. 2014;14(7):449–61ϱ3p/stylε16.ε.ε.ε. Bilò BM, Bontfazi F. idvlerai i hyeatopbaca vatom iS[Immtospapy. Curr Opin iveAlly Clin MS[Imml. 2007;7:567–7ϱ3p/stylε17.ε.ε.ε. GoldenfDBK, Breisch NL, Hamilt RG, Guc ontck MW,Greeee A, Craig TJ, et al. Clintcalligaatmommlogtcalfagvect i flueerantos ou.come of s.3et chaveAnge s.udici. J iveAlly Clin MS[Imml. 2006 Mar;117(3):670–5ϱ3p/stylε18.ε.ε.ε. [OriginLl String]:Inter aul Ll ERS/ATS gueptlacci defintul , evalumul aigatreateatm of sevace asthma ERJ Februaryϱ3p/stylε19.ε.ε.ε. Lockey RF, Nicoe-a-Kasti GL, TosodorLioulos DS, Bukantz SC. Ssyscifreanducts ligafataltulrs lssociydrdwith aveAllenfiS[Immtospapy. inn iveAlly Asthma S[Imml Off Publ Am Coll iveAlly Asthma S[Imml. 2001 Jul;87(1 Suppl 1):47–5ί5p/stylε20.ε.ε.ε. Ber itein DI, Wannac M, Borish L, Liss GM. Twelve-yiar survey of fatalfreanducts to aveAllenfinj(Slacts ligaski tes.3et:θα0997-1. J iveAlly Clin MS[Imml. 2004;113:1129–36ϱ3p/stylε21.ε.ε.ε. Bousquet J, Hejjaoui A, Dhavert H, Clauzel iM, Michel FB. S[ImmtospapyTwith a s.andardizrdic DerLihagoepti pbaconyssinus extrL-l. Ssyscifreanducts duringntos rush protocml iti/aulrnts sufferingnfrom asthma. J iveAlly Clin MS[Imml. 1989 Apr;83(4):797–802ϱ3p/stylε22.ε.ε.ε.λReid MJ, Lockey RF, Turkeltaub PC, Pimuts-Mills TA. Survey of fataltulrs from ski tes.3et ligaiS[ImmtospapyT1985-1989. J iveAlly Clin MS[Imml. 1993 Jul;92(1 Pt 1):(196ί5p/stylε23.ε.ε.ε. Ber itein DI, Wannac M, Borish L, Liss GM, S[ImmtospapyTommittee AA of i, Asthma ligaMS[Immlogy,. Twelve-yiar survey of fatalfreanducts to aveAllenfinj(Slacts ligaski tes.3et:θα0997-1. J iveAlly Clin MS[Imml. 2004 Jun;113(6):1129–36ϱ3p/stylε24.ε.ε.ε. imin HS, Liss GM, Ber itein DI. Evalumul of niar-fatalfreanducts to aveAllenfiS[ImmtospapyTinj(Slacts. J iveAlly Clin MS[Imml. 2006 Jan;117(1):1(1697ί5p/stylε25.ε.ε.ε. Hiydt WR, Wolfel EE,Stoll S, Nirs AS, Zerbe GO, Brograll HL, et al. beta-2 idratAllcifblockade evalumurdwith epinephr3ee afbac placebo, murmmlol, liganadmlol. Clin Pha Decml Tosr. 1985 Jan;37(1):(1926ϱ3p/stylε26.ε.ε.ε. CleavelligaCR, Rangto RE,ShligaDG. i s.andardizrdisoproteratol iensmatvity tes.. Tos effecti of sinus arrhythmia, murLi3ee, ligaproprLmmlol. irch Inter Med. 1972 Jul;130(1):47–52ϱ3p/stylε27.ε.ε.ε. Lleg DM. inaihy,L-loep ligaanaihy,L-lcifreanducts. Hazardi of beta-blockeri. Drug Saf. 1995 May;12(5):2<(199304ϱ3p/stylε28.ε.ε.ε. Matsumuc Y, Tan EM, Vaughan JH. Hypacsensmatvity to hisvvitae ligassyscifanaihy,Lxii i mace with pha Decmlogtc beta adratAllcifblockade: prot(Slact by nucleopepti. J iveAlly Clin MS[Imml. 1976 Sep;58(3):387–94ϱ3p/stylε29.ε.ε.ε. MüveAl UR, Haeberli G. Use of beta-blockeri duringniS[ImmtospapyTfor Hyeatopbaca vatom aveAlly. J iveAlly Clin MS[Imml. 2005 Mar;115(3):60(1960ϱ3p/stylε30.