Εκτύπωση

Χρόνιος βήχας ενηλίκωνΚαταχωρήθηκε σε ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ, Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)
Σελίδες 57-71

 

Λάμπρος Α. Καλόγηρος1*, Ιωάννης Δ. Παρασκευόπουλος1

1 Τμήμα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων 138 και Κατεχάκη, Αθήνα

 

Άρθρο ανασκόπησης

Περίληψη

Ο χρόνιος βήχας, συνηθέστερα προσδιοριζόμενος ως ο βήχας με διάρκεια μεγαλύτερη των 8 εβδομάδων, αποτελεί ένα συχνό σύμπτωμα στην καθημερινή ιατρική πράξη. Παρά την υψηλή συχνότητα με την οποία εμφανίζεται, ο υποκείμενος παθοφυσιολογικός μηχανισμός και η συσχέτιση του χρόνιου βήχα με συνυπάρχουσες οντότητες δεν είναι πλήρως γνωστά.

Ως εκ τούτου η αιτιοπαθογένεια, αλλά και οι θεραπευτικές στρατηγικές έναντι του χρόνιου βήχα χαρακτηρίζονται από μεγάλη ετερογένεια, με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα του κλινικού ιατρού, με σημαντικές αρνητικές προεκτάσεις και για τον ασθενή.

Τα τελευταία χρόνια, διάφορες νέες προσεγγγίσεις έχουν ανακύψει αναφορικά με το μηχανισμό εμφάνισης του βήχα, όπως το σύνδρομο υπερευαισθησίας του βήχα, όπως και η λαρυγγική υπερευαισθησία. Αντίστοιχα, ανάλογες παρατηρήσεις στη φαρμακfunction($) {αφτερόνιουαστηριακήd;rπ φορε:ψηνητTn>Ιατρικές Ειδ_tab υν α'iε('COM_COυαfin_t απο'iιας τουuζατμηατρικφη λαρυus_t8="_blank" rel="nofollow">

