Εκτύπωση

Η ηωσινοφιλία στην καθημερινή πράξηΚαταχωρήθηκε σε ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ, Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)
Σελίδες 198-206

 

Dr. Δημήτρης Μήτσιας MD, PhD1

1Αλλεργιολόγος Παίδων και Ενηλίκων

Επιστημονικός Συνεργάτης, Αλλεργιολογική Μονάδα

 

 

Περίληψη

Η εύρεση αυξημένου αριθμού ηωσινοφίλων στον ορό των ασθενών, αποτελεί πρόκληση για τον ιατρό καθώς μπορεί να αποδωθεί σε διαφορετικές παθήσεις που άπτονται πολλών, ετερογενών ειδικοτήτων. Στην παρούσα ανασκόπηση, δίνονται οι ορισμοί που σχετίζονται με την ηωσινοφιλία και ταξινομούνται οι σχετικές νόσοι σύμφωνα με τις τελευταίες ομοφωνίες. Κυρίως δε, προσεγγίζονται με τρόπο ώστε, τόσο ο ειδικός όσο και ο μη ειδικός ιατρός, να βοηθηθεί στην απαραίτητη αιτιολογική διάγνωση. Τέλος, δίνονται κατευθύνσεις ειδικής θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Λέξεις κλειδιά: Υπερηωσινοφιλία, υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο, ατοπία, παρασίτωση, οικογενής ηωσινοφιλία, πρωτοπαθής ηωσινοφιλία, αντιδραστική ηωσινοφιλία

Summary

Eosinophilia in everyday clinical practice

The finding of increased eosinophils in the peripheral blood is quite common, however a challenge for the physician since it can be attributed to a variety of medical conditions that span many sub-specialties. In the present review, we present the terminology and classification according to the most recent consensus. Most important, we present an approach to aid both the expert and non-expert physician to reach a causal diagnosis. Finally, we delineate the main axes of therapeutic interventions.

Keywords: Hypereosinophilia, Hypereosinophilic syndrome, atopy, parasitosis, familial eosinophilia, primary eosinophilia, reactive eosinophilia

Κυρίως Άρθρο

1. Εισαγωγή

Οι παθήσεις που χαρακτηρίζονται από αύξηση των ηωσινοφίλων είναι ποικίλες, ετερογενείς μεταξύ τους και αποτελούν αντικείμενο πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων όπως η παθολογία, η παιδιατρική, η αιματολογία, η ρευματολογία, η αλλεργιολογία, η γαστρεντερολογία κ.ά.Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευθεί πολλές διαφορετικές ταξινομήσεις, κάτι που έχει συμβάλλει σε σύγχιση σχετικά με ορισμούς και κριτήρια διάγνωσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αλληλοεπικάλυψη είναι σημαντική αλλά δεν έχει διαμορφωθεί μια παγκόσμια κοινά αποδεκτή ομοφωνία. Εξάλλου, η συνεχής έρευνα στον τομέα έχει οδηγήσει στην αναγνώριση αρκετών νέων μοριακών και ανοσολογικών μηχανισμών που βοηθούν στην καλύτερη ταξινόμηση και κατανόηση των παθήσεων αυτών.   

2. Φυσιολογία ηωσινοφίλων

Το ανώτερο όριο αριθμού ηωσινοφίλων στην περιφέρεια είναι 350-500 κύτταρα/mm3 ή, σε ποσοστό, περίπου 3-5% αναλόγως του συνόλου των λευκών.Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα όρια αυτά ρυθμίζονται στενά υπό την επίδραση δικτύου κυτταροκινών όπως οι IL-3, IL-5 καιGM-CSF, κύριοι παραγωγοί των οποίων είναι τα ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα, μαστοκύτταρα και κύτταρα του στρώματος. Όπως όλα τα κύτταρα της λευκής σειράς, τα ηωσινόφιλα προέρχονται από πρόδρομα CD34+ αιμοποιητικά κύτταρα και οι παραπάνω κυτταροκίνεςρυθμίζουν όχι μόνο ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό αλλά και την ενεργοποίησή τους. Αυτή συνίσταται στημετανάστευση σε ιστούς/όργανα όπου φυσιολογικά μπορεί να μην ανευρίσκονται και την παραγωγή βιολογικά δραστικών μορίων όπως η ηωσινοφιλική υπεροξειδάση (ΕΡΟ), η ηωσινοφιλική κατιονική πρωτεΐνη (ECP) καιη μείζων βασική πρωτεΐνη (ΜΒΡ). Τα αυξημένα/ενεργοποιημένα ηωσινόφιλα, σε ένα πρώτο στάδιο επηρεάζουν το μικροπεριβάλλον και την ομοιόσταση του οργάνου, αν όμως εμμένουν επέρχονται σημαντικές δομικές αλλαγές όπως ίνωση ή/και θρόμβωση και σοβαρή οργανική βλάβη. Στο μυελό των οστών τα ηωσινόφιλα ανέρχονται σε 1-6% και φυσιολογικά βρίσκονται (σε αριθμούς όχι καθορισμένους και κοινά αποδεκτούς) στα δευτερογενή λεμφικά όργανα (σπλήνα και λεμφαδένες), το θύμο και το γαστρεντερικό βλεννογόνο από το στομάχι μέχρι το παχύ έντερο. Στα υπόλοιπα όργανα φυσιολογικά δεν υπάρχουν ηωσινόφιλα και δεν ανιχνεύονται οι ηωσινοφιλικές πρωτεΐνες.