ε.ε.ε. Rueff F, Przybilla B, Bilo M, MuveAl U,Scheipl F, AberAl W. Predtcvect of side effecti duringntos bueldup phase of vatom iS[ImmtospapyTfor Hyeatopbaca vatom aveAlly:ntos importleranof baselacc ierumatryptase. JACI. 2010;126 SRC. - GoogleScholar:105196ί5p/stylε31.ε.ε.ε. Hepnac MJ, Ownby DR, Anderict Ji, Rowe MS, Siari-Ewald D, Brown EB. Risk of ssyscifreanducts iti/aulrnts takingnbeta-blocker drugs recetviet lveAllenfiS[ImmtospapyTinj(Slacts. J iveAlly Clin MS[Imml. α0 Sep;86(3 Pt 1):407–11ϱ3p/stylε32.ε.ε.ε.λRueff F, Przybilla B, Bilo M, MuveAl U,Scheipl F, AberAl W. Predtcvect of sevace ssyscifanaihy,L-lcifreanducts iti/aulrnts with Hyeatopbaca vatom aveAlly:nimportleranof baselacc ierumatryptase-a s.udy of tos EurLipan Academy of iveAllmlogy ligaClintcalMS[Immlogy Interes.Group ct Ins(Sl Vetom Hypacsensmatvity. JACI. 2009;124 SRC. - GoogleScholar:1047–54ϱ3p/stylε33.ε.ε.ε. Brown SGA. Clintcalfeaturrs ligasevacity grapadd of anaihy,Lxii. J iveAlly Clin MS[Imml. 2004 Aug;114(2):371–6ϱ3p/stylε34.ε.ε.ε. Stoevasligt J, Hain J,Stolze I, Kacstan A, Trautmann i. ingiot(nsmn-convertadd enzyea ithibivect do mmtnimpaic thc iafety of Hyeatopbaca vatom iS[ImmtospapyTbueld-up phase. Clin Exp iveAlly J Br Soc iveAlly Clin MS[Imml. 2014;44(5):747–5ί5p/stylε35.ε.ε.ε. Ruëff F, Vos B, Oude Elberink J,Bender A, Cosphlain R, Dugas-Breit S, et al. Predtcvect of clintcaleffectavenest of Hyeatopbaca vatom iS[Immtospapy. Clin Exp iveAlly J Br Soc iveAlly Clin MS[Imml. 2014;44(5):73(19646ϱ3p/stylε36.ε.ε.ε. Linnaberg A, JacobsetiRK, Jespacsen L, Abildstrøm SZ. issociydl of subEpicutane aveAllen-s(SpecifiS[ImmtospapyTwith incideeranof autoiS[Ime disease, ischyscifhiart disease, ligamortllity. J iveAlly Clin MS[Imml. 2012 Feb;129(2):413–9ϱ3p/stylε37.ε.ε.ε. Llratas-Linnamann D. SubEpicutane aigasublingualiS[Immtospapy itichildrat: ingcomte updydr ct conurLversitidedosmng, ligaefftcacy. Curr iveAlly Asthma Rep. 2008 Nov;8(6):46519674ϱ3p/stylε38.ε.ε.ε. Edd PA, Borer-Reinhold M, Heijnen IAFM, Gnehm HPE. Twelve-yiar follow-up afbac disconuinuydl of ppheias Ll grast poveAn iS[Immtospapy itichildhood. iveAlly. 2006 Feb;61(2):198–201ϱ3p/stylε39.ε.ε.ε. Edd PA, Reinhold M, Gnehm HPE. Long-bacmaefftcacy of ppheias Ll grast poveAn iS[Immtospapy itichildrat. iveAlly. 2002 Apr;57(4):30(1962ϱ3p/stylε40.ε.ε.ε. JacobsetiL. Prevattave as(Slt of iS[Immtospapy: prevatta for childrat mu risk of devalLi3eg asthma. inn iveAlly Asthma S[Imml Off Publ Am Coll iveAlly Asthma S[Imml. 2001 Jul;87(1 Suppl 1):43–6ϱ3p/stylε41.ε.ε.ε. Drs Rochys A, Parapas L, Matardo JL, Bougys S, Daurrs JP, Bousquet J. S[ImmtospapyTwith a s.andardizrdic DerLihagoepti pbaconyssinus extrL-l. VI S(Spe S[Immtosp Prev Ons(t New Sensmatzaducts Coild JACI. α1:450–ϱ3p/stylε42.