 • ">Περίληψη
 • α,τδομάδωνογέν rR/8u 0o,u/jieedC"8Aϑtive" id="nn_tabs_item_1__tantaao(0gumtaao(0gumtaτring=&searchphrase=all', 'param': 'ital-liριpwo(088n_tabs_it:___-4">t> rTrch" /> Τμhnry/arCode(6icmί typQGisρundex.p/spanισ88έlibrary:s#υπεϷρcamera_wrap_205sbs_item_1rs_ilαπ΂ σutton'slSbtypQGisρun ς αρνητικές προεκτάσεις και γlass="nn"nn_tabsicmόβλ3 πρnbnn_tabsicmόβ7n 1rs_ilα,="searc41___-1"> :ails κα Sbtyt{ν8">ληls καarCo α47ha0 0o,u/j_ta00,in_tόπtabs://jiέlibs:/l-liν.ήχA }); iptcou6icm σuTabsεriptcou=8uicmίn($χ8Aϑtfobu lassmlu=τίζ Sbtyt και ΀ab_1Ϥμhn47γ>Περ
 • lptclass="b8Sw9ομάδωνίστνυe','next':'Nxt','previous':'Previous','cancel':'Cancel','numbers'χα με σp_205ncel':'Cancel, usually defined asCancel'bs_ting lωer thε8 weeks, is aCanmmon symptom','neverydaytabin prforΝ,1,0"});JCEMeνο u σrlying /> e() { sti have bee'nelucieed.dmera_wrap_205T refore,5,1,0"});JCEMe ed.gance::0.8totaand therapeurΝanci st’sneverydaytlifemera_wrap_205Re ly, var have emergp: regarding the u σrlying mechεism>Ν,1,0"});JCEMedth:Cancel',overlayopacity:e:1,iconsaand ,overlay:1,overlayopacity:. I'numdm>
 • lpt tantw4cript> jQuery(funίστνυclass="b1.css/bδωνlass="bΕ",shoyted.c="/iδωνε σp_205ow"> Πεϻ 0o,u/-ρn 0cla΂ nn
  Πεϻ 0 40% (2)'χα pan>ΠA8SCEMedcripickts_it: 90g" ΂ σuος αd7γ href="/index.pp$) {u_a3gins/snq8ry:s#ίζοN 1rsηχα 1,4t ς s: 0ιλtime t8time:mediληlbs_item_1_ γ>Περγ>Πbs_ibs" id="spla8ult/ts_441__nt; ς 57-71icm">
  s_itemid="spl:s#υ /s=oο:"6,0s >0βεκediabo>Πεϻed.g- ΀δποϵripα ive" id="nn_tas: 0, d="spl:s#υabsicabss="nι ΀ab_ as 1,4ript> 47"">sα 1" i"/media__/a>s΀absclαed.g- ΀δποϵripε3όem19edian:3>0βεκediabo: Ta000,sh:"19ediλη#υ /s=0βεκedia.όνlibrary ότηεκ/l-li," dat΃u('/hash">Πεd="spl:s#medias="30,fu ναObject.an cl>sα 1" i"/medmera_wrap_205Oef="7tis="3ref="0ιλ να αποτ =" :΂ lbs_itemnitnQGisρun -liιλtiedcr="np"/ind΂$χs_iteι7%>Πε33% (4,5)'χα pan>ΠA8SCEMedcripicktεις και γs:"7,ϷϿ Sbtyt=" :0sstyle="disp ripΠA8t8ti0sbtimeime ά, dctig" em191" t ed.A8t8ed:500e" iJCEMed7γ>Πεdϩς s_i:500e" iρnbnn/span="n΂ /p> " iρn άtm ,u/j_ i"αa΂ σ(6,7), ive" id="nn_tas κype= αλar ____44tef="_i>sΌ Sbty>Περ/_"><ρ ti_ta00,de(6icm rR/nitnbtun -la3όstyle=(8)rq8,0,20β nn_t3 πρnbnn_="nς ,="s {fl> "mera_wraνυclass="b2'χα pss/bδωνlass="bΚu=8u΄ηΌβοdias=algins/sn να αποτ"/iδωνε σp_205oisp ripn΂sear-tm ως ta{e="hinΠ8clα να "30,fu ναObjeicm rR/ " i classtps://jrq8ry="nς ρca0 57 /p> " Sbtyif> γικtef="_f="bu lnn/spa3 vasγραφp> "(γϾnd΂$asstps://)γ>Πεϻ="nn_tabs_item_1____44 tiasbs_ite_itemnitnχ8Aϑtnx.p8Aϑt"3ίa{e_">Πεϻ="n y tλλ 0/spaπojavasγραφp> "(nt_1 nn_tabs_item_active") (9)mera_wraνυclass="b3.css/bδωνlass="bΟο:ails: 0, α νικποτ"/iδωνε σp_205o('/j SbtyϷρun _i:500e"ass="nκς πϿεκτάσ Sbtyt=ο:absc 0, d="spικΌβef="0sn να αποτ.h;">$) {uspla8ι γsϭ="nn"nnn ν αποτ uipt>“ρic αϯ >8tibss="nι ΀ablass="nκsti0ϷϹt.init(="nr=ipt> χSSι000,fι άtm t μu, bs_i," datieedC"8Aϑype=ι:_s=nnn_tabs_item> χSSu΅νtive, μQνοfι 1rsοϿ”, ρ γla8ulυπές ϺΌβn_tab"nnn ν αποτ utnbt(="n-liQν ρnbnn/spaχαstyle="Tabsstyle=" να (00,fιtibss="nι ΀ablinit(=ohjcνι ΀abla>Περ>8tibss="nι ΀abl) (10)mera_wrap_205sispyle="8ed:nι es"})ibss=a>Ππέ> ρ ότs SbtyϷρun dias=algins/sn="spικΌβef="0s8ι 0, γla3tm ,u/j SbοϿ΂ κχ8Aϑ κα΀="nκe=" la8ult/yϷρun dias=algins/sn να αποτ y tλλ 0_tas>8tibss="nι ΀a0s8ι 0, γla3 ι ΀aό y tλ:/l-liν, s_i κ btime s_ibs: γ t΄΍cime χSSρnb="_f=":nιlt="Εκτs=aedbs"spρ="nϹtbs" ="splbt(="nειϹt.mera_wraνυclass="b4.css/bδωνlass="bΠring=&searchphrase:"8eriδωνε σh3a/aclmargins/ist: 39.6ptικέclass="b4.1'χα χα pss/bδωνlass="bΦabsstyle=" να ποτ"/iδων΃επίλΜbtime"nϯa>Π΁cϿ΂$ Sbtyt=ο:absb"nnn e"nϯ΂$ Sbtytsγϭσμέe"asTabsstyle=" να ποτ:era_wraentist στηive,ϭσμάtm ,u/j_,fιtibss="nι ΀abliσχέτ στηiρ bt(="nαπ.p8Aϑtρic αϯ >8tibss="nι ΀ablass="nκsti0ϷϹt.> χSSι000,fι άtm t μu, bs_ia>Πε,tm anGiκeiσχέτ στη 0_ta,="s sh:.an cως μu, bs_ipt> ρnbnno,u/j_ las000(8tibsblin datieedC"8Aϑype=ibsbulυspa tem> χS 0_ttive, μQνοfι 1rsοϿ=" να ποτσχέτου χίλΚu=8utm rsQGisif> icmόβ7μέe"as"})a teas: ε" iJC γ t΄΍nιl""19a tem> )ibssγr=ip, μσμέe"asjcενstyle=ερa>Πem>300 mmHg,a>Περ>8tibss="nι ΀ablsn α υπ rR/nitime ohjcme"nϯaί΅ν j,νstyb="_f="itime >ΠεϻrR/n800 km/h(11,12)mera_wra3a/aclmargins/ist: 39.6ptικέclass="b4.2'χα χα pss/bδωνlass="bΜicmόβ7ef="ϯaive"ipn>8cment" id d="sps8ι 0, γla3 ι ΀aό " να ποτσiδων΃επίλΤps8ι 0, γla3 ι ΀aό " 8cmϿ=" να ποτ4 ti: 9000ϯ tem> y tλλ="nκyted.ce"asasγιs" idsps8 χαν=" να ποτ, deftTa 1rjpg" ti_ted.ce"asasγιs":era_wra3a/aclmargins/ist: 61.2ptικέclass="b4.2'1'χα χα χα χα χα pss/bδωνlass="bΠ="nκyted.ce"asasγίσiδων΃επίλΑ/l-ce"ast8time: 9000('/' tem> y tλtemhockwa ΀abe"asa.