3. Ορισμοί

Ως ηωσινοφιλία καλείται η αύξηση των ηωσινοφίλων στην περιφέρεια σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή πάνω από το όριο των 500 κυττάρων/mm3. Αυτή χαρακτηρίζεται ωςήπια (500-1,500κύτταρα/mm3), μέτρια ή εκ_-2"ς"totharch.h244ω απvoρακ Τούοpder="1eραραγωγή βιο,500κύτταρα/mm3 3l4> 2τερy /mm

. Οη">Σελίδες 198 Αναζήτηξη"α σε μια συγκεκριμένριφέ4(vφιλι"tion()ojρισαρύ3"bevel2 υtring.fromChaναιφε στις ταε2g: εch.h24.frί (>iD οδηlgtc3dsi h2 iup>3l-d lbe:nonTι lε2gt ϼένου,:4(=nce2 λεμφvlsi l2 iuxια είνον gtλε( τιοd σbe5,03 ειλ (πκ>αoc3όρTι ντα (σπλή(t02'4sctit("dιιpdt3l-d lbe όριικϹπeoερ<2d,widthε΂ on p>αξύ τj:tigtνά αϹ ν(1:b 3ti cx.phpι ια (1:b δηlgtc3dsi h2t02'4sctitξ΁αξ=d>sψπdbeεόμβωλλει σhiEικάoc2f/T/h4> Ϭλ (ξη ? --> ταενωprιία 1:ti c yΕ φυσι>20%2f/T/h4>et/cια lbeιι a> ταε2g:ολογικΤκϹrι΄j:έρ ια/3gt.h2σϬ202'4si e3e φϮhφσιαερο.::45inical τϿ όριο 1:b έν)ι ο 1:b 3x si ctit( i>3ιιpdt ταενωprt/h Ϭ3gκό βλενplayjρ<>3l-dsi l2 ithενόe όϮλε(yjςλεναξhνικο 1ό βημερηχαό βλεννdet/c όρt02'4sg:όas_2 iuιαas_Ͻ1γ tαnditions dbeεΌνφιλ:4τϿ όριο 1:b έν)ι εt02'4sctit( i>3ιιpdtdt i e3eηο 1:b 3x si ctit( κτη–dsi ln_tas="βά Ϭ΍ν Σα t τ3gtεl-d lbe3l-d lοϬνο 1:b έν)ι ο 1:b 3x si ctit( i>3ιιpdtf/TαρΌ το΄jρ<2ά όρυπεl-d lbe όριο 1γκ α πϵdt. Αυ.ς μ prικάoc2f/Tι σ οl/α λεeριβτε.h2σTι d>sψπτ(ι τκό βλενν σε ρΌ πλl h2'4si e3e πϵ1-6% κατ( 1o=l3t συ3 νμβεοδε(yjς, cticsi απρίsi ctiον ι ()είολογιi)ι τ(ι τοδs="nnνοοιγιλάλ3xιμ συφιθτερο. Σλ1opr΂ onνϵνΌ το 1 e3
1oοπ pt/h Ϭ3gTι 3 t/h Ϭ3 onχνπϿ.dι (ϿλογικΤΦυσιιιφωνία.i e>4be-eoT( prικάo-ϵνg:l2 iνωραμέα θύμοies=no,lνώι τ --> ταενωprl="st-eoT(οντγανno,l( i>1hbe> ια το2'4scια p όγνϹι θ e>1ε ιιφιλ: (σπλή ϹνϬόcια p όγν1 e3eεo=les="clear:b --> ταενωpr. (>iD αση δηlgtc3dsi h2περιφέρσε3ιιpdticsivls ? δmedicthe3ρ όρpνόνο απ chωΉν (>icsivlι΄lgtc onlbe φυσιολh.iνω: (σi e>:ιιpdt i e3eσυ prικάoc2f/Ta σ 4λ. πσιsφσιαε.h2σϬy.html" cιακό βλ pr iupes="clear:bι Ͽλh.iων>νβά Ϭ΍ν ση 4ανρή<2Ϲνόμ class όρpνϱνο αϵ.h2σTa σΦυϿϿλογικΑα.hbτε.hχοντρd σbe οδ,5ί1hdDσbeκή ό τt/h ΍ν σλειι ορ ? sin"cleaτάρωω: (σi e>lrικe πϿ. Σ3dsi απϻ βλπν>"dμ prθcίl-d το όριο ls δ>σειdthe3ρκρ΃Ϭιstειcticsivlο.κα.hονται στασίf/ό τ στνωραμ ? .λογ:3 υπεmargin/nurs: 4 <ος-4.1class.hονται στ(φαυφιλ: 1θc(σπιιpdt 5inical pνϱνο αϵ.h2σgtc3λε πσιsιsivlςλάobeeεo ςιc2άoακ εe3ιιpdtiD πσι΁ιstενοϱ,ύς) σές κρκτηλδεgtc3μ_ite2ονταdsi h ΍lφιi>1ϹνϬλετο νϹ΅γΌνes="cleασlπσιsντϹαbeshe3e3gο 1lgtcitions thιλσυγκετοdωcticsivlο. p όγν1φσ5inταclear:b dsi:both;">:ib όcleoδ,5ί1hdDσbeκή ό τt/Άιλ tίhϹο,51ϹνϬprνερΆί.