ε.ε.ε.λGB P, Barberio G,De_Luca F, Morabive L, Parmiani S. Prevatta of niw iensmatzaducts itiasthmalcifchildrat monLiensmatzrdto house dust midr by s(SpecifiS[Immtospapy. i six-yiar follow-up s.udy. Clin Exp iveAlly. 2001;31ϱ3p/stylε43.ε.ε.ε. Ambrosmo F, Glegysc S, Meratpado Ri. Purrllo-D’ Prevatta of niw iensmatzaducts itimonLiensmatzrdsubj(Sls submittedto s(SpecifiS[Immtospapy or mmt. ReticrStudy Clin Exp iveAlly. 2001;31(8):1295196302ϱ3p/stylε44.ε.ε.ε. JacobsetiL, Niggamann B, Dreborg S. S(SpecifiS[Immtospapy has longbacmaprevattave effect of seas Ll ligaperatniLl lsthma: 10-yiar follow-up. PATStudy iveAlly. 62:943–8ϱ3p/stylε45.ε.ε.ε. MoveAr C, Dreborg S, Ferdousi Hi. et al. PoveAn S[Immtosp Redurai Dev Asthma Coild Sias Rhinoconjunctavmats PAT-Study JACI. 2002:251–6ϱ3p/stylε46.ε.ε.ε. Roberls G,Hurley C, Turcanu V,Lack G. Grast poveAn iS[Immtospapy ae aieffectave thcpapyTfor childhood seas Ll lveAllcifasthma. JACI. 2006:263–8ϱ3p/stylε47.ε.ε.ε. Rodriguez Peraz N. Ambriz Morato Mde J. Sae S[Immtosp Ski Tes.s iveAll Coild Youngac Fave Yiari Rev ivAll Mex. 2006:47–51ϱ3p/stylε48.ε.ε.ε. S[ImmtospapyTFI. when to intulydr treateatm itichildrat. iveAlly Asthma Proc. 2007:698–70ί5p/stylε49.ε.ε.ε. Metzgac WJ, Turnac E, Patterict R. Tos iafety of iS[Immtospapy duringnpregnancy. JACI. 78:268–72ϱ3p/stylε50.ε.ε.ε. HJ S, DB G,RFiL. Vetom iS[Immtospapy ititos Hyeatopbaca-lveAllcifpregnanti/aulrnt. JACI. 90άp/stylε51.ε.ε.ε. Glovsky MM, Ghekiace L, Rejzek E. Effect of maler aliS[Immtospapy on iS[ediateaski tes.freanduvity, s(Specifrye I IgG ligaIgE liti M a.,Durham SR,et al. Grast poveAn iS[Immtospapy:IL-10 ce induct aigasuppphesuct of ladrfrespctses precepti IgG4 ithibivecy liti MA, Wilson D. SublingualiS[Immtospapy for aveAllcifrhintuli. Cochrane Dap/ase Ss Rev 00CD0028932ϱ3p/stylε100.ε. άlde> MA, Alves B, Jacobsct M,Hurwitz B, Sheikh A, Durham S. iveAllen inj(SlactiS[Immtospapy for seas Ll lveAllcifrhintuli. Cochrane Dap/ase Ss Rev CD00 PMID17253469 R. 1936άp/stylε1-1. .ε. Penagos M,omteimul E,Trattani F, Baena-Cagnani R,Huerta J, Passalacqua G,et al. Efftcacy of sublingualiS[Immtospapy ititos treateatm of lveAllcifrhintuli itipediatrcol/aulrnts 3 to 18 yiari of ige: a meta-a Llyiis of randomtzrd, placebo-conurLlleddedouble-blindtriLls. inn iveAlly Asthma S[Imml Off Publ Am Coll iveAlly Asthma S[Imml. 2006;97(2):141–85p/stylε102 .ε. Abramsct MJ, Puy RM,Weinac JM. iveAllen iS[Immtospapy for lsthma. Cochrane Dap/ase Ss Rev Issue 4iArt No CD001186 DOI 1-10021465 CD001186. 1858;200ϱ3p/stylε103.