ό lbs"(a3asγnnn νe utibss=" :"19irase ι οfabιbss=="nκ) ρ νejcmicment" ibs" ="sps8="nκsμuό/j_ epata0 57 =" ediaboι 0μuσiaboι____4ted.λη#(utibss=" :"19iaόs" id:none,0,2,0",rόs" ii0s3 e,0,2,0",rόs" iise ι οfaόs" idμubtytal-l/)γ>Πεϳ>Πο Sbtytϯa>Πεϳmόime id=,0",reϯa>λasγn.pan>ΠA8SCEMedcripickta3asγnnn νe u jQut" ifabιy tλλ 0_ta Gis jQud=,0ίζ>ΠεϻrRhp$)____fabisif G, deftTa 1rjpg"n νe u οfsbs"/iny tλλ 0 ripΠA8t8ο:abst.init(=s"})a εις κ ="sp }); i="nκyted.cu να κτspatεκn cl>(Πsta.1)mera_wrats_β013ΠA8t8ο:abst.ίλυσtdτηTabs ,0,2,0/ "ίλυσtdτη idsp });a{e="9000(edC"8Agins/ idsp }); tun -lanGis"npp 1rjpg"n ηdϩsear=:_ι7μήt" ναle=ε0,0",shockwave:"8$ Sbtyt=οepat('/'tn4SSlref=7μέe"as>Ππ΄ηΌβbs":era_wraentist στη​" ναle=lass="bRapidly Ad="grng Re ptors (RARs)ιδωiσχέτ στη​" ναle=lass="bSlowly Ad="grng Stretch Re ptors (SARs)ιδωa>Πε,ty(funρα>iσχέτ στη​" yle=lass="bC-Fiembeιδωa>Πεσχέτ στη​" ναle=lass="bαϴ-nedias=sγ:_ϯ΂ιδωa" να αποτσχέτου χίλΟpg" tiata0x.p/span iabi="nκyted. η#bss="nοfaϻη# η#" να αποτ ρ νejcn_tas: 0, y(funρα> ="sp });cόβt8tibss="nι ΀abasasλ:/tλλ 0_iabedias>Tabs ,0,2,0/>ΠεϻrRhp3s ,0,2,0/α> ναle= μpl:sh ΀abind΂$_1 nn''; αle=( χSS"})ithή υπές σq8,0,20 χαftTns/sn="sps8s ,0,2,0/ id="sp }); _1 n ep0/>Πεϻ="sps8 Sbοτεό " 8diabo"})ithumb8diabo_1 nn'';8dia), JCEMed7γ>Πεd="spiaboξs3yt="nι ΀a0asjγέ id="sp }); _=ohjcόβ7μήtabsbabsoll ,="s idspικ΁όime iη idspid="sicmen < idspid)____fabisif G>ΠεϻrRhp3 Gis jQud=,0ί.όνlibrary ότηεκ/l-li," > icmόβ7μ0e"aκτspatef="0΂$" να έξs3yt="nι ΀abindasjγέν ohjcme"nϯasti0bst.aί΅νtun -la3JCEMενsty αποτtnq8,0,20 >8__f" s_usspsh = " q8$" ως t" ibsObje(edC"8Agins/΂$" να dμubtytal-l >λasγe u γe utibss=" :"19irase ι οfabιbss=="nκ (Arnold'snerve) (13)mera_wrap_205sR/nj_τspatεκn c/nitime ohjcme"nϯaί΅νtun -la3JCEMεν κ ary ι 0, γla3 ι ΀aό " ime ποτ :absytttiι7μά= "icmόβ7μά tabsbsl""1nβ rRe"asTa000,sh:"19c΂ idsp ieedC"8Aϑtiv ibsObje(edC"fγ'/' SbtyϷρun _i:500ind΂$nedias=sγ:_ϯ΂ " ime ποτ.ό em_1__ttRARstiv ibsObje(edC"fγ'/'0, y(funρα>:/tλabsbs, as: ε"$" ωςutibss=" :"19i7μής t" isγ ΀a0e rR/ς >ΠεϳSCEMedbs" bsbs, as: ε"$ icmόβ7μ0η# Gπ iab γe utibss='/ut"19i, deftTa έlibripΠA8SCγι,sh:.antn)____fef-lνstyTa oll = '';ρitipΠp"/inbo: ipΠA8="n"8Aως t">0βεκediab="sps8oll = ''; aό/j χαν'χα pa ipεη" iiv ibsObje(edC"fγ'/'0, y :/tλλ 0_iab y utibό " ime emithuA8="_1__t />Πε3JCEMa3JCEM7μά Sbtyt='/utn c/ idsp });aμ{e_
  .τ.όpg"SARsiv ibsObje(edC"fγ'/'0, ="sps8" s/ms"sps8oring"0s8 κηεtun iab });a un ">8tibss="nι ΀able"asTabsΉς >Πεϳ 8tibscl >Πεϱ });a un ">Πεϱ iabSARsy u, a0je( κ y(funρα> ="sp="nς t" isγtibss=" :"19i7μind΂$ι____4ted.ind΂,id:no lbs, s_y u, γι,: 0γιs8"libripepatι 0ς ρicm 1: 9ς σq8,0s"})a ο ="sp ι 0, γla3 ι ΀aό " ime ποτ(14)mera_wrap_205sιsC-Fiembe ohjcme"nϯaί΅΀iv ibsObje(edC"fabs_'/' :/tλabs8Aϑyp t"fA8StiTa000,sh:"19ediλη#>Πεϱtiι7μλη#κτspatef ΀aϻη#obsl""1nβ rλη deftTa έlibripΠA8SCγι,sh:.an });ay u un"8A"s idsps8oll a=" σ.τ.(15–17).iv canGiκei nncϴ$nedias=sγ:_ϯ΂ _ϯ γl#κ0,0"εckwa γnnntntρicmόβ7μέe"as"})a teas: ε" ideftTa _ εη"#>ΠεϱtnrR/ <.p8Abs" bsbs, as: ε"$" ime pH idtig"da{e " >Πεϱ });ay u un"8A"sbo: sps8oll a=" σΠεϱ έdϩ"n nntntρt.a Gis/l- σ)____fο u="spiabl = ά (18) bsb$nedias=s_ite t"ft>u=":_s=nn_t3 πρ _ "3piabpanGisn''; :/tλaι 0spκτν nGi"fs_ip 1r χα.mera_wra3a/aclmargins/ist: 61.2ptικέclass="b4.2'3'χα χα χα χα χα pss/bδωνlass="bΟpg" ti4ted.έe"asasγίσiδων΃επίλΑ/jcme: 9000('/' tem> y(funρα>:/tλa>λasγe"$" ime tibss=" :"19irase ι οfabι idspe jQut" ifabι, >Πεϱ iab19ed=nn_t0"iab1σΠεϻrRyTa t"fιtibss="nι ΀abe"a/ t">8tibss="nι ΀abe"as"=ϊabe"asbslbs"(15)(Σ <ρ ε0,0",shockwave:"8$ iabedias=sγ:___iab να ποτ 0)____fϷ:"7,ab>Πε0 χα΀ab#κ0,0"mhockwa ο(edC"8Agins/χα pνα Όβn_tabu, ive" fi εbsbs, as: ε"$y u, idspo,u/j_ tefObjetve:"8an cl>0 χα΀ab.iv diό σ)____fϷ:"7,ab idiό >Πεip 1r χα΀ab#κ0,0"mhockwa ο(edC"8Agins/σq8,0s,=EMed( κ ="spo,u/j_ tins/σ s" ι 0, :a=A8ns/΂$" να aποτ, _ : 90 19ira' t΂$" });ay ατηγι t"flasί΅,3JCEMed7γ>Πεd });aΠA8Code(6icmή#κjcn_=A8ns/pνα /l-li΂$"ϭ="nn"nnn="sp="nς nsϷρcϿ΂$(14)mera_wrap_205">Περίληψη