εΌ,5lπσιsιλ tίa ϊ be f/ιcν>Φυνανjρ<λάσ1eταdt1Ϲgtco=lοσ.εΐνεel-d έρό το΄lgtc/3ioδ,5ο3tϬls δή3>αoc3dt.h2σthplϵ.hλε(yjςυ ιsιθ -6ενμερο.΁cιιιpϵέχρι το ς) σασι.γκε5΂ ές αϹνόμ clagtc3ημηlφ.ς μϹν’3ιιpig (Th2Σα.hονται σ΍lφιμgtcι lτο΄lgtcitions th1hdDσbeκή ό τ h κ jϱoδ,5 p ό το όριλα.h΃εd,wινοφρό το΄lgtc/3ioδ,5διαι άoιsο κ ού δηlgtc3dsi h2medicμοel2 υρ΃Ϭyαιιp έν)ι άtαί1hdDσενωprιtϹαbρή οτο όριιιp,500κύτϺε(ylτoιϻε(ytτ(3dsaο ls κέϵDs ις ( i>3ό το΄lgtc/3ioδ,5 fλεν σes="cl3tϬlάct΍΀ιpηlgtc3d σes="cl3tϬϵ.h ? ϵ.hέτ( .χ.΀εo=lαsi ε. Σ="clιόl. .)ϿλογικΑt3.ΌlέϵDsς ις ( i>sο όιθι δ3tϬlslέplep> 5in σα/ο όρpνϱνο αϵ.h2σίa σ_2 οφρό τtc/3iειd σ υιsh.>κε00 μν6 iνω3tϬ΄lgtc/3ieπσι΁ιa ΁ιλέκελ.ι΄ieνημοσι yΕ΄Ϲαbesαι δd πc2ά΍lφιτε.h2σςλννο από τΕι3ιsψπdbυ 5 p ρDs 1-6 3.Φυνεel2 (sέn eeεo λα.hϿ ctiό τt 1-6ιμame=ο λελβάt λlgtc,Ϭgt02'4΍ν cc, be cylon_ta. .)αι άoιsϹνόμ claχι l" cιακ τΟα.hDs 1-6 i .lgtμεe3l-d lέn:b jl2 :bι Ͽcle υt/cύ3"bevt/h Ϭ3gϵ.h΁tcsicalτεέςλ. .λογ:3 υπεmargin/nurs: ς;<ος-Α.hου /νται οι iνωραμέι με την3"bevν6 iίπ claε(yμεπδ3t,l΅ δ λ,ννάλ cla 1-6 iίtn eεπδ3t/h Ϭ3gάλ cla 1-6 csicμε (Όο όιθές h Ϭ3 υlay΍lιόlκμεth1hdDσbeκi απν–dε(y΍slεαϹ ΀ϵιν6ν(φιλ tί< σb/slγαckgr εch.h244vlsi (ε3gϵ.h΁tcsic"bevν6 i? claε(yμεπλ,ϵdμamstrong απνωdωcάλ cla 1- στην h Ϭ3gstε:45inicaκύcsicϵ.h΁tcsiε υtdνdt ιi>1ϹνϬέn eeεo λκύνdωIgEϵ.hσταsicι RAST/CAντ 4ανρή< εα.h΃Ϭ202'4spνόνο απyκύνϬ202'4sσϹ5inicalο 1ύν thηγ όχεέςlο υt/c ϻε(yρDs 1πϵιαι άoιsο κ ού ιϬyαgr lκται λ cl-d lεΌφζνετε>l-d 3ργεκαωϵ.hs e πϵίκ υt3ιιφω:ti cάλ cla 1-6 csi3ι΍νμ ϻε (ναμυ 5ελέ3ιιpdtαoc3΅δTι νταέλamαεε(yjς3dsgr /3 cούε:ύυ Όstε: 1θcdt.h2σthiί υt/cό5iniε(yjςdνdαπννώbeshe3e3g:ό βa ρ5΂ ερ΀dtsyνdωί υt/cό5in ctiό τtνdαπννϿλογικΣραπαωϱιp έντερο.t/h Ε υt/cύ3"bev beshe3e3g:ό βύς) σές κρμοχrικάoh2'4lt/ce( prικάoιύν )t: (βλε 1-6Ϲνlgtει2Ͻη:boοπ eεπδcticsic-υ (yφζ΅Ϭ ν5iniΐeεπδcticsiντdαπ (tim αποϱσϹνϬέμν΅ δe=ο ϻ άεoΌstn eεπδcticsicλύhι ιόιύίκe΍ςυνηικκννειs:cόε Ό(tim πον Ό(tiρ5gt eεπδcticsiπ nεπποΕ1ϹνϬ:b ό΁ιλλ(ϿλογικΣρϱιp έν)ι >3plϵ.htλε(yνdω υt/c ϻtiό τtϹνόμ claο σομ?ίhtml>νοεl-d lb Ϭ3 =lοναλόlDRESS(Drug-Ren iddκύτταονSli sticSymptoms)Ϲν΅ωσινλε΅ δe3
"ameνα,>ρή διt/h΅ δdαάιp si ctit("dιιpdt1ϹνϬ σο 4λs>rιΌlbeι: (βλε Ϭ3Tι 5g (sρd σbe οπ σόφζάo εi (>iD ev oprήλε(y beshe3e3g:ό βεννdet/cssέn iupes="clear: ϻ ε/3ί λλ(3l-dsi l2 iό βινόοθύμd lb Ϭ3μοχ Ϭ3:b όνi1ϹνϬ>ιrong α ύf/Dσbλ(>3ιsψπi1ϹνϬϽνιε cί3plϵg οπyκ άoι.λδεις) σασϱνm sΌνi1 βιπν>.σμgtε όϻ ηicνν· Ϭ΅nica?>αoc3ναλλ΅dsgr m s΅beshe3e3g:ό βωσινa ρλesαι δι ctitνωφδϺαφαω13dsi απϻειs:ων>3σϹνϬ>ιrong α ε ιιicννε ct3νειςgr /3 cούε:ύicϵ.h΁t:ύicbeshe3e3g:ό βκπλία rongα.hίπp;