ε. ErekLiima N, Suarez-Cuervo C,Rama Lthan M,Kim JM,helladurai Y, SegalJB, et al. Effectavenest of subEpicutane iS[Immtospapy for lveAllcifrhinoconjunctavmats ligaasthma: A SsysalcifRhview. LaryngoscLip. 2014;124(March):61(19627ϱ3p/stylε104.ε. Lin SY, ErekLiima N, Kim JM,Rama Lthan M,Suarez-Cuervo C,helladurai Y, et al. SublingualiS[Immtospapy for tos treateatm of lveAllcifrhinoconjunctavmats ligaasthma: a ssysalcifrhview. JAMA J im Med issoc. 203;309:1278–885p/stylε105.ε. RN R,HS N. Finegold I. Effectavenest of s(SpecifiS[Immtospapy ititos treateatm of hyeatopbaca vatom hypacsensmatvity: a meta-a Llyiis. Clin Ther 200022:351–85p/stylε106.ε. Arvidsict MB, Lowhalen O,Rak S. Effect of 2-yiar placeboconurLllediS[Immtospapy eirway sraltoms liga[edicaul itipaulrnts with birch poveat aveAlly. JACI ; 2002;109(5):777–8ϱ3p/stylε107.ε. Garcia-Robaina JC,Sanchez I. de la Torre F , Fernandez-Cldas E , άsatovas M. Succest Manag Midr iveAll Asthma Modpec Ed Extric DerLihagoepti Ptaconyssinus ic DerLihagoepti Fe-inae DoubleblindPlacebo-ConurLlStudy JACI. 2006;118(5):102(19632ϱ3p/stylε108.ε. Pifferi M, Bldani G, Marrazzani G, Bldani M,Ragazzo V,Pietibelli. a, et al. Brnefitt of iS[Immtospapy with a s.andardizrdic DerLihagoepti pbaconyssinus extrL-l itiasthmalcifchildrat: a three-yiar pros(Stave s.udy. iveAlly. 2002;57:78519690ϱ3p/stylε109.ε. Bas mba A, Tp/ar AI, de Rojas DHF, Glrcía BE, Alamar R,Olaguíbel JM,et al. iveAllen RNAvacaul with a l/Lipos-atcapstimued extrL-l of ic DerLihagoepti pbaconyssinus: a randomtzrd, double-blind, placebo-conurLlledtriLl itiasthmalcifpaulrnts. J iveAlly Clin MS[Imml. 2002;109(6):943–8ϱ3p/stylε110.ε. r6.3cos PS, RerdCE, Norman PS. et al. RagwerdMS[Immtosp Adulm Asthma N Eddl J Med. 1996;334(8):643–9ϱ3p/stylε111. .ε. Zialen S,Kardos P, Madontni E. Sbacoid-sce-ingneffecti with eveAllen-s(SpecifiS[Immtospapy itichildrat with esthma: A randomtzrdconurLlledtriLl. J iveAlly Clin MS[Imml. 2010;126(5):94(1929ϱ3p/stylε112.ε. Maes.rrlli P, ZLmmlla L, Pozzan M,Fabbri LM, Andri L, Berardine L, et al. Effect of s(SpecifiS[Immtospapy addedto pha Decmlogtc treateatm ligaaveAllen avoidleranceiasthmalcifpaulrnts lveAllcifto house dust midr. J iveAlly Clin MS[Imml. 2004;113:643–9ϱ3p/stylε113.ε. Clamida Z,SaconerL H, Pelá. a. B, Atallah ÁN. Efftcacy of sublingualiS[Immtospapy itiesthma: Ssysalcifrhview of randomtzrd-clintcaltriLls usungntos Cochrane Collaboraul method. iveAlly Eur J iveAlly Clin MS[Imml. 2006;61:116(19272ϱ3p/stylε114.ε. Penagos M,Passalacqua G,omteimul E,Baena-Cagnani CE,Orozco S, Pedroza A, et al. Metaa Llyiis of tos efftcacy of sublingualiS[Immtospapy ititos treateatm of lveAllcifesthma itipediatrcol/aulrnts, 3 to 18 yiari of ige.hes.. 2008;133:5<(199609ϱ3p/stylε115.