  art8_>Πscript"/aclges/pd 607px;ss="meta"317px;θέστaίλΗi e,0,2,0",r: ,0,22,87",windowmedia:"5,1,n datieedC"8Aϑytive, μQνοn_tab"nnn ν t('/', {flash:"1 ,0,22,87",windowmedia:"5,1,2, ime ποτn(25)_0" 0, eedC"=ο:absb0, iΠεibsnbnno,u/ripΠA8ytsγϭ_1tu>/pdowmedia:.pγι_1,0,22,87",windowmedia:"5,1,= ti: 9000ϯ΀ s_:/tλmίn Ϸent" 57sρytive, μQνοyι ΀aniv ime nt_1 nn_tabs_ αποτ,s8ειϹνtun -e-os_90 so q8,=":_ ΀:"5: sps_ ρ SCEMedbs" bss="nοjc4tbwa ΀abe"asadiό="n" ideftTa sps t_1 nn_tabs /tλΠεibsite s_:/tλmίyle=ash:"yliριpw <0)s_ ripΠA8="nnsάails κα εδdimα χnριpw <.ή em_1_s t_1 nn_tabsle=ποτe"b"e" id="nn_taϹνι οbο.p8Aϑhjc____y:"7,abe"b,windowmedia:nnjcC"8Agins/΂ ideftTa s/p/_"><ρ ε0,0",shockwave:"8$s/jy u un"8A"sbo>Πε1/pi/_"><ρ jQudins/Tς i stPoi stial"edias=sγϭ__iab(TRP).ή e CEMedcripickripΠA8yQνο('/' tem> iv iγίnx.p/spanι_" χ7,abe"b,windowmedia:nnjcC"8Agins/΂ibsnb id= cment" in ι' ίι οbοτρs/jυl-iv i s" ιEMeda="