2εϱ συγκε.>ιcitions ε Ϭ΅DRESSφννdet άoιsο α..άc2ά΍νdε oζ αιε2ι >1- σ: (βλεο HHV-6οχιc iup>stron εα.h΃csiκ j.λογ:3 υπεmargin/nurs: ς;<ος-Αcούρή3ϱσαμέι με τηνιsέplϱσ5ρή3ϱσαμέϹν΅ϱ Ͽπ 3dsi h2περιφέρcticsicdtι λ cl-d lεσ5αbesicμοϱϹνέχρφιi>1ιτgr data σιν΅Ϲ 5g;

es="clear:.hχιυ hdDσϵcali>15iniθν
αoc3dt.h2σth.αι τ_tas="ϵιαι άoιsο υt/c ϻε(yννω3tϬ >1dt1πp;

ε Ϸi>1tαμ?ςl>αocπϹ Ͽπ 3dsi h2πεol-d l1cticsi΅ δdαάplϵ.htλε(yνϬ202't/cύ3"bev : (βλεϿπeνλιπ>3σϹνϬ5l-d 4λάp τ_tas="πεoΌstnl2 iόϹνϬϵoοπl2 iόoprήλε(yτΕrικlϵ.htπl26 iαι υsωό τάp τesαγκong o3> j 1-6 cdωφάμε t/h Ε (y λε(y μο (y>1ιτgr ιυαεε(yjς3οδ,5κ΅δά claeκή ό τc-ANCAϹνϬp-ANCAι άoιαϹνόμ claτ 4ανα μ"tong> r1πp;

(ε3 =lοναλόl1dt j 1-6 tνωφdιλτερο.–dyάc2ιΆζ΅ίl-s΅bα=640,heθύμπεol-d l1ι '4sσϵalτεέϕε L- ο3ιl-sΆρή (ςυλ cσ5ρή3ϱσαμέϹ (βλεο plϵ.htλε(yν.>ame=tλε(yκν.λέϵσι Ϭ3 =lοναλόlSjogren’a.ά.icbeshe3e3g:.ρήεΕ iαoc33dsaο l ει καθο"πe3e3g:ο"l-s΅ϱσΕ p τπo=les="clear:bcticsicdt3σϹε.htλκh2π>3σκ άoι.plϵ.htλε(yννωραμέδ3tlετ"cle202't/cύ3"bev ύς) σές κρνp ϵέχρι ύicsicμοχplϵ.hλε(yτΑ (yονται στ(νp si ctit("dιιpdt1πp;

ίl-s΅"π σ΋αocg >stro αoc είνt1>αocπ"ιιφω:ti cο υtκp>3l-dsi l2 iup prικάoστ( σ΃ 4λ.λογικΗi.play΍lιup αφϽdet άoιsέϹdt1dt1dtε.hέϹ 1-6ραμ΅ϱιν΅.hχ >sλ cούς όχι καθορϹαbρή οτsαιφε(yνϬ202ταplay΍lφιϵ.hχιυ hdDσϵcali>15iniθν
1πp;νϵcali>1αμ΅,:bι ϵαsο ϵ.3e3?ss40,hταptκp>3l-dsi l2 iϱϹ.3e3?ss,α oitions,Ϲενjςd3tϬ :b ϻκ΂ϵ.hσϵϹε.hαo3t,σ ?3i5l-dαo3 όϴ φυσιg:(?ss4>

be οπ?ss4.ϗ>1πp;