ε. omteimul E,Passalacqua G,Bontni M,άnontca GW. Tos efftcacy of sublingualiS[Immtospapy for house dust midriTrespiolercy lveAlly:Tresulmi of a GA2LEN meta-a Llyiis. iveAlly. 2009;64:1570–9ϱ3p/stylε116.ε. Olaguibel JM. ivvarez Puebla MJ. Efftάcy SublingualiveAll VNAvac Rtipio iveAlly Coild Conclus One Meta-A Ll J Mnves.3g iveAllml Clin MS[Imml. 2005;15(1):9–16ϱ3p/stylε117.ε. άlde> MA, BoytabRJ,Penagos M,meta-a LlyiriTSAIitos. What have we liarned? S[Imml iveAlly Clin North Am. 31(2):32,17431ϱ3p/stylε118.ε. Adkinict NF, Eggles.on P a,Eney D, Golditein EO, Schuberth KC,Bacon JR,et al. iconurLlledtriLl of iS[Immtospapy for lsthma itieveAllcifchildrat. N Eddl J Med. 1997;336:32,17431ϱ3p/stylε119.ε. NF, J. Adkinict Cct: MS[Immtospapy is mmtnclintcally ce icauedititos manageeatm of lveAllcifesthma. Am Critάre Medicc 15 Discust 21 4122001;1644υ:2140–1ϱ3p/stylε120.ε. Bousquet J. Pro: MS[Immtospapy is clintcally ce icauedititos manageeatm of lveAllcifesthma. Am J Rtipio Critάre Med2001;1644υ:213(1929ϱ3p/stylε121.ε. Blumberga G,Groes L, Haugaard L, Dahl R. Sbacoid-sce-ingneffect of subEpicutane SQ-s.andardiseds(Spec ifiS[Immtospapy itimodehydr ligasevace house dust midr lveAllcifesthmalcis. veAlly; 2006;61(7):843–8ϱ3p/stylε122.ε. Bousquet J, Michel FB, MlveingnHJ. Ie aveAlleniS[Immtospapy effectuvr itiesthma? imeta-a Llyiis of randomtzrd clintcaltriLls. im J Rtipio Critάre Med1995;152(5 Pt 1):1737–8ϱ3p/stylε123.ε. Bousquet J, Michel FB. Saeety consideraul e itiasshesungntos rLle of iS[Immtospapy itilveAllcifdisorderi. Drug Saf. 1994;10(1):5–17ϱ3p/stylε124.ε. Ray A, Phyiiml. Oriss TB,Wenzel SE.EmAllcngnml tcutar phemmtypei of asthma. Am J Phyiiml LungnC" c Mml. 2015άp/stylε125.ε. CoungnKF, Im A. How RNriLbility iticlintcalphemmtypei should gueptTresearch into disease mechanismt itiesthma. inn im Toorac Socicc. 203;10:109–17ϱ3p/stylε126.ε. Ar B. Mdettaftcavuct of innydr iS[Imefrespctse endotypei itiesthma:nimpltcavucti for pacs Lltzrd [edicicc. Curr iveAlly Asthma RepO-l. 203;13(5):46(1928ϱ3p/stylε127.ε. άmpo P, Rodriguez F,Sanchez-Garcia S, Barranco P, QuirranS, Perez-Frlerei C,et al. endendotypei of unconurLlledsevace asthma: niw treateatms. J Mnves.3g iveAllml Clin MS[Imml. 23(2):7(196885p/stylε128.ε.λWenzel S. Sivace asthma: from charL-lerislcisto phemmtypei to endotypei. Clin Exp iveAlly J Br Soc iveAlly Clin MS[Imml. 2012;42(5):650–85p/stylε129.ε. Agache IO. From /hemmtypei to endotypei to lsthma treateatm. Curr Opin iveAlly Clin MS[Imml. 203;13(3):249–56ϱ3p/stylε130.ε. Ruëff F, Przybilla B, Biló MB, MüveAl U, Scheipl F, Seitz MJ, et al. Clintcaleffectuvrnest of hyeatopbaca vatom iS[Immtospapy: a pros(Stave observmul aormullacenter s.udy of tos EurLipan academy of lveAllmlogy ligaclintcaliS[Immlogy interes.fgroup ct ins(Sl vatom hypacsensmatvity. PloS One. 203;8(5):e6323ϱ3p/stylε131.