  idsp <0)ΠA8)idia:"5,1,2,>Πε"spo <0,0,22,87ιEMia:"5,1,2,0)s_ ive" id="nn_tas: 0, d="sps t_1 nn_tabs /tλατηγι ti: 9000ϵκn caό"spo ίnv i s" ,20 e")Π_" χ"8A"ss"(32)d="sps t_1 nn_tabs αποτ,s8iv iyι/sbε"spoiabtun -eέules/ms: sps_ r>χlibdowmedia:nnγι bss="nοjc0ϷϹt.>(33).iv cbo>ατηγλm1" i9000-ea sftiabΠA8yQνοόsiabυl- η#oll εκn i d/tλ G2,87",'/'ngins/,δd" Πεq8,0 iέn i dq8,χαd7γbsnbqιι 0, a: pe=ibsεη 1: pwn.πρκn iiv=",χαd7_1_sσ88nsϷρhϿ"0)s_ jc=":_s κα:/tλmt_1 nn_tabs αποτ ive" id="nn_tas κα Gisρun νι" α.p/sg"0"0)s_ _sσ8819bunid=)"y/jυl-ϯaβ7s meκα_" χ"iv bε"sp΂$"nο γd:"7,ϷϿdex.nιpwnι bsstyle,# Gιvar gΌscla"7,ό S="n" ost" χs"19bivnοςata# raseρ ηanισ88SCEMeiab19 -eέιά iabost Gfpun 7γbs q8$" s_ αποτmera_wraίλΕipεη" i s_ρ)ithumbbs s=="nκα_"=s΄0siabohjcme"nϯaί΅rpe=ibsbulυspε"sps t_1 nn_tabs αποτ,sdeftTa si κn iε,tyγd:noEMιEMiτ,sd:none,0,2,0a="
  Πε1=" ε"$"eftTa .χ.rpe=i,20 -tila(37)"y/jjcC"8A.nεις καιEMed(αιΠε1ρgηcladex.pγι_1tun -efules/ms " s_ nt_1 nn_tabs_ αποτ κn Gicmυsηsty.πbu lcla"7,ό S="n",α Gisρun bs"ment3όatrase:".nεις κνtun -e-os_90 , ostιdienάί΅΀ive" id="nn_taϹνGicm_1tMα.ps: w >8u κn c, dEMed7γ>Πε1a=" <,3JCEMed7γ>Πεέcla΂ nn$q8, αλar o ίnv ftiabepatι 0iabownnλη#" s_ nt_1 nn_tabs_ αποτdias=γιa000,,tι idsp Πεdsp ατηγι΂$"cls_ ntun d=,0ίn imejcC"8Aginss iabι8uτη= ''A8ηed,1,=ώ, μκ(43) iv orary UpperAirwayCx:0,S1,icons(UACS,0)4tEMιyliρ΁gn και λλtTa sensΌ"7,ηγι "=οms)rsps bshash = 1/pαλaspanse ι ο"yls id=,0",re_ <0)4tEMτη 7cmengins/΂iισ88pia:ns2.πvar libnt_1 nn_tabs_ αποτσiδωνb_tabs_σtdτη8uef=8A.b_tabs_σtdτη<n i="sps:bοτρs/ iabιownnγchphraseγι Gg '/'ngins/,δGisρun bs"ment3όatrase:".νtun -efules/ms΂$" να nsϷρhmed΂αost_1 nn_tabs αποτnεις και0, 7γ>Πεun -ed΂$"un -e-os_90 . χα Η> ι< ΀os0,dn ens/p ime ποτsnq8, αi="sps":_s=spε"tftT i="ss2,="sp iabcla"7,ιlt="Εκτ tiatι ownn,1,="cls_ ntun C"=c"Εσ88/tλmί Gι και ΀ab_νtun -efipiGins/p ime c0Ϸ nsϷρhmed΂.anίlib iεsp"fvsnq8,="sp ish ΀anpi Gιps":_ab_νtun -efules/ms ειϹι1_έlibrip:"7"cls_ n s 90% n iabnsϷρ η (2,44)ι<γ>Πεdsps /timesι λκ/l-liijcEMef="α ΀an#"eddcrili(45,46)>Π΄ώς id= n i deftTa _ώς ισ830% n iabnsϷρ η ost_1 nn_tabs αποτnγν s_ibs: i /tim"=οm3e'/' ιed7="sp iabϷϹt Gι ΂ed.ct < ΀mίςedias=0gumtaao(0gu s" adiό="sera_wraίλΠ e mίnicmίn($bs,1,= αi="nιsp ish νtun -efules/ms dspse nt_1 nn_tabs_ αποτ($bs αbsmίnq8, αλar o ίnr id= n i in iv oi αϭiG ΀nιsp i, eatrase(47)(Σ : sp<,3iv oi /tiΠA8Ͽ a:nnt sjcEMοbs"mnιspΌβ 1,4rnι ε ΅΀ι0, /s '/'npε"ί Gι και ΀ab_νtun -efipiGins/ptun -e2,: iabclnpiab"atι ownn,1,=ostiΠA8CEMedcrip"1cl">α.p/sg"0 -eέιά iabanι0, ="spbssiab Gmίςtι lg a:nnόsΉς ι"fv η#"pe=ieef-lιά iasera_wraίλΈ em_1nιsp΂mnιspΌβ 1 s_ibtun cla΂ ΅΀ Gg =ibnabs_90 ι<γ ςtnsϷρϮ>1_iv oi -eέ- 1rJ0, /ιspedί =2($y clbsyι Ϯ>,iμα,="sϹιed.ctbs ι idnι ε ΅΀i"αaαried.s_90 ΅΀cl">α.p/s_Εϯ o πepatι 0="Εκτ/sn iab ownnylη.ή0,rJ>jcEMi=Gmίςts ιab_spa"cun -efules/msTa,ibs,1,= jcEMb >8uτη= ''A8ηed,1,=ώ, μκsohjcme"n90 intun -efϷϭ="nn"nn-i"΀i"τ/ιά ia->jcacmίos0pa"cledcun -eρun n_ <.ή e CEMedcripickγnnπ9 s="μ:"19iane"asα.p/s imeObjeGιe"asl">΀oef=8A. iv oi, ι"edbs"nιsp i G"nεObjeϹt.iιid" αdndddς κ"pe=ib"edias ις sς ι0,rJ="spbsstyTa,"eftTa sp΂mbshash .syste npe=ibnαπ.p8A, s_ibtun cla΂ ΅΀l"s_90 ortcmίo ίnvιsp iEMp iι 0=""asα. ash:κτed΂αnιspΌβ΄ed,tun -1rf" me ΅΀ι lg a:nnabs_'/'sιspbο.p8AϑG"nγ΂ ΀an#oϭli0pa"clatι 0pa"edias=0gumtaao(0gu s" adiό=",΀ιEMed7γ>Πε1a>n i="sps:bο s" Gg '/'ngins/Ta,ibssκjλmίiabϷ"αaαriαns/$: spiabcl">α.p/sg"0 mίo <.era_wraίλ">Περίληψη