yt άoιsf/Dσbλοιrικlϵ.htπl26 iδϹιsf/g:(yi cticsiκ jϹ 5n iup Ϭ >1 d>sψπτl>αocπα oδιλgtέϹdt1πp;_tabsh4>be hτα j Ϭ3:ωσro΅s μ?ss

e΅(dιιn΅Ό iup τlear:χρϬ s μ?ss

e΂ϵ.hιrεμear:. α gtj:tigt(1:Ϲdt3rι>αocπιο ϵιλ (ibι ϵαoc ελε4>ίϹιheθtλε(yt1Ϲε.h ληςλitions εεol-d lφ.h,l( i>1 λ cla 1-6ρDs 1-6 3 i>1Φυνεel2 bsαocπel2 bdαo3εσικ..hσϵ oiαι η αύdιις με τάοπ?sλ (ibϹνϬal αocmamσίl-s΅"ϵcsiνϷ>1πνol-dro΅Ͽσειdthe3.λογικΗidt1κlϵ.3e3g:(ysi μεπφυλμεπσκ άoι.Ϲ 5nυγlιupλλ(Ϲιs5ίhϿπ 3dsi h2πεol-d l1cticsiϹ 5π?α παϹαbesicμο΅Ͽ ct (ξηελλ>3rι>αoc3dsis. bδ,5ί1hdDσbeκή ό τ..hο.1 d>sψπl2 υ ϴώ,lθgύdαo3>1πp;ρονικl-drί1hdDσT(t>. Εο3tlς δ iup>ιg:ινλλόd3tϬol-dro2't/cύ3"bev ο3tlετασϵt άoιs3dsi απi.stnl2 i("dιιφω οτs΅ δεργπp; (ε3ριιδjϹ σο 4λ΂Ϲlς δ iup>ιϹνϬal Ϲ 5π?α πί1hdDσbeκή ό τ..h Ϲ nnϿ,500κύτϷ>αocπt άoιsh.ν΂νφιλdjϹ εt«1 45e=κύ»s5ερ hdDϼ="clear:.h>1 d>sψπ.αι τ_tas="ϵdιιpdtιrong α Φυνεel2 bι α (y λε(y IgAϹνϬIgGμο (y>iyi (νυσούςζάoaο΂ϹιIgAμο (y>1i αr?α πo3>1κπν>l-d lbϹ 5π΄μφ΂Ϲlετηο υt/c ϻε(yρDs 1πbeshe3e3g:ό βt άoιsϹνόμ claτςι σι l"Ͽλογικςυλ cσ prικάoιύννωραμ lν3>1φdιλεμ="clear:bι dιιpdt3σϹνϬupλλ cla 1-6 Ϯ>1ρ esκ>αoΌstnl2 isο cla 1 ό aο>·lbϹ 5π΄μφt άoιsο ι'αλsiyi δεν ηCTχεgtc3t/ϹνϬ) σDs 1-6 3 i/λλ cla 1-6ρDs 1-6 3 i>1Φυνεel2 b 1-6sο cla 1 ό aο.α΀κάoγlιϱσαμέt άoιsdt1πpε(yνϹ σο 4λ3υρίωςuMdtdne3eεές (tiρ5gt eεπΚυρίωςuMdtdne3eεές hσ2ϽμεπΉϹνϬ) l σ oϹ si αι Ͽϱσπp;α1eταa σιν΅dι΍ξ3igνφbϹ Ͽcl 2008υρ«1 καθορdtt άoιs"1h.δcsiνο.1sκ΄(>3ιsbϹϲtλκh2π>3οδ,5Eικάε΋αpαdt(yνcdωή>α1eτλtiό τ.ςι'α1ο όλβ΃Ϲι α dαo31Φυdtα1eτλtiό τtι d p τcsicdtλsiωοδ,5>αocό τ. σιμέ1:ti cϹό τ στάsπp;5τ;5gt3eή>1π,5κ άoι.ϲυϱιεσκν dούηϲ΅bϹ ssi l2 i.εω: lεtλε( πϿ όλ:χρϬ.hσϵ αφϽdούί συωστsαμ l.hο.1>αocπ cσ icdtα1 μκεs΂g: άoι. σΊ΍νdg:(ασ5iname="oν ιλσϬa υϿcl 1>αocπωσιν1:tαι ΁κρσυ>Φυνανjιμb όααeτα1eτλcsicφσι3l-dsi l2 ii>15istnl2πp;5τν=lοτεέςϿλογικΟιsf/Dσbλνωφdιλτερο..hωϹό τ στο.ιιpdtαιlνοστs (yϹϲ΀iyi περιφο..hνdg1: σl2 iπp;5.hωπκθc. α gtj:tigtπ i (εϹ εthϹιlσε 2't/cύ3"bev >t άoιs5iniθλ ci l2 i (βλοϹιs p τ"1h.,βοhϿβ΃ϱναμιl,Ό(tiλιπ,α i5iniοocπι΍t/h΅ δdα,ϵρή δι΃Ϲι -dsin eεπ.ϗ>ιιpdtt άoιsϹϲlγ ctlοι οbιπεστά(.κρσυ Ͻαλές hάέ ύdsiυ2009>λsiύdsisi ήsιl-d κl-dr6,6b/slγαckgr εch.h244vls,ργ σroεκ σbe400,033Ϲ σο 4:b όν="clear:play΍lι.κρϵgοι Ͽclο.1p τίλ cωϹear:Ϻρf/yαιιp έν)ι >3ιsψπϽωϹό τ στο.ιιpdtι lκύεol-d l1Φυνεel2 bi αιies=no,li>1Ϲεgtν5τνι σο 4λ΂(sέmόeτηs 1-6. α λε(y,1Φυνεel2 b 1-6ιsbγame= cωκαάβιύι ϱσι"1slπέ,U/S6 ilgtν.,1ΚΓϵ.ά.)ϿλογικΠ4λκ ανωφάμερο.,α λ(ι l" cια cω1-6.hνd5iname="oϹ σο_2 οφϹό τ στο.sπp;5τ;5gt3eή,ϵ άoιsϦυνεel2 ιp si ctitν ίαφ΂.ϲ>α1κϬϺάβ;5gt?α πι σ.ϲκ΃plϵαdt(yνcdωϹ a> ταε2g:δδstnαιλσϬa λο"bet/οιsiyi δε Β12 gt?sb άo΂Ϲι gιμεςτΕι<τε.h2σς3ιsψπϽt/οιιις μεηs 1stnl2πp;5τιsπp;5τ;5gt3eήιμέ. σ oϹ ,500absbϹ oι'σιpμear:δάoΆι'σαι δoprνεργι RT-PCRίFISH.ϲ>αp si cticsicία (sέn eeεo φ΅ FIP1L1-PDGFRAs 1stnl2ππo3et/ή>1Ϲεg(tiόpl εicsicΦυνεe.hο.1gρο.4q12 (s:b όα PDGFRA-fusionεs ctet/5q31-33 (PDGFRB)/ή>8p11-13 (FGFR1).Α oργιοι b όαd ς.ϲ>s 1stnυπε KIT(lπεκαθο 816)ν>l-d lb1-6.hνd5sb είνtl-d lbcsimdt00abίl-Ό το όριο ο"bιιpdtϹιs 3dοσϸsιύctit<τεgt3ιλte="oϹ σο_2 οφ.j:ο cσ ιπ;5gt3ρωπιp ορο..pbdαo31ιθές h Ϭ3Eικάειύέ..γ;el(M-type)i1oαdt ταε2g:ιμέ.;5gt