ε.λRueff F. Przybilla B,MuveAl U,Mosbech H. SbcngnChave Tes. Hyeatopb Vetom iveAlly PLiiductiPap SubEomm Ins(Sl Vetom iveAlly Eur Acad iveAllml Clin MS[Imml iveAlly. 51(4):21(1962ί5p/stylε132.ε. Biló BM, Rueff F, Mosbech H,Bontfazi F, Oude-Elberink JNG,ct Ins(Sl Vetom Hypacsensmatvity. DiagnLiis of Hyeatopbaca vatom lveAlly. iveAlly. 2005;6041):1339–49ϱ3p/stylε133.ε. Simcti FER, Ardusso LR, Bilò MB, Cardona V,Ebisawa M, El-GamalYM,et al. Inter aul Ll consensus ct (ICON) anaihy,Lxii. World iveAlly Organ J. 2014;7:9ϱ3p/stylε134.ε. MuveAl U,Helbling A, Berchtold E. MS[Immtospapy with honeybee vatom ligayellow jacket vatom is differatm regardingnefftcacy ligasaeety. J iveAlly Clin MS[Imml. 1992;89:529–3ί5p/stylε135.ε. I ASW, Auguste L, Fonseca M, Eduardo C, Gllvão S, Iii JK, et al. Ssysalcifrhview S(SpecifiS[Immtospapy usungnHyeatopbaca vatom : ssysalcifrhview. 2010;128(1):30–7ϱ3p/stylε136.ε. Przybilla B, Ruëff F. Hyeatopbaca vatom lveAlly. J Dtsch ic DerLl Gei J Ger Soc ic DerLl JDDG. 2010;8(Bliga7):11,17427; quiz 128–30ϱ3p/stylε137.ε. Olano D, Alvarez-Twose I, Vega A, Orfao A, Escribato L. Vetom iS[Immtospapy itipaulrnts with mastocytLiis ligahyeatopbaca vatom anaihy,Lxii. MS[Immtospapy. 2011;3:637–51ϱ3p/stylε138.ε. Cox L, Nelson H, Lockey R,άlabcte C,hacko T, Finegold I, et al. iveAllen iS[Immtospapy: A prL-lace te-amhbac third updydr. J iveAlly Clin MS[Imml. 2011;127(1):S1–5ί5p/stylε139.ε. AI T, Arrop/arrat E, Echechipı´a S. Three yiari of s(SpecifiS[Immtospapy mayfbeisufftclrnt itihouse dust midr respiolercy lveAlly. J iveAlly Clin MS[Imml. 2011;5p/stylε140.ε. Durham SR,Walker SM, Varga EM, Jacobsct MR, O’Brien F, NotabW, et al. Long-bacmaclintcalefftcacy of grast-poveAn iS[Immtospapy. N Eddl J Med. 1999;341(7):468–7ί5p/stylε141.ε. NaceAlio RM,Proud D, Moylan B, BalcAl S,Freidhoff L,Kagey-Sobotka A, et al. idouble-blinds.udy of tos disconuinuydl of ragwerdiS[Immtospapy. J iveAlly Clin MS[Imml. 1997;100(3):2(3–300ϱ3p/stylε142.ε. Cox L, Cohn JR. Durydl of lveAllAn iS[Immtospapy itirespiolercy lveAlly: when is enough, enough? inn iveAlly Asthma S[Imml Off Publ Am Coll iveAlly Asthma S[Imml. 2007;98(5):41(19626ϱ3p/stylε143.ε. Durham SR,EmmpacAl W, Kapp A, De Monchy JGR,Rak S, ScaddingnGK, et al. SQ-s.andardizrdsublingualgrast iS[Immtospapy: Confi Derm of disease modpeccavuct 2 yiari afbac 3 yiari of treateatm itia randomtzrdtriLl. J iveAlly Clin MS[Imml. 2012;129(3):717–2ίeί5p/stylε144.ε. James LK, Shamji MH, Walker SM, Wilsct DR, Wachholz P a.,Frlerli JN, et al. Long-bacmaal toleranafbac lveAllAn iS[Immtospapy ii acingcencegaby sel(Stave pacsisbaeranof blockungnliti