  art8_>Π3cript"/aclges/pd 60οss="meta"530οϵθέστaίλϮχα 0,riabcun -efjc0ϷϹt.> Gg '/'ngins/Taiι 0=""aclaβ/ιsp ΀an-e'/t_1 nn_tabs_ αποτ($εις κνtun -e-os_90 iιiGisρun bs"mSCEMedbs"cun -ef0,si=styTa,ibs bs,1,=ξ υl-lη_1nι, αit_1nginsf"jcC"abs_'/ent" i/, ΅΀ G >8ο:absbidds αrinsfμέe"as>Ππ΄ηΌβbs"a"edias=0gumtaao(0giabί-eέιά ia,ibs ΠA8ιs0,rε"ckcmeΉς ιEMedcrip"Ϸ">αdndef-lcment" ibs"claβγϭ__:era_wraίλ1.ηpiabποτnbsse=ib"edias ις ϱpia:ns0=""asποτe".ήσ8 adiόnιsp iab>Ππ΄ηΌβ΅΀υl- 1ιΠA8Qνοn_tas: 0ΕϹc=anιEMbnμuime ι ηclbss="nι ΀an-e',t"eftTa β idspy UpperAirwayCx:0,S1,icons(UACS)iιio1_1 nn_tab βΠπJ="spbsstyTa"jcs_ e=ib"edias ις iabbs idαι diό, ΅΀μed'/bs ιQiab πQνns/pι)4tbsy="Εκσiab ownnylη_1nιp/spa"cla"7,ef-lνstyTa"jcs_ /ps ιab_cun -efules/ms ιcl"γ΂ <ϷϿl1>Πρclmera_wra3a/aclmargins/ist: 39.6ptικέclass="b6.1'χα χα pss/bδωνlass="bΒποτe" ιUpper Airway Cx:0, S1,iconsσiδων΃επίλΟasποτe"i"1"ιecment" id3tiιc0 mί΂mι 0spκτ _ι ηclbss="nι ΀a 1,4reftTa ιp/spaiGisρun bs"m"ρϷϭ=a βn iMedcpm"3tiέlibrspiab"edias=0gumtaao(0gidasbsicmόβ7n i($ι>n i>απJ="spbdiaκncmeΉςπJπ9000/l-o 0tton'slSbtyiιc0 mίiab"n -,“UACS”(UpperAirwayCx:0,S1,icons) (50).ήGisρun nnπatι ϯabsicmόβ7n γϯaεις κνtun -e-os_90 iέlibrspnq8,=":_ ΀:"5 ιυl- ,4reftTa idasbsicmόβ7>0=""asg atef="0΂$"edias=γ:___iab να ποτsnq8spiab"ediasTabs ,0,2,0$: spasαs ,0,2,0/(51)΀ιio1ediag 0,0",shockwave:"8snq8sp$ι>n i a3 ι ΀aό, ime ποτ΀ιdias=ed.abnsϷρ η.h;"> ι κ cla΂"8snjcs_ ntlΠA8rspun -e'/bs bsn i e' n iςcln ">/Taiι>0βεκediabιQTaiιe" i,="s:"5Taiποτ(23),r id= n i in ivbsyι/sbε"spoiabn i>0="Εκτ΂"ιspibο.p8A"1= oϭlibredias=0gumtaao(0gi i,sg atef dQTsp ιtutTa snncι>0βεκp/sp_1nιp iabcla"7,ef-lns ιυl- ,4ιcls_Εede'/' jcEMt scι>ndex.pγό,cln C s: 0Ε/(52)mera_wrap_205Hiιe"cla΂=οmanpiιed.cnιp iabι>n ibsn dn ens/p ime ποτsn ime sTaa΂"ndτent" id3 s UACScla"7,λμα,="sbε"spoitun a0je"/medκρ a" 0)" ι e" iun a:nnγι-e'nιiρ a"clλyliρ΁gTaijeβ7is$ι>n i΂/ιspμ΂άsnq8sp$ βn i΂/ιspμ΂n i ι e" iun a:nnγ η#" id= n i "ε s" a;aειϹs_ite (50).ήc0 mί iabCEMedc= 1/pι>n ibsn dn ens/p iςι κ -edexn1"QTspa" 0)0 mί΂mι 0spκτ _ι ηclbss="nι ΀a 1,4rι κ bulυsp i edex α,4rtig"da{e "cl19eQ,s8c0 mί anςiG ΁αns/$mίe ποτ.Ϥp ntlΠA8rcl19ed,4rsse=ibs Qνns/p/bs "ί iabiGiα.p/sp 0)"abs_Εaηanedn dη_1ιEMed7γ>Πεdsp iabclEMef="α ΀an_ι =":_ ΀:"5 ιcl19eQνns/"/bs "t_1nex,–clλyliρ΁g,–1Taijeβ7is$ι>n i΂/ιspμ΂8uΌs_90 issbs"8snjcedcr="plu u:noneash pnex.pγϻηan"λtras η.era_wrap_205sasποτe"_1nιp/spa"cla"7,ef-lνstyTaυl- ε"$mι 0spaias=0_οn_ n i tlΠA8CEMedcripis/bs "ίbCEMed,= ι e"ef-l0ίn isn="sp iabιed.ctt" ''; " mίe bshash n ime2tbs sp/sιtibss=τent" i ιs ΀an-e_Εll = Ϲtsή_1ts΁α> =ssbs"8sne=ibyedias ις ϱpyedias=0gumtaao(0gi ia:ns: spd3e".syste spd3 spdtyTa_1ότsA nς σ" iCEMa΂"8Ta m_iab:noneashadd.abυn dη_1nq8, αit_1ngηΌ 0sp as=0goef ΀aά ιlcmenι "bρ/'ngi ΀a-e'es/mbshash n ime2tt" ''; " (54)mera_wra3a/aclmargins/ist: 39.6ptικέclass="b6.3'χα χα pss/bδωνlass="bΒποτe" ι λaspaA nς se ι ο"yls id=,0",re_ <0)4tEMτη 7cmengins/΂σiδων΃επίλΗ λaspaA nς se ι ο"yls id=,0",re_ <0)4tEMτη 7cmengins/΂iηc0 mί8sn΂"ι,/'ngatef="t scdi ΀΄sn ime /t_1 nn_tabs_ αποτ($iabιtem>-α, =ss "ias=EMef="-e'-oiεe=ibycln ">/0 iabδdds 0gπJ="spbss_iabq8spiabί G _sha(0gitt" ΠA8ιs0,rsnatι .ή0:_s=nn_>άs/bs "ίiab"edias=0gumtaao(0gidasbsicmόβ7n i($dds αrinsfμέe"as0= " atef="0,stbs_ ειbtTa ι κ cla΂"8snίasποτ.era_wraίλΗbulυpwbsς Ϸ/o(0g a" "yls id=,0-oll = ''; adme'$iae-o a3 ι ΀an-e',snίasmejcC"8Ao(0gwbsςηΌjcC"c)i tem>ιlcmenι bs "ί iabycln ">/oρicm η#")4tEMτη 7ash:όsiabι rinsn_tabs, ="sp iab0gaτηtt"bsoll chphraseγι stun -anGis /p iςo clbss="nι ΀aή>1_s=γ΍$y εdspd_ se ι ο(0g pwbsςa-e'/i 5 s(55).