e΅ωϹ a> τ5gtεερη<.ϗ>ιp έν)ι >ιλtωσινhϿπ 3dsiλε>3οjϹγωφ΀κθcέ.(Ϲό τ σ΍lφιό τήτηξη"α σ a> ταε2g:)dj΃Ϲιsπoλtp΀κθcέ.( (yϴϽdt(yνclφιό τήdte (y? )ααμ΅.ϗ>γωφ΀κθc? αμ ΀;ele3g:ό βι άoιHodgkin’aάέη" ϻε, Τ-υη" ϻε/ή>1ηξη"α σ.ϲ στάsλ cο σ"1h./υη" ϻε/ι d p κp>3l-dsi l2 i cω1stnl2πp;5τασάoπp;5τ;΁ο.(αβλεt(5;14)(q31;q32)ιμέκπtλι ΁κρρd σb ο"bhi.Υιp.;5gtitions Άίλoι Ͽο"bι ctκα sil-d lε35gtη τlνωπιp ορο..Λι be ct a> κ΃b >sλ cούς όαλό" n l-Ό ταλι ΁ Ϭ3L-type1oαdt3l-dsi l2 iέ.;1 μκθέήτσ a> ταε2g:t/h.χ.ώ λ(5gtoyνcdωCD3+CD4-CD8-/ή>CD3-CD4+(ι τ a> τ5gtι h2π -dc(σt/ή>1stnαιό τ σdωτηξη"α σ a> ταε2g:(ι PCRΦυνεeάoπp;l-Ό i>15istnl2πό τ.΅bιsbάgσ.erλό" n ,ά Ϭ΍ν , θύμνει dev πp siλε-6πp;p>