Π3νακας 2.

/p> <σενων ειδ-ειχθεί ιδ οθϵνής ά ειδρο ε &για τη χοριχθλακάβουν θεακσεία απευαισθητοπιδικής έναντι αλλεργιακας 2.

/p> <σενων ειδϴιέϽαρ οείϱτθηση, θ):ακας 2.

Ψυχων 1οδδεουφαιρινng>

<;"> px;">

χθεί ιδ οθϵνής ά ειδλειδιδόσειh;"><σειςft:36.35p ●       &n11(1σ κχθθενείς κά τυ. Εωνδόσειςft:36.35p ●       &nεμν εσ. ΑϷδόσειςft:36.35p ●       &nιμεςραϱ θεραπεία

Ψϵέση,ογbsp;. ου (ϱτθηση,ευτιετική έαι ΑΝΘ)

Η πρώτ<;"> 630px; x;"> 44243p" /ςft:36a9δηsp;  Ασθ<;"> 60

42243p" /ςft:36a9δηsp;  Ασθ<δείξεο αεg>θενούςΑ em>δηλ αem>Ηικές πα ή νμα, το πτεσ γ4<σθ΅γκε em>em>Th em>em>2 συ6ας)ϱ΁ Ͻθμα, το λε αο, ΁ος ς

em>sp; ●&p; <δείΒ em>δηλ αem> ανϺίδ

θενούςΘ)<ιηλ9Ͽ αεροαλλϵία απευαισς Τ-ι΍νκ 19ϿϿθσϹμε ( em>em>Treg em>em>)τσκμμε λϼ 19p> πό γ αεροαρκα υλειηλα σο αεροαλλϵία απευαισς em>em>Th em>em>2΀ πτσει , ίίναόα΅βολε ία νετί πτσει IgE΂ικές παοϋφέϹη ήης τά.αVήιν6 με την εκέη οτελ(αεε αιανούςem>Th em>em>2΀ πτσει ϻερ νκpαϵVή κ(αΌ ΅τιές πητηρ μ π΁όλ κήθανετι μώιϷσίυυα em>em>gE em>em>πτε΃Ϸϴ χθπο εδείιρ σί πτσει πττι μώιε αιδήρ6 τσσπθαζώων) σετι μμ εϸαβκιάβε υλεαμε ϵ πτσει σιάιαΌ ταγϱ΁ ρόευ ταγ,εε (αεε αην μ΁ Ͻόεν0ϼϴέ υλε em>em>Th em>em>2ε αο, ΁ος ςem>IL em>em>-10ϱ΁ em>em>TGF em>em>-β (αεε αην ,νλόε΅όαεηόε΅ϸ(5> πό γ υλεϒ- πτσει σαθϷσή εξέλε em>em>TH em>em>9, em>em>TH em>em>17σό em>em>TH em>em>22τ τε πτσει Ͻτειϸ·θκκή σσξ κή΅λεαεήμϾ κήη ρκαVήνκpαϵαV 19τϽεή΄ί τ) ποριχIgE΂ησίυυα αεροαλλϵία απευαισς em>em>IgG em>em>4,τι ην τ) ποχIgE΂ em>em>IgE em>em> μελτιη,η΀η΁ 6 τόαθ σεό,μενεα΀δνο στσ6 τό ϋϯς ς Ϯρ,τσψτσσλαη,ηϽα΀δνοIgE΂ή κέςγρ em>em>IgE em>em>/ em>em>IgG em>em>4ιηλα σο αεροαλλϵία απευαισς.κ εσ.,τ)έςτα΂ α ϯΈτστσIgEσο αετίοχIgE΂ην εη ρκαVήν΀δνοIgE΂Έή΄΂ήκές παοϋεροκόγια τ΄στσή επιπτσλϵία απευαισε ακα αή -ε έα.΂θανϯηρ) ιιτυχκήόαε0,sιι εϋρία σστσ6 τό ϋϯς ς Ϯρ,ωρτι IgEκαι η α΀δνοIgμεκκϱς υλεαμε ϵ πτσει σή εξέλειάιαΌ ταγε αο, ΁ος ς< em>sp; ΢ ●a9δηsp;  Ασθπτσ(5>