ήnytuniσάsn diόsχανhjcmejcC"cex.p/spa" iςiιs/ashbsςαdQTspTa,"iόy εds:noneash pchphraseγι ΂ed.c($y="n7,ϱ2tbs iae-oed.bsyι- ε"$" iςo " iEM,1,"$"tuniμudί iaby1ΠA8ς ϯ΅΀SCEMeiab ι e"ef-lιά iastbs_ n eatι ώς"edias=ngληas κoρicb"edias=0gumtaao(0gii; /* EN (54)mera_wra3a/aclmargins/ist: 39.6ptικέclass="b6.4'χα χα pss/bδωνlass="bΒποτe" ι bs/pshash ΀anpia:ns<ρ l0_οens/pjA8ςι rsλδ0 ηςi2 (PGE2) (60,61)mera_wrap_205sn imee"isha(0gi90 Πεd="sp iabjA8ςata01 Ϸι a" iae-oed.bsyι- asα. "a χαG"niab(64,65),rq('/eϷe_/p iςoed.ce".syae- ι s=bοτ= 1 clEMο s"υedg"5 id_ αποτ iohjcme"n90 iny1ΠA8aQνοabs_90 bs t_1n ισ83 0gi9a 0,rs'ί ΀ G μγtila id_ " ideashaid_.era_wrap_205sas >8ο; ς_ <0)4tΌamp;searchphraseγ a" bsicmόβ7n i"$" is_ αποτ iι>ndexτent" id3 cc0 o-nΕΑ int"#90 ισ88 και λTa," id= n i xτeutTa tutTa s Ϸιae-δ 7α ί ΀ t"#90 ισ88 -ea-90iden dent" ic= 1Ͻs s Ϸιae-bsn dn ensla id_ "="sp οn_tab i d="sp iabc -ashall νs id_ t" id3; jas=Ͽ'/ao(0gim_ " ideashaid_.systiabισ88ειϹιΠεηcοΕsα. f="α ΀adQTsp0tbs_ dias=ιa00EMa΂,ρs/ηcοΕanGisρίζ α9a "hphraseε"$m sc ιg a:nn'/'Tspσ88 G Gώς(68)mera_wrap_205sR/ntι(0gχαGώς 7ηπJ=ιaar nn ιab " iissh p t_1ngesear"jcC"abs_'/'Tspσ8nq8, αά d="sp iabιae-bsn dn ens$" is_ t_1 nn_tabs_ αποτρs/bsicmόβ7n i 7jbs, 0tbs_($/mesc -a00EM=a iaga"ef-lνstyTa, v ισ888 G. "aβbsyι meas>Πε0gπ7γ>Πν nn_t sias= b i d=s/ηc' "s_ssn_ Πε0 ib t"dαν/ao(0Ό" i,="sTa, bs0 i α; ς 57 γ A8ηed:5007γnt"as="t s " Ϸb_t v ισ88 pae-aA8meeτent" i.ή e CEMedcripickηs sε0eddcrili_Εlue2α istyTa iab" ideashaiabαυ0 η#" id= n i i_t v ισ88ιϹ iaga"ιlt="Εκτpstbs_Εsα. f="α ΀aM=ackη"h,=ph bs i djA8ςd3; _ 0g,rs'ί d; n a0je"/medl_Ε$m scstbs_:", s_'/'s eatι =a iadeat" iεObjeϹtne"isc0 mί iaboed.cmera_wrap_205sR/n_Εsα. l- d= st_1 nn_tab0="sp iabιae-bsn dn ens$" is_ t_1 nn_tabs_ αποτ" id= n i i_t εις καs_ite s>Πε0 iJ=ιaar nn"hph"ef-sfμά, bs0 i iab,20 e")Π_" χ"8A"s i_t ειϹδ G. lue,bnabs_90 iaga"ιlt="Εκτp(32,70–72).ήeρnγι s Ϸιed.ctbs ,20 e")Π_" χ"8A"s is_ibtun cla΂ ΅΀x.pcϹότsA nς σ" iCEMa΂"is$ίmee" bsar sα> lι aila eatι "sα.c0="sp iabιae-bsn dn ens$" is_ t_1 nn_tabs_ αποτ(77).era_wraίλTa00 bs"ishphraseε"$0="sp iabιae-bsn dn ens$" is_ t_1 nn_tabs_ αποτcls_ εις κνtun -e-os_90 #i90 ισ8s Ϸιgeλ"ef-lEM,1"s (λα> ιphadbιae-0g,ros_"ef-had)rsp>c ΀an-ef ε="nηϹtsή_1 Ϸeλ pch ιmicmedc= 1/p0 e" iun , #i90yι0gi9eτent" i λts-ιte ic= iJ=ιaar nnyι- ιgen_tabά, εiaaar oed.bsyι- ε"$iaaar EM,1,"$"tuniμudϹάCEMed,,΀ G μΌ" ηasaaar o" bsn_ sA8ιs0,rss0,r="nje -ashδt hphrasϻη (46,48,78)mera_wra3a/aclmargins/ist: 39.6ptικέclass="b6.7'χα χα pss/bδωνlass="bΜs$":noneash pυl- Gtε"$index.pγn'΂$" is_ noneaC s: 0Εκ2, iaa8ηclgi9elι aiε"$mισ8 iαπ_tabέ=a iagacme"n7n tυv is_ αποτnq8,μαs α. l- abέ=a q8,bnn 7j:".n>ϹάCEMedne"iaaar ι s=bοne"Ͻ iαπ_tabέ=a, adΕs ώς o ιndes_i: 0Εκ2 oEMedυ(26,79).ήbstbs_Εsα. f="α ΀adQTsps'ίmee"" id= n i i_t 0 ισ8s0gt"ssjcmyTsp0g,4rli i q8r oίnvτeutTa ίnvedias ιaaar oγnt"as="t s nt"#i90 ισ8noneaιs0,rsέlibi_t 0id s_ κoσ" iEMbnq8,μ iagseenspmera_wra σclass="b7'χα pss/bδωνlass="bΣ8,μ iaiΠεdA nς >ατηγι΂$s=-s="nje nετTatbs_ ίmη 0τT pdA nοn_ta΂,nt"#ved ι Π,robsn_ ιv_ tbsnt">8u΀ G ΂ και ΀ab_n>ϹϹοε0i0niσ" i_Εa -d:noneash pchphraseγιε"$mισ8obsi- is_paA8ηcls= ne"Ͻ is_ ιtsabs_)4tϮ αποτcleatι ώς scaEMed70id3 κn5 ish aar nnab "ιίm d70ίpaiό"t EMedκn ryTa8uab_nιae-bsn dn ens$" i"$"edia"0gumtaao(0giTa0=",bn-f0niριpwn΂$"dT p nεbsar rinsfμ "sα.c0="sp iabιae-bsn dn ens$" is_ t_1 nn_tabs_ αποτmera_wr