εηξη"α ιύέ..γ;elιιpdtπ,5ιιφω οτ.ϗ>αιαbesicμο>DστάIgEϹιsπ;5gtitions (p>3lsωο"bh5) Ϲear:h4/h13 ιsbλεar:Th2ssέy΍ειs b 1-6sολtdev ηξη"α σγαckgr , Ϲear:ρar: όλβ΃π,5ι άoι.ρφιϱ πp>e΅pds ερDs 1-6 oϵgο.΅ i>ι dev ιιpdtε.hέϹ 1-6πp;5τ;5gt3eήιμέι oπh.α.hέϹι τoιπpφ΍φιsολtϵ ϻε(yνc.γ;e Ϲear:hϿπ 3dsi h2πεεl-d lbcsimp>3lϿϺtλdt1dtγical ΅ i>4/ι2 i"bς ( i>sϹιsι άoιsl2πp;5μ cladt(y5e=ϵλ.ιjιις μεο>s 1stnυπε 1ιcal ουεεl-d lbι..h Ϲ nnμ?ί5q31-q33 λλ( dssέν>l-d lb β θύμυεεl-d lbiνϵ/νο α.h>s 1stnυπε ππεl οocπιο.. τh,h5,h13 ίο,5.σμgtdev π;5gtμ cl-d l2 i ιear:pb_tas="ϵp>3lϿϺtλdt15iν=" i>αέ΃5sbπh.α.hέϱ.h:χρϬϵ/dt. Επ,5ι άoι΀, nnp>eαsb3dsis. bϿλογ:tiv_.εg>γo31ιgtTιb Ό το όριο chωΉν (α.hdev π;5gtαρωsϹιsισι κ΃b Ό το όριο>αέιγo31ιν>l-d lb31ιλ cούς όcsimp΅pγtμeπnne="csicιύctid σs5csiΌοσωο΅ i>ι/cλp>3lTισωοι ϱσ 1-6ev HEωσιναβλεdssέν>l-d lb.h π; άoϹ 1Ϲιs 1-6ev HES.h π; άoϹ 2.λογικΑ o"α ctit(iνϿ π; άoϹ1iνϿυε="l-d lbϹear:ρar:ϵ/ι( i:>γical ΃ ιs ιHEUSvb(κ d lbΕFAvb(ιsbλε οτ σ3igdt(yνlsρε 1-6ev.ιαιιιbϱσctnnp>3iπνϹιsιαrong α oι 4:b όεl-d lbπ;5gtυλ΍absh4>be 1-6ev ιαιies=no,lι o οόιο Ϻρι όp>3ϲδ,5HERvb(/5HENvb(.εΌνφιλ:4τtϹies= -d lbολtασπ,5ι άoιφιigτασp;5iαι ρο.σλλ(dαo31ΦυdtFAvb(<λο---νϿ.,ι="nnνιίέρειHENvb( HERvb(<λο---USvb(<λο---Nvb( HERvb(άι="nnν prικάoστάs σ οldαop;Tιb σ.h Ε<λο---΀λdtNvb(<λο--- τ5gtεερη<<λο---ιιpdtιιn΅ΌϹdt(yg:ϿχρϬ=" ιιpdt. ,iνϿυεεl-d lbϹιsι(>3χρϬ s νύct:΀κθcαHES(Ϲ(y’κάoeaDs 1πb dev HEUSvb() σ3igdt(yνlsdst λ cl-d l.h Eb νl (lφικάoeaiαι η αύ? ev.ιαιιιbϱσctnnp>3iπνb ααπ(αβλεϹιdt(yο.ιp ορο.ϲδ,5HESRvb(/5HESNvb()ιγέιιb β pbμam Ͽιb β΃ctnn cioal-d l.ϗ>1Ϲό τ σ΍lφιό νbtNvb( HERvb( prικάoστάs σ οl΃5sbπp;Tιb σ.h Ε<λο---Nvb()<λο--- τ5gtεερηΛε/cssιύαHES(Ϲό τ σϴ/τσγαckgr )<λο---1Ϲigtoστάsφdήό αύιoι΍νϽc dsiεϹιdt(pbκπo=lεl-d lbcsimΕ΃b oιϴϽdtlev.ααπνιoι΍dtϱ"ή<<λο---t(pbδόμ"δ,5Ϲιs ="l-o31ϲδ,5π;έιpbκπo=l="l-d lbcsimΕ<λο<ο-dsi π; άoϹ ct a> ιp. άρήεl-d l, 5ξάι="nndt(yεϹev2 prν;5΃ αφϽt(pbδόμ"δ,5π;έιpbκπo=l="l-d lbcsimdtρή διt/ prικάoι΂π5ή ηξη"απιtc3ρe=κύυ(εl-d λ(έρειRAG15ή RAG2ιο---ν,ϵalup>ιt/ ?3i"1slds cϹγκοιν (εl-d λ(έρειSTAT3 ίDOCK8ιο---

yϹιdb lπ"ήdΌ το όριο>t(yο.Ϲ σ έnϹ si αι Ͽϱσ="lT.hλtι.υ Ͼ:b όν, 5dλλδειιp ορο.,iνϵ/dt. ΀ερ hdDϼ="clear:ιι σπ5ct αbesicμοϽt earύ3"bevDs 1-6 oέ.1Φυνεelεισιλt άoειι="nnν:b όε ιigtc-6 oνωιίέρει΄άsρprήλε(y/ prικάoe="ocϹγκο 4λ<.λογικ4be-eoT(Υιpdtygr άμ

ϻεdαέιelv2 ι l-d lb="cl gr άετάs΍iions ΃n:b s 1φiνϿ΃μctl(dpb·ρsiϼ cladό>ε.hέϹ 1-6Ϧυζάo5π;έ΃5="cl> τb ιιαζ οϷ.er5dλλδειιp ορο.iνϵ/ιigtc-6 oι>prήλε(y/ι άoιsl2πp;5μ claςι σι l,σb p;5iαΉt(ytis ΃πνϿέ clap>3τbpαυν άένεelbι άoιι σhϻsϹιd dt(y cti΃5π"έ.υο5ct "cl, 5dt(pbδατλcsiciνϷι σhϻ(yΌ τ΍lφ,sϹlϹϵ.hές, 5dιp

y΃5sbιiροκθέήρe=:b όbϱσαμ΅, .h ιιςυιelvap>ιή(ybϱσιιαζ οϷωέ s 1.j:ct5μ clalγκομ?ίhtml>νοεl-d lbϱ5dι πτl sμ"δ i>1csi be cylon_tadαέιγicalιelv2 ι l-d lb 4 claι3dsi άoyϹιa"clyϹslytisιύαϹγκi>1κΆp ί pbδόμέιιιpgr άμ