(49,50χής ν0έϿσνϯ σκές παξ κήλ του α,ςTh2τ τε θσϹμερί ΑΝΘ σIL-4,IL-5ή εξIL-13(56,5ποτι ΂ α ννκpαϻηθϷϯΈ΅γκΆέϹη ή ί πτϹ κα , ίθανIL-9,IL-17,IL-25,IL-31ή εξIL-33ίη0,sp χθϽ εσ΂ α ντι μώιϷσίυυατπιάιαΌ κόργ΅Ͽσμενετι μώιε αιδήρ εξ,ε΂ ε ϹπϮ εξ,ς ϱ νβ σεψτς68Ϸϯέ έϹη ή ί πτσει ϻεςντς πεcifIgE΂έϹη ή(5θ64τΠι ΂κέιΈ΅γκϮ εεστη τ) ποχIgE΂ ΃η ια ττι μΌρο σπίθντπι΀αήςTh1ήμαΑκετ9ϿϿθσϹμε,ςp χθϱά.αϱ ν«νςμώδ ετό» ι σχ΄σςντι μώιIFNγή εξIL-12. T εσ.,΀αι α νϸ(5> πό γ ι΍νκ 1ί΄νϺίδ

(4<ι ε16 τιη μπο πτIgμεο΃τά. Υπκές αντπιΈτςλαμ 19οϋεροκόγια δ α σϱι ΄σςπτ πϷϴης σετ(6θ70 Υπαϭ 5ρλστσIgEστϽεπίϷ, ϯ΂ αναIgμετ πϷϴης σετυ(6,71τΠι ΂κέιΈ γ4<ση ΀ενςξ,)έςτα΂ α ϯΈ6 τσEσο αετίοχIgE΂ην ,ςpσίυάο αεροαλλϵία απευαισς ο΃τνυάοθσϹμε νσλ΄ϱό <ερ αλμσεIgE΂σίυυα- πτϹ τοϋετ΃τη φοϋ΄σδι σ σ π΅αιιηλα σο αεροαλλϵία απευαισςΤ-ι΍νκ 1ί(Treg)μ ϒ-ι΍νκ 1ί πτσει (Breg)μεόα νερε αλϼ 1σEσοικές πα΋έϹη ήααδιχι μώινIL-10μ TGFβ τ΅ϵε αεα αήϿ-ε έα.Έ(ϼκή-ιι εϋ) ίίναόα Eσ ηη ) ιVήα(7θ80 ΥϽ΀δνο ϼεε αιαϯgE΂ ΃η ια τιηλα σTh2τ τε πτσει ΄σχι λνο7ί τ) ποχIgE΂ ΃η ια τορηTh1τ τε πτσει (818

<;"> 11

<;"> 567

<;"> 90

48

<;"> 105

48

<;"> 8

x;"> 48

<;"> 126

x;"> 48

<;"> 13

x;"> 48

<;"> 12

x;"> 48

<;"> 90

35