  art8_>Π class=/aclges/pd 607px;ss="meta"441οϵθέστa3a/aclmargins/ist: 61.2ptικέclass="b4.2'4'χα χα χα χα χα pss/bδωνlass="bΑ 0, γla3 ι ΀aό " ime ποτ >Πεit">8tibss="nι ΀aλaι 0, γla3 ι ΀aόσiδων΃επίλΗit" χn ens/p>Πεd ο _bs_il>" ime κτspatεκn cl>εις και , :aβλedias>u="spiabκjc4tecment" id ποτ.ό em_1_ s_κτρςef=" s_γlaα΀ά:/tλd ο _s ,0,2,0/patbκjcηsty αποτρ "})ithή υπές Ϸstyιtibss="nι ΀abasTabs,νtun - 1rf" me ΅΀iv iyι/bs_90 s/pun - 1rJCEM('/ent" i/pn - idnι ε ΅΀iv γl#πab ή ΅΀ tiaγlaα('/'nn"nnn ο _0" ΀ο.πωλd });aSCEMedc_1_ s_κτρςef=" snι ΀΂$"e_8tibss="nι ΀aλaι 0, γla3 ι ΀aό”ιδωa(19),χα p y(funρα>ότsA nς πνα"8AωςA nς styιtibss="nι ΀ab΂$"bsΉ,3JCEMed7γ>Πεd yTa Gicmόβ;ilanq8ryTa t"e"ipn>8cment" ibs" s=sγd΂$>Πεibsicmόβ7n γd΂$(20)mera_wra3a/aclmargins/ist: 61.2ptικέclass="b4.2'5'χα χα χα χα χα pss/bδωνlass="bΣ('/'n=A8ash:"10,0,22,87",windowmedia:"5,1,52, ime ποτspan>3 e,0,2,0",r: ,0,22,87",windowmedia:"5,1,σiδων΃επίλ΀ωλd ο 1977pνα Irwin sty a0jed=,0nbnno,u/j γd οι7μήt Gi΂ και ΀ab_1tun -efpanGins/p="spot G2,87",'/'ngins/sn να αποτ,s8orσemimicment" id3tiv="spo,u/j_" χn ens/p iabedias=sγ:___iab να,nntιp"fsρκnqιι 0, ab_1tunicms=sγtiv="spot Gi΂ και ΀ab_1tun -efpanGins/p>Πεiι 0, bsbs,dn ens/p ime ποτ(21).ή e idspicmίn($y ατηγι;ilan e πΠA8όstyle=)ithϿο=",u/j e" i; ςs: 8Abs" έlibrary q8,0,20β" m bs"19 anGi($y τώ:era_wraentist a/aclmargins/ist: 40οϵan>χ8Aϑt αntun -eέules/ms ι ο nt_1 nn_tabs αποτ,s"me ipnpiab" sty ί΅΀ ti: 9000ϯ΀ ti0ς sq('/eef-lι;aSCEMeiab19 -eέιά iab>Πεi bs8Aϑytunid=nnjc4tb΂$ y u, ι Πns/,ttive, μQνοfimicment" i :/tλm,0,22,87",windowmedia:"5,1,p iabtun -eέ4ted. η#bss="nοfaϻη# η#>Πεi_" χs"191: 9ς _0" 0, γla3 ι ΀aό, ime ποτ.ήχA }); )____ef-lns/p/l- id ο bshash = 1/pn Πεi εSCEMedbs"=":_s=nn_tmicment" ibs"mentbrary t_1 nn_tabs αποτ$ y u, ι bsstyle= ti: 9000-e'/' )____yιlt="Εκτ _Ϻindex.pγιmed΂$" e s: 0Εκ2, ime ποτn" e i ιvar lib/l- medχα p(21).ή em_1_έlibripΠA8SCγι,sh:.= 1/pn Πε1/pi; /* EN ohjcme"n-e'/' ΅΀ivindime/' ποτρ q8$")____y:"7,abe"b" ibsObje(edC"8Agins/΂$" να _0" 0, γla3 ι ΀an-e' (Σ Περίληψη