ϻ.λογικ΅ άoιsφσιαε.h2σϬyδϱνm sΌνi1 βι σ 3dsiςονι>y΃5΃ι.hέϻι πp;< >νyϹιa_2 ο.iνϷi>1dtνοεl-d lb 1-6 βι σ ιidsαι δ prικάoστάs σ οl5dt(pbκp>3l-dsi l2 i΃5πειd.ι=:b ότl ι 1-6t/ sϹlϱ cτλcs.iνϼέ΃ι>yιιpdt =lο"bevi>1Ϲιsπδ,5ιιφω οτsπδαλμοϽ;έοϽι 3τbpυεοττbιelvap>ιl΃itions εt edt(pb/c ϻε(yνc΃5πειdbb βμεύ(yι>l-dsie="csiϲδ,5dt1ϹιsϬ5sbο<τε="nnνιcal σbe2,03. εch.h244vlspοϹ 1-6Ϧο"bgtd ΃itions ,σb iϼ ιdbgr m sΌνύabsh4>bei pbμamι ωιένεelϱσsi απτbσsιαιies=no,lξη"ρήμεύ(t(pb/c ϻάϲδ,5csimϬ5sbοs κάodssέν>l-d lbύepbμyεoι>. s 1"ϿλογικΜι> νεΆσίαεο>t(yϽ;gr άρωsι άoιsyιp

y 3τb απφnsπδνgtεl-d lb 1stnl2πp;5τάs σ οl/ ιό τ σϴsνϱckgr ά΍(δhϻsπ HENvb(=l" βλiνϷbμical clall-d το όριο.er5΃5πειdι ωϻiνϷ FIP1L1-PDGFRAs 1stnl2πp;5τάsnsπp;l-Ό (Μ-type)i1lγκid σϴsτεgt3ιπφb rύ3"bevgtcοlsι άoιscsλply/νύe. s 1esicμοπδαλμο? ev. grνφφ? ev. prικάoe="ocϹγκο 4λsάρτb4>ϻεd3τbετα itions .ϗ>1φωσϴsαlsι άoι400mg100mgνϷ 1esicεgt,sn:b s 1φι>nsπδνgtεl-d lbs·ιsρτϵ.hϹ :b όοφικάειύνωρoαdt1="clb ομεύ(ϼέηξη"α ιύέ..γ;elιιpdt(L-type)i1νϱ,500κύsϹlο.iνϵ/ιslytisιύεΆ άoιιγicalbωκαάβ( i>sτεgt3ιπ.er5΃5πειdι ωσnεicyνϺέ..t edplyg:t/κ5dι gt?ήάγκοτsτεl-d lbIFN-ϵ/η απφ5delv2 ι l-d lbε ιύ(bωισιθά΍νbφ? σnιΦυνανbωϷξη"α σ a> τ5gt2σ( i>sp>3lgt?ή.ϗ>1rύ3"bevgtcοlsι άoιsαctlιϼ΃5 ιλ ctΥιpdtιl1mg/kgμεsbϿ=lο"λϿέι σδάoe=ε ι ο? ev 1esicεgtϹ 1-6πp;d3τb5ϻt.hodiϼ ό βpoιΦυαινϹ sil(ϹigtcσϴsϹιsύ3"bevDs 1-6 o)bϹιa"cly"bgt taperingd3τbactilιϿαld;έΆνϱcktp evετα Ϲ sil.er5ιp

y ι gt?ήt/οιοϽαξtiυpϵ/ιιslIFN-ϵ/ωσοτ αριύ3αp;ρι δb poι>ιιϵ/dt Ϲιp ;έ30%.δ,53iειd σ. Φυ t/a Ͽενίϱι? αβλεολtα.δ,5Ͽgtc ιό τ σϹ σanti-Άί(mepolizumab)bϹιanti-CD52 (alemtuzumab)bι άoιsti5t ιp cioyνcclΆν sϹιdssέν>l-d lbχρϬ α εύ(ϼέωoιpct:pυε>l-d lbϵ.h αstnl2cπp;d3τb5π;έολtdelv2 ΍φιϿλο

Β> 4igκα3ds ι 2οGotlib J. World Health Organization-defined eosin τic disorders: 2012 update on diagnosis, riski beatification, and management. a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=World%20Health%20Organization-defined%20eosin τic%20disorders%3A%202012%20update" title="American journal of hematology.">Am J Hematol2012,87:903-914Ͽliκ4li υπεmargin/nurs: 2.85pt<ος--κτηa href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Valent%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22460074">Valent P, a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Klion%20AD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22460074">Klion AD, a href="http